NewsflashNoutățile fiscale ale lunii iunie/ Tax news of June

iulie 3, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

RO e-Factura devine obligatorie și în relația B2C – Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 21 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 582.

Cod QR pe bonul fiscal și alte măsuri fiscale – Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 21 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 582.

Implementarea Decontului de TVA precompletat RO e-TVA – Ordonanța de urgență nr. 70 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 21 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 582.

Obligația de autorizare pentru comercializarea produselor cu nicotină – Hotărârea nr. 571/2024 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în data 30 mai 2024 în Monitorul Oficial nr. 504.

Condiții mai restrictive pentru deplasarea produselor accizabile – Ordonanța de urgență nr. 59/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 7 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 534.

Majorarea valorii neimpozabile din salarii Ordonanța de urgență nr. 59/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 7 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 534.

Actualizarea Ghidului privind sistemul RO e-Factura Comunicatul MF prin care se anunță contribuabilii cu privire la actualizarea ghidului privind sistemul RO e-Factura a fost publicat pe portalul instituției în data de 14 iunie 2024.

Introducerea conturilor contabile referitoare la impozitul minim pe cifra de afaceri Ordinul nr. 981 din 3 iunie 2024 al ministrului finanțelor cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite a fost publicat în data de 10 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 539.

Clarificarea definiției sintagmei “întreprinderi legate” – Răspunsul la adresa CCF nr. 738868/2024 prin care s-au semnalat și prezentat dificultăți majore de înțelegere și aplicare a noilor condiții de încadrare în categoria microîntreprinderilor, intrate în vigoare la 01.01.2024, a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 21 iunie 2024.

Scutiri de la impozitul pe clădiri pentru clădirile monumente istorice, pe perioada lucrărilor de reabilitare – Legea nr. 192 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în data de 20 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 576.

Regimul TVA aplicabil în cazul sistemului de garanţie-returnare și alte modificări fiscale – Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în data de 26 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 596.

Actualizarea Procedurii de utilizare a sistemului RO e-Transport – Ordinul nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport a fost publicat în data de 27 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 597.

Noi condiții pentru aplicarea scutirii de TVA pentru serviciile și bunurile destinate unităților spitalicești – Legea nr. 204/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în data de 30 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 600.

Stabilirea din oficiu a TVA datorate de contribuabilii inactivi sau cărora li s-a anulat codul de TVA – Ordinul nr. 1399/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în data de 28 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 605.

Alte modificări în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura – Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în data de 28 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 608.

Alte noutăți de interes:

Aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverințe – Ordinul nr. 1.048/2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverințe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în data de 6 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 527.

Actualizarea formularului 100 – Ordinul nr. 1332 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în data de 25 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 585.

Combaterea activităților ilicite de subevaluare a valorii în vamă – Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Vamale Române, reorganizarea activităţii acesteia, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în data de 26 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 596.

Actualizarea formularului 120 – Ordinul nr. 1330/2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului 120 „Decont privind accizele” a fost publicat în data de 28 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 606.

Modificări pe larg:

 

RO e-Factura devine obligatorie și în relația B2C (OUG  69/2024, modificată prin OUG 87/2024)

 • Transmiterea facturilor emise în sistemul RO e-Factura în relația B2C se face după următorul calendar:

– în perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024 prin opțiune;

– ⁠începând cu 1 ianuarie 2025 devine obligatoriu.

 • Acest calendar de transmitere a facturilor în relația B2C se aplică operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România.
 • Nu se aplică în cazul facturilor simplificate (bonuri fiscale).
 • Transmiterea facturilor emise către destinatari se face conform prevederilor Codului fiscal.
 • Tranzacțiile B2C presupun că persoană fizică se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin codul numeric personal.
 • Obligația de utilizare a sistemului RO e-Factura se aplică și executorilor judecătorești, organelor de executare silită și Agenția Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele şi în contul furnizorilor, persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA în România, fără ca și furnizorilor să li se aplice prevederile respective.
 • În acest sens se organizează Registrul RO e-Factura executări silite.
 • Utilizarea sistemului RO e-Factura nu este obligatoriu pentru facturi emise pentru operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, fără să existe obligația emiterii unei facturi.
 • Autofacturile emise pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine se consideră facturi emise în relația B2B.
 • De asemenea, utilizarea sistemului RO e-Factura nu este obligatorie pentru operațiuni efectuate de către misiunile diplomatice și alte organisme cu statut diplomatic, Comunitatea Europeană, Comisia Europeană și alte organisme europene și internaționale, forțele armate ale statelor membre și celorlalte state NATO, dar este opțională.
 • Până la data de 1 iulie 2025 nu este obligatorie utilizarea sistemului naţional RO e-Factura pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale.
 • Operatorii economici stabiliți în România care livrează bunuri/prestează servicii către aceste persoane nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, decât dacă persoanele respective au optat pentru utilizarea sistemului.
 • Sunt de asemenea exceptate de la utilizarea sistemului asociațiile şi fundațiile, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025. Aceste persoane pot utiliza sistemul opțional. Înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu trebuie făcută până la data de 1 iulie 2025. Nici operatorii economici stabiliți în România care derulează tranzacții cu aceste asociații/fundații nu au obligaţia transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul naţional RO e-Factura, decât dacă acestea sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional sau obligatoriu de la 1 iulie 2025.
 • O excepție similară se aplică în cazul agricultorilor persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori și operatorilor economici care derulează tranzacții cu aceștia.
 • Daca beneficiarii nu primesc factura în termenul legal de 5 zile, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care plata se face la momentul livrării/prestării, pot notifica organele fiscale competente în acest sens.
 • Începând cu data de 1 iulie 2024, nu se aplică obligația de transmitere a facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în cazul persoanelor impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, dacă acestea au optat pentru utilizarea sistemului naţional RO e-Factura.

Cod QR pe bonul fiscal și alte măsuri fiscale (OUG 69/2024, modificată prin OUG 87/2024)

 • Se introduce posibilitatea de a introduce pe bonul fiscal data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal şi sub formă de cod QR.
 • Utilizatorii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale pentru care nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei şi orei emiterii bonului fiscal, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum şi a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, au la dispoziție 2 ani pentru a se conforma prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Obligațiile fiscale reprezentând accize nu pot forma obiect al restructurării prevăzute de Ordonanţa nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
 • Obligațiile reprezentând accize, nestinse la data comunicării deciziei de înlesnire la plată şi care nu fac obiectul înlesnirii la plată, trebuie achitate în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, pentru ca înlesnirea la plată să îşi mențină valabilitatea.
 • Penalitățile aplicate pentru rata de înlesnire la plată achitată cu întârziere şi pentru diferențele de obligații bugetare marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare  se includ în înlesnire în cazul în care se solicită modificarea acesteia, fără a se amâna la plată în vederea scutirii.

Implementarea Decontului de TVA precompletat RO e-TVA (OUG 70/2024, modificată de OUG 87/2024)

 • Se implementează Decontul precompletat RO e-TVA ce conţine date şi informaţii privind operaţiunile economice declarate de către persoanele impozabile şi transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Sigiliu, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal și alte sisteme informatice proprii ale Ministerului Finanțelor.
 • Decontul precompletat RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
 • Modelul şi conţinutul decontului precompletat RO e-TVA urmează a se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgenţă.
 • Modelul decontului precompletat RO e-TVA se poate modifica şi completa în anumite situații, astfel cum sunt prevăzute de ordonanța de urgență.
 • Persoanele impozabile pot solicita electronic rapoarte privind datele şi informaţiile din sursele de date utilizate.
 • Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxa pe valoarea adăugată.
 • După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele şi informaţiile precompletate în concordanţă cu operațiunile impozabile realizate şi starea de fapt fiscală.
 • În situația în care se identifică diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxa pe valoarea adăugată, Agenția Națională de Administrare Fiscală notifică persoana impozabilă prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxa pe valoarea adăugată, prin intermediul formularului electronic «Notificarea de conformare RO e-TVA».
 • Persoana impozabilă are la dispoziție 20 de zile de la data primirii notificării pentru a răspunde.
 • În caz contrar, persoanei impozabile i se poate aplica o amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în funcție de categoria de contribuabil la care se încadrează, îi va crește riscul fiscal și poate fi încadrată cu risc de rambursare necuvenită a TVA.
 • Aplicarea sancțiunilor intră în vigoare de la 1 ianuarie 2025, iar în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 august 2025.
 • Termenul pentru depunerea declarației recapitulative 390 va fi stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 • Declarația recapitulativă aferentă lunii iunie 2024 se depune la organele fiscale competente, până la data de 25 iulie 2024.

Obligația de autorizare pentru comercializarea produselor cu nicotină (Hotărârea 571/2024)

 • Obligația de autorizare la autoritatea vamală teritorială se aplică și operatorului economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală.
 • Se modifică cererea privind acordarea autorizației de operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate în vederea autorizării operatorilor economici menționați anterior.

Condiții mai restrictive pentru deplasarea produselor accizabile (OUG 59/2024)

 • Deplasarea anumitor băuturi alcoolice, a alcoolului etilic și anumitor produse energetice din antrepozite fiscale ori din locația în care acestea au fost recepționate de către destinatarul înregistrat către alte locuri de depozitare se efectuează numai în baza dovezii plății accizelor și trebuie însoțită de avizul de însoțire, în care se înscrie mențiunea accize plătite.
 • Totodată, în cazul produselor din tutun, livrarea acestora din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat sau deplasarea către alte locuri de depozitare se face doar în baza dovezii plății accizelor și trebuie însoțită de comanda cumpărătorului sau avizul de însoţire, în care se înscrie menţiunea accize plătite, după caz.
 • Se elimină obligația pentru destinatarul inregistrat să depoziteze produsele recepţionate doar în spaţiile declarate şi autorizate pentru recepţia produselor accizabile, dacă nu se utilizează opţiunea de livrare directă.
 • Destinatarii certificaţi, care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, nu mai sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea vamală, pentru locurile declarate pentru recepţia produselor accizabile.
 • Modificările de mai sus în domeniul accizelor intră în vigoare la data de 20 iunie 2024.

Majorarea valorii neimpozabile din salarii (OUG 59/2024)

 • Se majorează la 300 lei/lună suma reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru care nu se datorează impozit pe venit şi care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (anterior valoarea ei era de de 200 lei/lună).
 • Această facilitate se aplică în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 1. nivelul salariului de bază brut lunar este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară;
 2. venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.
 • Noua valoare neimpozabilă de 300 lei/lună se aplică începând cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024.

Actualizarea Ghidului privind sistemul RO e-Factura (Comunicat MF)

 • ANAF a publicat varianta actualizată a Ghidului privind sistemul RO e-Factura, prin care oferă clarificări despre obligațiile de utilizare a sistemului și sancțiunile aplicabile, modalitatea de utilizare și accesare și utilizarea aplicației gratuite.
 • În varianta actualizată sunt incluse informații despre sancțiunile aplicabile în cazul în care de la 1 iulie 2024 facturile nu sunt transmise în sistemul național RO e-factura.
 • Totodată, se face completarea privind faptul că de la 1 iulie 2024 beneficiari ai facturilor electronice sunt si instituțiile publice, pentru alte operațiuni decât cele efectuate în relația B2G.
 • Sunt eliminate informațiile privind atenționarea utilizatorilor prin e-mail.

Introducerea conturilor contabile referitoare la impozitul minim pe cifra de afaceri (ordinul 981/2024)

 • Se aduc modificări Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, precum și Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
 • În planul de conturi general se introduc conturile 4417 „Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”, 6351 „Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice” și 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”.
 • Se modifică funcțiunea conturilor care fac referire la datorii față de bugetul de stat pentru a cuprinde și impozitul minim pe cifra de afaceri.

Clarificarea definiției sintagmei “întreprinderi legate” (Adresa CCF)

 • Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis către Ministerul Finanțelor o adresă prin care s-au semnalat și prezentat dificultăți majore de înțelegere și aplicare a noilor condiții de încadrare în categoria microîntreprinderilor, intrate în vigoare la 01.01.2024, cu privire la definiția întreprinderilor legate.
 • Răspunsul Ministerului de Finanțe a fost acela că au fost aduse modificări de simplificare a întreprinderilor „legate” pentru aplicarea regimului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2024 și că vor fi introduse reguli noi în cadrul normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care sunt în curs de definitivare.

Scutiri de la impozitul pe clădiri pentru clădirile monumente istorice pe perioada lucrărilor de reabilitare (Legea 192/2024)

 • Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare.
 • Măsura se aplică și pentru lucrările de renovare sau reabilitare în curs de execuţie.
 • Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

Regimul TVA aplicabil în cazul sistemului de garanţie-returnare și alte modificări fiscale (OUG 78/2024)

 • Derogarea de la obligația de ajustare a TVA în cazul bunurilor de capital atunci când suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor este neglijabilă, a fost eliminată.
 • Se reglementează Regimul TVA aplicabil în cazul sistemului de garanţie-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile – SGR.
 • Garanţia aferentă produselor în ambalaje SGR percepută de producători, distribuitori şi comercianţi în cadrul sistemului SGR nu reprezintă o operațiune în sfera taxei pe valoarea adăugată.
 • În schimb, ambalajele SGR nereturnate la finalul unui an calendaristic se consideră livrare de bunuri efectuată de administratorul SGR.
 • Sunt stabilite totodată și momentul când se consideră că are loc faptul generator pentru livrarea menționată anterior, din ce este constituită baza de impozitare și când se stabilește TVA aferentă.
 • Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.
 • Tutunul brut sau tutunul parţial prelucrat poate fi comercializat atât către un operator economic din România autorizat ca antrepozitar pentru producţia de tutun prelucrat, cât și către unităţi autorizate ca prim-procesatoare.
 • Tutunul brut include şi tutunul frunză neprelucrată, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare.

Actualizarea Procedurii de utilizare a sistemului RO e-Transport (Ordinul 1.337/1.268/2024)

 • Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport a fost actualizată.
 • Noua procedură transpune ultimele modificări aduse reglementărilor privind obligațiile de utilizare a sistemului RO e-Transport.

Noi condiții pentru aplicarea scutirii de TVA pentru serviciile și bunurile destinate unităților spitalicești (Legea 204/2024)5 ALE

 • Se modifică condițiile pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul serviciilor de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti și în cazul livrărilor de echipamente medicale, aparate, dispozitive și alte accesorii de uz sanitar, destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de către societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit, respectiv se adaugă condiția ca atât unităţile spitaliceşti, cât şi părţile sociale deţinute de entităţile nonprofit în cadrul societăţilor care deţin astfel de unităţi spitaliceşti să nu fie înstrăinate către entităţi private timp de 20 de ani de la data aplicării scutirii de TVA, iar profitul obţinut să fie reinvestit pentru dezvoltarea unităţilor spitaliceşti în cauză sau pentru prestarea de servicii medicale cu titlu gratuit pentru persoanele defavorizate.
 • Sumele restituite de la bugetul de stat pot fi utilizate de către entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit şi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor spitaliceşti, nu doar pentru finanţarea achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii ce fac obiectul scutirii.
 • Se restituie TVA, inclusiv pentru operaţiunile pentru care exigibilitatea TVA a intervenit şi înainte de intrarea în vigoare a legii, dacă se face dovada că sunt aferente unor lucrări în curs de execuţie de natura investiţiilor la unităţi spitaliceşti, respectiv dacă achizițiile sunt efectuate în perioada în care au avut loc lucrările, după caz.

Stabilirea din oficiu a TVA datorate de contribuabilii inactivi sau cărora li s-a anulat codul de TVA (Ordinul 1399/2024)

 • S-a aprobat Procedura privind stabilirea din oficiu a TVA datorate de către contribuabilii declarați inactivi sau cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA.
 • Procedura se aplică în cazul contribuabililor care nu îşi indeplinesc obligaţia de depunere a formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.
 • Compartimentul de specialitate notifică fiecare persoană impozabilă înscrisă în Lista persoanelor impozabile care aveau obligaţia depunerii declaraţiei 311 şi care nu şi-au îndeplinit această obligaţie, generată lunar.
 • Dacă este cazul, pentru fiecare lună pentru care persoana impozabilă avea obligaţia depunerii declaraţiei 311 se întocmeşte câte o decizie de impunere pentru stabilirea TVA datorate, având în vedere toate facturile şi/sau rapoartele Z emise în luna respectivă.
 • Decizia de impunere se anulează dacă persoana impozabilă depune, în termen de 60 de zile, declaraţia 311 pentru TVA aferentă lunii pentru care a fost emisă decizia de impunere.

Alte modificări în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura (OUG  87/2024)

 • Aplicarea sancțiunilor in ceea ce privește nerespectarea obligației declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internaţional de bunuri se amână până la 1 ianuarie 2025.
 • Se modifică reglementările cu privire la Decontul precompletat RO e-TVA, instituite prin OUG 70/2024, prezentate mai sus.
 • Se modifică măsurile noi instituite prin OUG 70/2024, cu privire la sistemul RO e-Factura, prezentate mai sus.
 • Începând cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, în venitul brut care se ia în calcul la stabilirea plafonului lunar de 4.000 lei inclusiv, aplicabil cu privire la suma de 300 lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor neimpozabile, nu se include contravaloarea tichetelor de masă, respectiv indemnizaţia de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie-decembrie 2024.
Alte noutăți de interes

 

Aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverințe (Ordinul 1048/2024)

 • Se aprobă procedura de eliberare a unor adeverințe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice.
 • Procedura permite persoanelor fizice să solicite eliberarea unor adeverințe care atestă veniturile realizate în cursul unui an fiscal sau a unei adeverințe care atestă faptul că persoana fizică nu figurează înregistrată în evidența fiscală, după caz.
 • Adeverința de venit se eliberează de către organul fiscal central și este constituită pe baza declarațiilor depuse de persoanele fizice şi/sau de terți sau a deciziilor de impunere emise de organul fiscal central.

Actualizarea formularului 100 (Ordinul 1332/2024)

 • Se actualizează formularul 100 „Declarație privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” prin introducerea unei noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, referitoare la accizele pentru produse cu nicotină, care nu conţin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinaţie a formelor respective, comercializate în porţii ambalate în pliculeţe.

Combaterea activităţilor ilicite de subevaluare a valorii în vamă (OUG 76/2024)

 • Autoritatea Vamală organizează activitatea de control specific pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor importate, desfăşurată de inspectorii vamali, care are drept scop stabilirea valorii reale de tranzacţie a mărfurilor importate, în baza căreia se vor stabili taxele vamale la import, precum şi alte impozite şi taxe datorate bugetului public.
 • Autoritatea prezintă Ministerului Finanţelor un raport anual de activitate privind activitatea de control specific a stabilirii valorii în vamă a mărfurilor la import.
 • Totodată, Autoritatea Vamală Română, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Poliţia de Frontieră Română şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală efectuează în mod operativ schimb de date şi informaţii deţinute cu privire la persoanele care au tranzitat frontiera, mijloacele de transport utilizate şi bunurile transportate.

Actualizarea formularului 120 (Ordinul 1330/2024)

 • Se actualizează formularul 120 „Decont privind accizele”.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA