NewsflashRO e-Factura, RO e-TVA și RO e-transport. Noi modificări / RO e-Invoice, RO e-VAT and RO e-transport. New changes

iulie 3, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Un nou set de modificări legislative aferente prevederilor din materia digitalizării ANAF a fost aprobat spre sfârșitul lunii iunie 2024, acestea incluzând în principal următoarele:

 • RO e-factura se extinde și în relația B2C, fiind opțională în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatorie de la 1 ianuarie 2025 (cu excepția facturilor simplificate, care nu fac obiectul unei astfel de obligații)
 • Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale – bonurile fiscale și raportul fiscal de închidere zilnică dobândesc elemente obligatorii noi.
 • RO e-TVA: Se aduc modificări multiple asupra modului de implementare a decontului precompletat de TVA, prin intermediul a două OUG succesive în cadrul aceleași săptămâni. Se modifică termenele de comunicare a diferențelor identificate, se definesc pragurile de semnificație și diferențele nesemnificative pentru care ANAF poate emite ”Notificarea de conformare RO e-TVA”, precum și impactul acestor notificări de conformare asupra indicatorilor de risc fiscal și dreptului de recuperare a TVA.
 • RO e-transport: Pentru operatorii economici autorizați conform art. 38 din Regulamentul UE nr. 925/2013, se amână aplicarea sancțiunilor până la data de 1 ianuarie 2025 pentru neîndeplinirea obligațiilor ce vizează sistemul RO e-transport, transportul rutier internațional de bunuri. Se actualizează procedura de declarare a transporturilor în sistemul RO e-transport, prin includerea componentei de transport rutier internațional de bunuri, într-o manieră similară transportului rutier național de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Cadrul legal aferent aspectelor sumarizate mai sus include:

 • OUG nr. 69/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 21 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 582 („OUG 69/2024”).
 • OUG nr. 70/2024 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale a fost publicată în data de 21 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 582 („OUG 70/2024”).
 • OUG 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul oficial nr. 608 din 28 iunie 2024 („OUG 87/2024”).
 • Ordinul nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport a fost publicat în data de 27 iunie 2024 în Monitorul Oficial nr. 597 („Ordinul 1337/1268/2024”).

 

Modificări pe larg:

 

Noi modificări privind sistemul RO e-Factura (OUG nr. 69/2024)

 • Prevederile ce urmează intră în vigoare pe 1 iulie 2024.
 • Aceasta modifică OUG nr. 120/2021 și Legea nr. 296/2023 cu privire la sistemul RO e-factura, precum și OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
 • De notat că OUG 69/2024 a fost ea însăși modificată pe data de 28 iunie 2024 de OUG nr. 87/2024.

 1. Tranzacții de tip B2C (business-to-consumer)

 • Utilizarea sistemului RO e-Factura în relația B2C este opțională în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2024 pentru relația între societăți și consumatori finali (B2C). De la 1 ianuarie 2025, devine obligatorie.
 • Excepție vor face facturile simplificate, pentru care raportarea în sistemul național RO e-factura nu este obligatorie, ele putând fi comunicate tradițional.

2. Facturi pentru care RO e-factura este obligatorie

 • Autofacturile emise potrivit art. 319 alin. (8) Cod fiscal.
 • Facturile emise în numele și în contul furnizorilor de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Se organizează astfel Registrul RO e-Factura executări silite.

 3. Facturi pentru care RO e-factura nu este obligatorie

 • Operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA și pentru care nu există obligația emiterii unei facturi.
 • Livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate de către persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)-n) Cod fiscal (în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții etc.), dar este opțională.
 • Până la data de 1 iulie 2025 nu este obligatorie utilizarea sistemului național RO e-Factura pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale. 
 • Facturi emise de asociațiile și fundațiile constituite în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA.
 • Facturi emise de agricultori, persoane fizice, care aplică Regimul special pentru agricultori.
 • Pentru ultimele două categorii de mai sus (asociații, agricultori):

– în perioada 1 iulie 2024—30 iunie 2025: utilizarea sistemului RO e-factura este opțională; dacă optează pentru raportare, este obligatorie înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional.

– de la 1 iulie 2025: atât utilizarea sistemului, cât și înscrierea în Registrul Ro e-Factura devin obligatorii.

4. Alte aspecte

 • Se abrogă Registrul RO e-Factura, având în vedere că sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 iulie 2024 pentru operatorii economici-persoane impozabile stabilite în România.
 • Operatorii economici nestabiliți în România care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura sunt preluați automat în Registrul RO e-Factura opțional după 1 iulie 2024.
 • Tot de la 01 iulie 2025, devine obligatorie aplicarea sistemului pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale.

5. Contravenții

 • Sancțiunile în relația B2C se aplică începând cu 1 iulie 2025, astfel:

– mari contribuabili: amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

– contribuabili mijloci: amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei

– celelalte persoane juridice și pentru persoane fizice: amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

 • Amenda aplicabilă organelor de executare silită și executorilor judecătorești și Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, pentru netransmiterea facturilor în sistemul național RO e-factura este de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare factură emisă.

Modificări privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (OUG nr. 69/2024)

 • Prevederile ce urmează intră în vigoare pe 21 iunie 2024.
 • Bonul fiscal trebuie să conțină și codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, unitatea de măsură, și numărul de identificare al bonului.
 • Devine obligatorie tipărirea pe bonul fiscal, sub formă de cod QR, a următoarelor informații: dată, oră emitere bon, număr de identificare bon fiscal, serie fiscală aparat de marcat electronic fiscal.
 • Pentru aparatele de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a informațiilor de mai sus, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2024.
 • Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină, în plus față de reglementarea anterioară, numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului.
 • Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 vor fi modificate în termen de 30 de zile de la publicarea OUG nr. 69/2024 în Monitorul Oficial (22 iulie 2024).

Modificări asupra RO e-TVA (OUG 70/2024)

 • Prevederile acestei OUG 70/2024, în vigoare de la 21 iunie 2024, au fost modificate pe 28 iunie 2024 de OUG nr. 87/2024.
 • Sistemul RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu 1 iulie 2024 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
 • Modelul și conținutul decontului precompletat RO e-TVA urmează se aprobe prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administriare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 70/2024 (respectiv pe 1 iulie 2024); 
 • RO e-TVA se transmite pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, prin intermediul SPV, până la data de 5 inclusiv ale lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA (25 ale lunii/trimestrului următor perioadei de raportare a TVA).
 • Dacă sunt constatate diferențe semnificative între decontul de TVA și decontul precompletat RO e-TVA, ANAF notifică persoana impozabilă prin intermediul SPV. Astfel de diferențe nu vizează rândurile de regularizări din decontul de TVA.
 • Reprezintă diferență semnificativă între decontul de TVA și decontul precompletat RO e-TVA valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– minim 20% în cotă procentuală; și

– o valoare absolută de minim 5.000 lei.

 • Pragul de semnificație se poate modifica periodic prin ordin de președintele ANAF în funcție de:

– categoriile de operaţiuni impozabile;

– categoriile de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

– alte situaţii în vederea îndeplinirii obiectivelor OUG 70/2024.

 • Dacă sunt identificate diferențe semnificative, ANAF transmite prin SPV până la data de 5 ale lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA (25 ale lunii/trimestrului următor perioadei de raportare a TVA), formularul electronic de notificare – Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA.
 • După primirea formularului de notificare, persoana impozabilă are obligația transmiterii formularului – Notă justificativă privind diferențele RO e-TVA prin mijloace electronice, în termen de 20 zile de la data primirii notificării, ANAF urmând să analizeze și să dispună măsurile legale.
 • Prevederea mai sus menționată intră în vigoare pe 1 ianuarie 2025, cu excepția persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care îl vor aplica începând cu data de 1 august 2025.
 • Pentru diferențele identificate sub pragul de semnificație, ANAF, în baza analizei de risc, poate transmite ”Notificarea de conformare RO e-TVA”. Aceasta nu se ia în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal, până la data de 1 ianuarie 2025.
 • ”Notificarea de conformare RO e-TVA” se supune prevederilor OUG 70/2024, prin derogare de la art. 121^1 Cod procedură fiscală.
 • ”Notificarea de conformare RO e-TVA” nu se aplică:

– în situația unor erori materiale;

– dacă nu există suficiente informații din bazele de date ale organului fiscal pentru anumite rânduri din decontul e-TVA precompletat sau aceste informații din bazele de date nu sunt corelate;

– alte situații prevăzute prin ordin al ministrului finanțelor.

 • Constituie contravenție și se sancționează cu amendă (dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât sa constituie infracțiune), necomunicarea rezultatului verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA», ca răspuns la aceasta, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.
 • Amenda este diferențiată, astfel:

– contribuabili mari: amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

– contribuabili mijlocii: amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

– celelalte persoane juridice si pentru persoanele fizice: amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în una din următoarele situații:

– nu depun în termenul legal „Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA”;

– prezintă diferențe semnificative și nu prezintă informații și date complete prin intermediul Notei justificative privind diferențe RO e-TVA;

– nu furnizează sau furnizează parțial informații pentru clarificarea diferențelor.

Modificări asupra prevederilor incidente sistemului RO e-transport (OUG 87/2024)

 • Operatorii economici autorizați (deținătorii de certificate AEO) beneficiază de o amânare de la data de 1 iulie 2024 până la data de 1 ianuarie 2025 a sancțiunilor aplicabile neconformării cu obligațiile instituite de sistemul RO e-transport cu privire la transportul rutier internațional de bunuri.
 • Sancțiunile se vor aplica pentru faptele săvârşite şi constatate începând cu 1 ianuarie 2025.
 • Operatorii economici autorizați sunt persoanele prevăzute la 38din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare), respectiv:

– operator economic autorizat pentru simplificări vamale, care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări în conformitate cu legislația vamală; sau

-operator economic autorizat pentru securitate şi siguranță, care conferă titularului dreptul la facilități în materie de securitate şi siguranță.

 • Persoanele care nu dețin, la data transportului, un certificat AEO, vor fi sancționate în continuare pentru neraportarea transporturile rutiere internaționale de bunuri de la data de 1 iulie 2024.
 • Prevederile aplicabile transportului rutier național de bunuri cu risc fiscal ridicat rămân nemodificate.

Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport (Ordin 1.337/1.268/2024)

 • Se înlocuiește Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de cu risc fiscal RO e-Transport, prin încorporarea componentei de transport rutier internațional de bunuri.
 • Sistemul RO e-Transport este disponibil în sistemul informatic SPV.
 • Atât pentru transportul rutier național de bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și pentru transportul rutier internațional de bunuri (indiferent de natura lor), categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care fac obiectul transportului.

Prevederile acestei Proceduri se aplică începând cu data de 27 iunie 2024.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA