NewsflashNoutati legislative ale lunii mai/ Legislative news of May

iunie 16, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

În data de 2 mai 2023, în Monitorul Oficial nr. 370, a fost publicat Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.1415 al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale si al ministrului finanțelor privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

De asemenea, în data de 5 mai 2023, în Monitorul Oficial nr. 389, a fost publicat Ordinul nr. 1427/2023 al ministrului finanțelor pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

În data de 9 mai 2023, în Monitorul Oficial nr. 395, a fost publicat Ordinul nr. 874/1429 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) si (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Tot în data de 9 mai 2023, în Monitorul Oficial nr. 399, a fost publicat Ordinul nr. 626 al președintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

În data de 11 mai 2023, în Monitorul Oficial nr. 403, a fost publicat Ordinul nr. 629 al președintelui ANAF privind abrogarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor.

Totodată, în data de 22 mai 2023, în Monitorul Oficial nr. 440, a fost publicată Legea nr.125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În data de 24 mai 2023, în Monitorul Oficial 452, a fost publicat Ordinul comun nr. 1745/1481/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea formularului „Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale”.

În data de 24 mai 2023, în Monitorul Oficial  nr. 453, a fost publicat Ordinul nr. 1447/2023 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile.

Mai mult, în data de 29 mai 2023 s-a emis răspunsul primit de la Ministerul Finanțelor la adresa CCF nr. 2517/17.05.2023 cu privire la neclaritățile, dificultățile și consecințele identificate de consultanții fiscali la aplicarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Modificări pe larg:

 

Modificări privind scutirea impozitului pe venit în domeniul IT

 • Se aduc modificări referitoare la condiția ca postul pe care sunt angajați salariații să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului:

– tehnologia informației și a comunicațiilor;

– inteligență artificială și tehnologii digitale emergente;

– administrare fiscală în format electronic;

– baze de date;

– servicii de e-guvernare și transformare digitală.

 • Se clarifică faptul că, dacă activitatea de creare de programe pentru calculator se desfășoară efectiv pentru o fracție din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se aplică pentru întregul venit din salarii şi asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

Se adaugă faptul că scutirea se acordă și pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui act de delegare, nu doar în baza unui act de detașare.

Modificări aduse Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

 • Începând cu data de 26 aprilie 2023 se abrogă Normele privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016.
 • Noile norme au fost stabilite prin Ordinul nr. 724/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 359 din 27 aprilie 2023. Aceste norme prevăd:

– modul de autorizare pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;

– faptul că autorizațiile se emit la solicitarea persoanelor numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat, sub regim vamal de punere în liberă circulație;

– faptul că cererea de autorizare se depune de solicitant în Portalul comercianților din UE. Cererea trebuie să fie însoțită de:

 1. înscrisul care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal, dacă este cazul;
 2. cazierul judiciar al solicitantului;
 3. cazierul judiciar al angajatului responsabil de problemele vamale;
 4. cazierul judiciare al persoanelor responsabile de solicitant sau care exercită control asupra gestiunii acestuia.
 • Autorizația este emisă de Autoritatea Vamală dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:
 1. nu a încălcat legislația vamală și dispozițiile fiscale, și nici nu a comis infracțiuni grave legate de activitatea economică; 
 2. utilizează un sistem contabil cu principiile contabile general acceptate;
 3. dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri și de un sistem de control intern;
 4. nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;
 5. nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de ANAF;
 6. nu are înscrisuri în cazierul fiscal;
 7. nu este în insolvență, procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

Modificări aduse reglementărilor referitoare la documentele financiar – contabile

 • Se clarifică faptul că obligația de reconstituire a documentelor financiar-contabile se aplică pentru documentele pierdute, sustrase sau distruse care se află în termenul de păstrare de 5 ani, conform legii contabilității.
 • Se prevede faptul că registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii, prevedere similară cu cea din Legea contabilității.
 • Se abrogă prevederile referitoare la termenul de păstrare de 50 de ani pentru statele de salarii, cel de 10 ani pentru registrele contabile și celelalte documente financiar – contabile și termenele de păstrare impuse de necesitările proprii ale entității și, implicit, se abrogă Anexa nr. 4 care cuprindea lista documentelor financiar-contabile care se puteau păstra anterior timp de 5 ani.
 • Și în cazul persoanelor care aplică contabilitatea în partidă simplă și al persoanelor juridice fără scop patrimonial care aplică contabilitatea în partidă simplă se aplică următoarele reguli de păstrare a documentelor financiar-contabile:
 1. registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui în care se încheie exercițiul financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii;
 2. documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durata de viață mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada duratei de viață utilă a acestora.

Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Se consideră infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, orice acțiune/inacțiune cu caracter transfrontalier, care are ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin următoarele:
 1. utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;
 2. nedivulgarea de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;
 3. prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

Clarificări referitoare la obligația de raportare CbC cu privire la prezentarea de informații referitoare la impozitul pe profit

 • Camera Consultanților Fiscali a primit de la Ministerul Finanțelor răspunsul la adresa transmisă de aceasta cu privire la aplicarea Ordinului nr. 2048/2022 prin care s-a transpus în legislația națională obligația de raportare CbC cu privire la prezentarea de informații referitoare la impozitul pe profit.
 • Ordinul nr. 2048/2022 transpune prevederile Directivei UE 2021/2101 care reglementează obligația de întocmire, raportare și publicare a unui raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru contribuabilii parte din grupuri multinaționale, dar și entități autonome eligibile (societățile-mamă finale, respectiv filialele mijlocii și mari care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența acestor reglementări, respectiv entitățile autonome, atunci când cifră de afaceri netă consolidată sau, după caz, cifră de afaceri netă, a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 Euro).
 • Potrivit clarificărilor aduse de Ministerul Finanțelor, primele informații prezentate în temeiul Directivei vor fi raportate în cursul anului 2024, fiind aferente situațiilor financiare anuale corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023.
 • Obligația de raportare în România în cazul filialelor controlate de o societate-mamă finală dintr-un alt stat membru este impusă de către statele membre, filialelor mari și mijlocii care intră sub incidența legislațiilor lor naționale și care sunt controlate de către o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, atunci când se depășește pragul de 750.000.000 Euro. Astfel, filialele obligate să raporteze sunt doar cele controlate de o societate-mamă finală stabilită într-o țară terță.
 • Referitor la informațiile care pot fi omise temporar din raport, în cazul în care raportarea lor ar aduce “prejudicii grave poziției comerciale” a entităților, Ministerul Finanțelor consideră că opțiunea de omitere a prezentării anumitor informații poate fi exercitată cu respectarea cadrului permis de Directivă, în contextul în care aceasta face referire la informațiile care nu pot fi omise (niciodată), fără a furniza exemple de informații care pot fi omise temporar.
 • La momentul actual nu există prevederi în legea contabilității  referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul nedepunerii raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și/sau al prezentării de date eronate sau necorelate, astfel de prevederi urmând să fie introduse la o dată ulterioară.

Alte noutăți legislative

 • Se aduc modificări privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în sensul în care acestea se pot aplica și de către societățile rezultate în urma reorganizării persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile IFRS.
 • Se aprobă Procedura privind reîncadrarea fiscală de către ANAF a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale, și a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii.
 • Se aduc modificări referitoare la stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, conform cărora:
 1. pe perioada suspendării popririi, Trezoreria Operativă Centrală nu validează viramentul efectuat de instituția de credit, dacă suspendarea a fost încărcată pe platforma e-Popriri;
 2. se abrogă Anexa nr. 2 privind Convenția – Cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită.

Se aprobă instrucțiunile privind utilizarea formularului „Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență din fonduri publice naționale”. Instrucțiunile se aplică beneficiarilor care solicită virarea sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene acordate prin Planul național de redresare şi reziliență în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență, finanțarea publică națională și TVA nedeductibilă aferentă acestora.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA