NewsflashModificarile aduse Codului fiscal si altor acte normative / Amendments brought to the Fiscal Code and to other normative acts

iulie 20, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/07/Imagine1-1280x583.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 15 iulie 2022, în Monitorul Oficial nr. 716, a fost publicată Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale.

 

Modificări pe larg:

 

Modificări aduse Codului fiscal

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

 • Începând cu 1 ianuarie 2013, scutirea de impozit pe profitul reinvestit se va aplica și pentru activele utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și pentru activele reprezentând retehnologizare.

Impozitarea dividendelor

 • Pentru ca persoana juridică română, care plătește dividende către o altă persoană juridică română, să nu rețină la sursă impozitul pe dividende, se introduc condițiile ca, atât persoana juridică beneficiară a dividendelor, cât și cea care plătește dividendele:

✓ să fie constituie ca societăți pe acțiuni, societăți în comandită pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, sau să aibă o formă de organizare a unei persoane juridice aflată sub incidența legislației române;

✓ să plătească, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

 • Se modifică cota de impozit asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române de la 5% la 8%. Cota de 8% se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023.
 • Se modifică cota de impozit și asupra dividendelor obținute de persoanele fizice, rezidente și nerezidente, de la 5% la 8%. Cota de 8% se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023.
 • Prevederile privind declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende se aplică inclusiv dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative (anterior nu se aplicau acestora).

Impozitarea microîntreprinderilor

 • Scade plafonul până la care o persoană juridică română poate fi considerată microîntreprindere, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro.
 • Se introduc două noi condiții pentru ca o persoană juridică română să poată fi considerată microîntreprindere. Astfel începând cu 1 ianuarie 2023, o microîntreprindere poate fi o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

i. a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;

ii. are cel puțin 1 salariat;

iii. a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro (înainte era 1.000.000 euro);

iv. are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea titlurilor de participare la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condițiilor;

v. capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale (condiție existentă și anterior);

vi. nu se află în dizolvare, urmată de lichidare (condiție existentă și anterior).

 • Începând cu 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
 • Începând cu aceeași dată, persoanele juridice române care anterior plăteau impozitul specific, respectiv cele care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 – «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată», 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 – «Alte servicii de cazare», 5610 – «Restaurante», 5621 – «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente», 5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor», pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.
 • Nu pot aplica sistemul de impozitare a microîntreprinderilor persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul bancar, asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc și cele care desfășoară activități de exploatare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale (activități care sunt incompatibile cu sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor).
 • În situația în care oricare dintre asociații persoanei juridice române deține peste 25% din valoarea titlurilor de participare la mai mult de trei persoane juridice române care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, aceștia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru restul persoanelor juridice urmând să se aplice sistemul de impunere al impozitului pe profit.
 • Dacă raportul de muncă este suspendat, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.
 • Sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor este opțional (înainte era obligatoriu).
 • Persoanele juridice române pot opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care sunt îndeplinite condițiile pentru microîntreprindere și dacă nu au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior date de 1 ianuarie 2023.
 • O persoană juridică nou înființată poate opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinește următoarele condiții:

▪ condițiile referitoare la capitalul social deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale și la deținerile de peste 25% la cel mult trei persoane juridice române care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, la data înregistrării la Registrul Comerțului;

▪ condiția de a avea cel puțin un salariat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

 • Cota de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor este de 1% (anterior era diferențiat în funcție de numărul de salariați).
 • O microîntreprindere va ieși din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului, în următoarele situații:

1. dacă realizează în cursul anului fiscal venituri mai mari de 500.000 euro sau dacă ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în venituri totale este de peste 20% inclusiv, datorând impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite;

2. dacă nu are cel puțin 1 angajat datorează impozit pe profit începând cu trimestru în care nu mai este îndeplinită această condiție, excepție făcând microîntreprinderile cu un singur angajat, al cărui raport de muncă încetează, dar în termen de 30 de zile de la încetarea contractului este angajat un nou salariat pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată de cel puțin 12 luni;

3. dacă o microîntreprindere începe în cursul anului să desfășoară activități care sunt incompatibile cu sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trece la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul respectiv;

4. dacă, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/ acționarii unei microîntreprinderi deține peste 25% la mai mult de trei microîntreprinderi, aceștia trebuie să stabilească microîntreprinderea/ microîntreprinderile care urmează să plătească impozit pe profit, începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă.

 • Din baza impozabilă a impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor se scad inclusiv dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii, persoană juridică stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite condițiile privind regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (inclusiv deținerea de minimum 10% din capitalul social al filialei situate într-un alt stat membru, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin un an).
 • Microîntreprinderile care în anul 2023 devin plătitoare de impozit pe profit comunică ieșirea din acest sistem până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023.
 • Microîntreprinderile scad sumele cu sponsorizarea si aparatele de marcat electronice fiscale din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și aplică reducerea impozitului conform OUG 153/2020, în următoarea ordine:

1. sumele aferente sponsorizărilor, precum și sumele reportate;

2. costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și sumele reportate.

3. reducerea impozitului conform OUG 153/2020.

 • Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, pe perioada aplicării prevederilor OUG 153/2020.

Facilități fiscale aplicabile sectorului construcții și sectorului agricol şi în industria alimentară

 • Se reintroduce condiția ca, pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul construcții, sectorului agricol şi în industria alimentară, persoanele fizice să realizeze veniturile din salarii și asimilate salariilor, în baza contractului individual de muncă (așadar, facilitatea nu se mai aplică în cazul contractelor de administrare, de mandat şi altele asemenea). Această modificare se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
 • Se modifică plafonul venitului brut lunar pentru aplicarea facilităților fiscale pentru persoanele care desfășoară activități dependente în domeniul construcțiilor, precum și celor care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară de la 30.000 lunar lei la 10.000 lei/lună. Această modificare se aplică veniturilor aferente lunii august 2022.
 • Se clarifică faptul că indicatorul ‘cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții’ cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul ‘cifra de afaceri totală’ cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât şi în afara României.
 • Se modifică modul de calcul al indicatorilor ‘cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții’, respectiv ‘cifra de afaceri totală’, astfel încât acestea se vor calcula cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea (anterior, indicatorii se calculau pe anul fiscal anterior). Această modificare intră în vigoare în 3 zile de la data publicării Ordonanței în Monitorul Oficial al României.
 • Prevederile referitoare la scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale datorate de angajator, în condiții deosebite sau speciale de muncă și la reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, se aplică în sectorul agricol şi în industria alimentară cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, prevedere similară cu cea aplicabilă sectorului construcții (practic, aceste facilități nu se aplică în lipsa unei scheme de ajutor de stat aprobate).

Scutiri la impozitul pe venit

 • Nu mai sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, lege ce a fost abrogată.
 • În categoria veniturilor neimpozabile în sensul impozitului pe venit sunt incluse și indemnizațiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.

Impozitarea veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și alte surse independente

 • Se modifică plafonul pentru trecerea de la determinarea venitului net anul pe bază de normă de venit la determinarea venitului net anual în sistem real, de la echivalentul a 100.000 euro la echivalentul a 25.000 euro.
 • Se modifică baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente sau/și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror valoarea este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.
 • Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale este reprezentată de venitul ales de persoană și nu poate fi mai mic de:

✓ nivelul de 12 salarii minime brute pe țară pentru veniturile realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară;

✓ nivelul de 24 salarii minime brute pe țară pentru veniturile ce depășesc valoarea a 24 de salarii minime brute pe țară.

Această modificare se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

 • Pragul de la care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiți, precum și din alte surse, se reduce de la 12 salarii minime brute pe țară, la 6 salarii minime brute pe țară.
 • Se modifică și baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din sursele menționate anterior, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, astfel, baza va fi:

✓ nivelul a 6 salarii minime brute pe țară pentru veniturile realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;

✓ nivelul de 12 salarii minime brute pe țară pentru veniturile realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară;

✓ nivelul de 24 salarii minime brute pe țară pentru veniturile realizate peste 24 salarii minime brute pe țară.

Această modificare se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023. Impozitarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

 • Se introduce un nou plafon lunar de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în limita căruia, următoarele avantaje extra-salariale nu sunt considerate venituri impozabile și nu se supun contribuțiilor sociale obligatorii:

a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili care efectuează activităţi mobile de transport rutier, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, cu excepția cazului când, potrivit legislației în materie, este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime a unui tichet de masă/persoană/zi;

Nu se acordă această facilitate pentru zilele din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare, și nici dacă beneficiază de tichete de masă.

c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaţilor proprii, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/persoană, în anumite condiții.

d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita plafonului anual, pentru fiecare angajat, de un câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

e) contribuțiile la un fond de pensii facultative sau la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, în limita unui plafon lunar de 400 lei, corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Plafonul de 33% se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

 • Pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, bază lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS), precum și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), va fi salariul minim brut pe țară garantat în plată, cu anumite excepții (de ex. elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, ucenici în vârstă de până la 18 ani; anumite categorii de pensionari, persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară).

Această modificare se aplică veniturilor aferente lunii august 2022.

 • Diferența de CAS, respectiv CASS, până la nivelul aferent salariului de bază minim brut pe țară, se suportă de către angajator/ plătitorul de venit în numele angajatului/ beneficiarului de venit.
 • Se modifică mecanismul de acordare a deducerilor personale, astfel:

▪ Se introduc noțiunile de deducere personală de bază și deducere personală suplimentară;

Deducerea personală de bază se acordă persoanelor fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (în 2022, venitul lunar brut nu trebuie să depășească 4.550 lei);

▪ Deducerea personală de bază se acordă diferențiat în funcție de valoarea cu care se depășește salariul minim brut pe țară garantat în plată și de nr. de persoane aflate în întreținere.

▪ Nivelul maxim al veniturilor obținut de persoanele aflate în întreținere se va raporta la 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (anterior, nivelul maxim era în sumă fixă de 510 lei lunar).

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor

 • Se elimină cota forfetară de 40% care se scădea din venitul brut în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (i.e. venituri din chirii).

Această modificare se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

 • În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cota de 10% se aplică asupra venitului anual impozabil estimat.
 • Se reintroduce obligația pentru contribuabilii care obţin venituri din chirii, de a înregistra contractul încheiat între părţi, precum şi modificările survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. Se aplică începând cu contractele de închiriere încheiate începând cu 1 ianuarie 2023.
 • Obligația înregistrării contractelor/ modificărilor survenite asupra contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023 intervine în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Impozitarea veniturilor din premii și jocuri de noroc

 • Se modifică mecanismul de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc, astfel:

▪ pentru venitul brut de până la 10.000 lei inclusiv se va aplica un impozit de 3%;

▪ pentru venitul brut de peste 10.000 lei – 66.750 lei inclusiv, impozitul va fi de 300 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei;

▪ pentru venitul brut de peste 66.750 lei, impozitul va fi de 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei.

▪ în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, impozitul datorat se determină prin aplicarea baremului de mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 11.650 lei.

Noul mecanism de impozitare se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

Impozitarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 • Se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 lei în cazul venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
 • Impozitul datorat de persoanele fizice la transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se va calcula diferențiat în funcție de perioada în care au fost deținute imobilele, astfel:

3% pentru proprietățile imobiliare deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

1% pentru imobilele deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Taxa pe valoarea adăugată

 • Se elimină cota redusă de 9% de TVA pentru livrarea băuturilor nealcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 (ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate) și 2202 99 (băuturi pe bază de soia cu un conținut de proteine de minimum 2,8 % din greutate care conțin zahăr – zaharoză sau zahăr invertit). Pentru livrarea acestor bunuri se va aplica cota standard de TVA de 19%.
 • Se aplică cota redusă de 9% pentru:

cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping (anterior cota aplicabilă era de 5%);

✓ serviciile de restaurant și de catering, excepție făcând băuturile alcoolice și băuturile nonalcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 (anterior cota aplicabilă era de 5%);

✓ livrarea de îngrășăminte chimice și pesticide de tipul celor utilizate în producția agricolă, ce vor fi prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

 • Se modifică plafonul privind livrarea de locuințe care au o suprafață de maximum 120 mp, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, la o cotă redusă de TVA de 5%, de la 450.000 lei (sau între 450.000 lei și 700.000 lei, aplicabil unei singure locuințe achiziționate) la 600.000 lei.
 • O persoană fizică va putea achiziționa o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei (fără TVA), la o cotă redusă de 5% (anterior, se puteau achiziționa oricâte locuințe de până la 450.000 lei și o singură locuință între 450.000 lei și 700.000 lei).
 • Modificările referitoare la cotele de TVA intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Accize și alte taxe speciale

 • Nivelul accizelor se aplică de la 1 aprilie a fiecărui an pentru țigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat.
 • Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum (înainte procentul era de 14%). Procentul legal se aplică precum urmează:

✓ 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul pentru perioada 01 august 2022 – 31 martie 2023, inclusiv;

✓ 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul pentru perioada 01 aprilie 2023 – 31 martie 2024;

✓ 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul pentru perioada 01 aprilie 2024 – 31 martie 2025, inclusiv;

✓ 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul începând cu 01 aprilie 2025.

 • În perioada 01 august 2022 – 31 martie 2023, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.
 • Nivelul accizele nearmonizate nu se mai actualizează anual cu creșterea prețurilor de consum.
 • Se modifică anexa nr. 1 privind nivelul accizelor armonizate și anexa nr. 2 privind nivelul accizelor nearmonizate.

Impozitul și taxa pe clădiri

 • Este eliminată sintagma „clădire cu destinație mixtă”, pentru simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri.
 • Cotele aplicabile impozitului pe clădiri se stabilesc în funcție de destinația clădirii, nu de statutul persoanei care deține în proprietate clădirea (persoană fizică sau juridică).
 • Se modifică cota impozitului pe clădiri, precum urmează:

✓ cota minimă este de 0,1% pentru clădirile rezidențiale;

✓ cota minimă este de 0,5% pentru clădirile nerezidențiale.

 • Impozitul nu se va mai calcula asupra valorii impozabile a clădirii, ci asupra valorii clădirii care se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (așa numitele grile ale notarilor publici).
 • Dacă valorile din grilele notarilor publici sunt mai mici decât valorile impozabile în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor în vigoare la data de 31 decembrie 2022, pentru clădirile rezidențiale, respectiv ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022, pentru clădirile nerezidențiale.
 • Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 • Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. În caz contrar, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri, aflate în evidenţele organului fiscal local.

 • Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în grilele notarilor publici.
 • În situaţia în care contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare.
 • În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, dacă la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. Se definește noțiunea de ‘renovare majoră’.

Impozitul și taxa pe teren

 • Se aduc clarificări privind modul de calcul al impozitului pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, și a impozitului pe teren amplasat în extravilan, în sensul că din suprafața terenului se scad suprafețele acoperite de clădiri.
 • În cazul terenurilor extravilane se modifică coeficientul de corecție corespunzător zonei și rangului localității, utilizat pentru determinarea impozitului/taxei pe teren.
 • Administrația publică locală va putea majora impozitele şi taxele locale, fără să mai existe o limită maximă (anterior, cotele adiționale nu puteau fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime prevăzute de Codul fiscal).
 • Noile mecanisme de calcul a impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Modificări aduse altor acte normative

Obligația de utilizare a unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare a plăților

 • Se micșorează pragul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, de la care persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata și cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice, de la 50.000 euro la 10.000 euro.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA