NewsflashNoutatile fiscale ale lunii decembrie / Tax news of December

ianuarie 10, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Un nou Cod fiscal din 2024. Alte măsuri fiscal-bugetare introduse prin OUG 115/2023 – Ordonanța de urgență nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în data de 15 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1139.

Norme metodologice actualizate pentru aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Hotărârea nr. 1336 din data de 29 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicată în data de 29 decembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 1196.

Modificarea criteriilor de selecție a contribuabililor mari și mijlocii – Ordinul nr. 1945/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii a fost publicat în data de 6 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1097.

Aprobarea unor reglementări ce vizează operatorii de platforme:

 • proceduri privind schimbul automat obligatoriu de informații – Ordinul nr. 1946/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 (10)-(13) și alin. (19) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost publicat în data de 6 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1098.
 • modelul şi conţinutul formularului de raportare – Ordinul nr. 1.996/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului utilizat de operatorii de platforme în vederea îndeplinirii obligaţiei de raportare prevăzute la art. 2915 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost publicat în data de 21 decembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 1167.
 • procedura administrativă de raportare prin opțiune în România – Ordinul nr. 2026 din 13 decembrie 2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura administrativă prin care un operator de platformă care are obligația de raportare poate alege să efectueze în România procedurile de raportare prevăzute la secțiunea III din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal a fost publicat în data de 19 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1144.

Ghidul privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică RO e-Factura – Ghidul privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică RO e-Factura a fost publicat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în data de 12 decembrie 2023, pe portalul instituției.

Serviciile IT nu vor mai putea fi impozitate pe baza normelor de venit – Ordinul nr. 5308 din data de 24 noiembrie 2023 al ministrului finanțelor pentru abrogarea nr. crt. 120 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii a fost publicat în data de 8 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1105.

Completări privind Codul vamal al României – Ordonanța de urgență nr. 118/2023 pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, a fost publicată în data de 18 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1142.

Alte noutăți de interes:

Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se prelungește – Hotărârea nr. 1228 din data de 8 decembrie 2023 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost publicată în data de 11 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1109.

Aprobarea procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței – Ordinul nr. 1940 din data de 27 noiembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței a fost publicat în data de 11 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1109.

Un nou formular 112 disponibil – Ordinul nr. 1994 din data de 6 decembrie 2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în data de 11 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1112.

Modificare cu privire la Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală – Ordinul nr. 1930 din data de 23 noiembrie 2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscal a fost publicat în data de 12 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1115.

Aprobarea Procedurii privind compensarea creanțelor fiscale față de bugetele locale cu obligațiile fiscale datorate bugetului de stat – Ordinul nr. 5329/2201 din data de 29 noiembrie 2023  al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru aprobarea Procedurii privind stingerea, prin compensare, a creanțelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide și exigibile față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu obligațiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum și schimbul de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale a fost publicat în data de 12 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1116.

Modificări referitoare la modalitatea de efectuare a inspecției fiscale – Legea nr. 388 din data de 12 decembrie 2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 13 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1123.

Mecanismul de restituire a sumelor reținute din veniturile din pensii, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate – Legea nr. 391 din data de 12 decembrie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în data de 13 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1124.

Modificări privind cazierul de infracțiune fiscală – Ordinul nr. 2048 din 18 decembrie 2023 a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind înființarea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului de infracțiune fiscală, procedura de înregistrare, ștergere și rectificare a informațiilor din/din cazierul de infracțiune fiscală, solicitarea și eliberarea certificatului de infracțiune fiscală, modelul și conținutul formularelor necesare, precum și nivelul de acces corespunzător informațiilor din cazierul de infracțiune fiscală, au fost publicate la data de 28 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1181.

Modificarea formularului de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale – Ordinul nr. 2047 din 18 decembrie 2023 a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor cuprinse în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județele și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora a fost publicată în data de 29 decembrie, 2023 în Monitorul Oficial nr. 1189.

Este disponibilă noua procedură de organizare a Registrului achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA – Ordinul nr. 2080 din 28 decembrie 2023 a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA a fost publicată la 29 decembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 1190.

Un nou document obligatoriu pentru obținerea certificatului de amânare TVA – Ordinul nr. 5454 din 29 decembrie 2023 a Ministrului Finanțelor pentru completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare a plății vamale a taxei pe valoarea adăugată și eliberarea garanției pentru importurile de mărfuri, aprobate prin Ordin. al ministrului Finanțelor nr. 3.225/2020 a fost publicată la 29 decembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 1193.

Înființarea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale – Ordinul nr. 5433 din 27 decembrie 2023 a ministrului finanțelor privind înființarea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale conform art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată la 28 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1185.

Aprobarea modelului şi conținutului formularului „Declarație privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” – Ordinul nr. 3.173/2023 al Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, a fost publicat în data de 20 decembrie, în Monitorul Oficial nr. 1154.

Aprobarea formularului de declarare a contribuției de asigurare datorată de plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști – Ordinul nr. 2.006/1.193/4.680/2023 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii şi evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care a fost plătită contribuția”, a fost publicat în data de 21 decembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1164.

Modificări pe larg:

 

Un nou Cod fiscal din 2024. Alte măsuri fiscal-bugetare introduse prin OUG 115/2023 (OUG 115/2023)

 • OUG 115/2023 aduce o serie de modificări și completări Codul fiscal, precum:

– introduce alte măsuri de consolidare fiscală,

– modifică sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (OUG 120/2021),

– introduce măsuri suplimentare privind Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (OUG 41/2022),

– modifică anumite prevederi introduse prin Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

– modifică anumite plafoane privind operaţiunile în numerar (Legea nr. 70/2015),

– amână anumite sancțiuni aplicabile în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și

– aduce modificări Legii contabilității nr. 82/1991.

 • Mai multe detalii despre aceste modificări puteți regăsi în buletinul nostru informativ din 21 decembrie 2023, care poate fi accesat la următorul link.

Norme metodologice actualizate pentru aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (HG 1336/2023)

 • Modificările aduse normelor de impozitare a veniturilor aferente transferului proprietăților imobiliare din patrimoniul personal intră în vigoare pe 29 decembrie 2023.
 • Modificările aduse normelor privind TVA și accizele intră în vigoare pe 1 ianuarie 2024.
 • Mai multe detalii despre aceste modificări puteți regăsi în buletinul nostru informativ din 8 ianuarie 2024, care poate fi accesat la următorul link.

Modificarea criteriilor de selecție a contribuabililor mari și mijlocii (Ordin 1945/2023)

 • Contribuabilii mari care au fost selectați conform criteriului continuității, până la data selecției/actualizării nu vor mai fi administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, acest criteriu fiind eliminat din lista criteriilor de selecție a marilor contribuabili.
 • Se elimină criteriul investițional din lista criteriilor specifice de selecție a marilor contribuabili. Acest criteriu se referea la contribuabilii nou-înființați care se angajau să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înființării, investiții de minimum 10 milioane euro.
 • Nu vor fi administrați de către administrațiile județene ale finanțelor publice și de Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, contribuabilii mijlocii care, până la data selecției/actualizării, au fost declarați insolvabili, în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, inactivi potrivit Codului de procedură fiscală, s-au aflat în procedura insolvenței sau au fost selectați conform criteriului continuității.
 • Contribuabilii mijlocii vor fi selectați în limita unui nr. maxim de 20.000 de contribuabili (anterior limita era de max. 15.000 contribuabili).
 • Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecție ca și contribuabili mari sau mijlocii și care au fost declarați insolvabili, în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, inactivi potrivit Codului de procedură fiscală sau s-au aflat în procedura insolvenței, cu anumite excepții, și se află în aceste situații de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, se vor administra de către organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora.
 • Vă reamintim, totodată, că în data de 7 decembrie 2023 s-au publicat lista marilor contribuabili administrați de DGAMC și lista contribuabililor mijlocii, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2024.
 • Includerea în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii este relevantă nu numai din perspectiva organului fiscal în administrarea căruia se află acești contribuabili, ci și din alte perspective, precum:

– obligația de pregătire a dosarului prețurilor de transfer până la termenul pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit,

– obligația de depunere a Fișierului standard de control fiscal (SAF-T) în termenele aplicabile fiecărei categorii de contribuabili,

– rambursarea deconturilor de TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale sau după efectuarea inspecției fiscale anticipate,

– termenele aplicabile inspecțiilor fiscale,

– cuantumul taxei de emitere a unei soluții fiscale individuale anticipate (SFIA).

Aprobarea unor reglementări ce vizează operatorii de platforme (Ordin 1946/2023, Ordin 1996/2023, Ordin 2026 /2023)

 • Se aprobă următoarele proceduri aplicabile schimbului automat obligatoriu de informații raportate de operatorii de platforme, ca urmare a transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului din 22 martie 2021, de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (denumită DAC7):

– procedura referitoare la înregistrarea la autoritatea competentă din România a operatorilor de platforme,

– procedura referitoare la revocarea înregistrării și reînregistrarea unui operator de platformă care are obligația de raportare și a cărui înregistrare a fost revocată,

– procedura administrativă prin care un Operator de platformă care (i) fie are rezidenţă fiscală în România, (ii) fie este constituit în temeiul legislației din România sau dintr-un alt stat membru, (iii) fie are sediul conducerii, inclusiv sediul conducerii efective, în România sau într-un alt stat membru, (iv) fie are un sediu permanent în România sau într-un alt stat membru şi nu este un Operator de platformă Calificat din afara Uniunii şi alege, atât în România, cât şi în alte state membre, să efectueze în România procedurile de raportare a informațiilor referitoare la fiecare Vânzător Raportabil care a realizat Activitatea Relevantă, conform Codului de procedură fiscală.

 • Opțiunea de înregistrare/ reînregistrare în România se exercită prin depunerea formularului (707) „Cerere de înregistrare/mențiuni/renunțare pentru operatorii de platformă, definiți în sensul pct. 4 lit. b) din subsecțiunea A a secțiunii I din anexa nr. 5 din Codul de procedură fiscală„.
 • După înregistrare, operatorul de platformă informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la orice modificări ale informațiilor din formularului (707), precum și în cazul în care nu mai desfășoară nicio activitate în calitate de operator de platformă.
 • Exercitarea opţiunii privind alegerea României ca stat în care să fie efectuate procedurile de raportare se face prin depunerea formularului (708) „Informare privind alegerea efectuării în România a procedurilor de raportare, conform prevederilor secţiunii IV din anexa 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru Operatorii de platformă care îndeplinesc condiţiile menţionate la pct. 4 lit. a) din subsecţiunea A a secţiunii I din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi în România şi în alte state membre„.
 • Pentru a îndeplini obligația de raportare, fiecare Operator de Platformă care are obligația de raportare va utiliza formularul F7000 prin intermediul căruia va raporta următoarele informații:

– numele, adresa sediului înregistrat, NIF-ul și, dacă este cazul, numărul de identificare individual al Operatorului de Platformă care are obligația de raportare, precum și denumirea comercială a platformei sau platformelor pentru care Operatorul de Platformă, având obligația de raportare, raportează informațiile,

– pentru fiecare Vânzător Raportabil, care este o persoană fizică, care nu este un Vânzător Exclus și care a desfășurat Activitatea Relevantă, cu excepția închirierii de imobile și, separat, pentru fiecare Vânzător Raportabil care a desfășurat o Activitate Relevantă implicând închirierea de imobile: datele de identificare și orice NIF emis vânzătorului respectiv și numărul de TVA al vânzătorului, dacă există,

– pentru fiecare Vânzător Raportabil, care este o Entitate, care nu este un Vânzător Exclus și care a desfășurat Activitatea Relevantă, cu excepția închirierii de imobile, și, separat, pentru fiecare Vânzător Raportabil care a desfășurat o Activitate Relevantă implicând închirierea de imobile: date de identificare, orice NIF emis vânzătorului respectiv, numărul de TVA și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, precum și informații privind existența oricărui sediu permanent prin intermediul căruia se desfășoară Activitățile Relevant,

– numărul de identificare al Contului Financiar în care se plătește sau se creditează Contravaloarea,

– dacă diferit de numele Vânzătorului Raportabil, în plus față de Numărul de Identificare a Contului Financiar, numele deținătorului Contului Financiar în care se plătește sau se creditează Contravaloarea,

– fiecare stat membru în care Vânzătorul Raportabil are rezidența,

– adresa fiecărui Imobil Listat, în cazul Vânzătorului Raportabil care a desfășurat o Activitate Relevantă implicând închirierea de imobile,

– contravaloarea totală plătită sau creditată în fiecare trimestru al Perioadei de Raportare și numărul de Activități Relevante;

– orice taxe, comisioane sau impozite reținute sau percepute de Operatorul de Platformă care are obligația de raportare, în fiecare trimestru al Perioadei de Raportare,

– dacă este disponibil, numărul de zile pentru care fiecare Proprietate Listată a fost închiriată în timpul Perioadei de Raportare și tipul fiecărei Proprietăți Listate, în cazul Vânzătorului Raportabil care a desfășurat o Activitate Relevantă implicând închirierea de imobile.

 • Pentru a depune formularele F7000, Operatorii de Platformă trebuie să dețină un certificat digital calificat.
 • Orice modificări aduse formularelor F7000 sunt aduse la cunoștința Operatorilor de Platformă prin publicarea acestora pe portalul ANAF, cu cel puțin 15 zile înainte de aplicarea modificărilor realizate.

Ghidul privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică RO e-Factura (Ghid ANAF)

 • Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul instituției Ghidul privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică RO e-Factura care cuprinde informații privind:

– etapele procesului de implementare a sistemului RO e-factura,

– persoanele obligate să utilizeze sistemul, tipurile de relații pentru care este obligatoriu sistemul, termenele și contravențiile aplicabile în caz de neconformare,

– modalitatea de utilizare și accesare a sistemului,

– modalitatea de utilizare a aplicației gratuite de generare a facturii în format XML, de transmitere a facturii și de descărcare, de transformare a fișierelor XML în PDF și de arhivare,

– ⁠răspunsuri la întrebări punctuale referitoare la utilizarea sistemului.

Serviciile IT nu vor mai putea fi impozitate pe baza normelor de venit (Ordin 5308/2023)

 • Se elimină următoarea categorie de activitate din Nomenclatorul activităților care pot fi impozitate pe baza normelor anuale de venit: servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor – coduri CAEN 6202: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei și 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul.
 • Astfel, aceste activități vor fi impozitate în sistem real începând cu veniturile aferente anului 2024.
 • Menționăm și faptul că pe portalul Direcțiilor Generale Regionale a Finanțelor Publice au fost publicate normele de venit pentru anul 2024.

Completări privind Codul vamal al României (OUG 118/2023)

 • Noile prevederi intră în vigoare la data de 17 ianuarie 2024. Totuși, cererile deja depuse în instanțe la data publicării OUG 118/2023 (18 decembrie 2023) vor fi soluționate numai dacă garanția acoperă integral sumele respective.
 • Este introdusă o nouă procedură care permite suspendarea actelor administrative care impun taxe la import sau export, respectiv de către Autoritatea Vamală Română (AVR) (în locul curților administrative).
 • Pentru a beneficia de această suspendare, întreaga valoare a taxelor vamale trebuie garantată, nu doar parțial.
 • Acest pas a fost necesar pentru a se conforma regulilor vamale ale Uniunii Europene, care cer ca suma totală a taxelor să fie garantată în cazul suspendării actelor administrative care implică taxe la import sau export.
 • Procedura de suspendare a actelor administrative trebuie depusă la AVR în termen de cinci zile de la comunicarea actului respectiv și va fi rezolvată într-un interval de cinci zile de la depunere.
 • Această cerere trebuie să conțină informații detaliate, însoțite de dovezi relevante și de o garanție completă a sumei taxelor vamale.
 • Această schimbare este menită să asigure o garanție completă a sumelor în dispută, evitând situațiile în care autoritățile nu pot recupera integral taxele din cauza problemelor financiare ale contribuabililor.

Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se prelungește (HG 1228/2023)

 • Se prelungește perioada de aplicare a prevederilor care reglementează schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
 • Prelungirea are loc până la data de 31 decembrie 2026.

Aprobarea procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei (Ordinul 1940/2023)

 • Procedura de cesiune a creanţelor bugetare se aplică debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei și se iniţiază de creditorul bugetar, care solicită înscrierea la masa credală sau urmăreşte recuperarea creanţelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat, ori de câte ori se înregistrează o ofertă la organul fiscal central.
 • Cesiunea se aplică pentru creanţele bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, înscrise în certificatul de atestare fiscală.
 • Cesiunea se realizează dacă se îndeplinesc anumite condiții referitoare la prețul cesiunii ofertat, termenul de plată a acestuia și la constituirea unor garanții.

Un nou formular 112 (Ordinul 1994/2023)

 • Se aprobă noul formular 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.
 • Noul formular se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii noiembrie 2023.

Modificare cu privire la Notificarea de conformare emisă de organul de inspecție fiscală (Ordinul 1930/2023)

 • Se completează prevederea conform căreia în urma analizei informațiilor primite de la contribuabil în legătură cu modalitatea de conformare ca urmare a notificării, se va propune inițierea sau neinițierea inspecției fiscale, cu mențiunea că în urma analizei se poate propune și verificarea documentară.

Aprobarea Procedurii privind compensarea creanțelor fiscale față de bugetele locale cu obligațiile fiscale datorate bugetului de stat (Ordinul 5329/2201/2023)

 • Procedura vizează stingerea prin compensare a creanțelor fiscale pe care contribuabilul le are față de bugetele locale și care au fost stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu obligații pe care același contribuabil le are față de bugetul de stat.
 • În vederea compensării, contribuabilul depune la organul fiscal local competent o cerere, la care anexează hotărârea judecătorească definitivă.
 • Termenul de soluționare a cererilor este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la organul fiscal local competent.
 • Compensarea are loc după ce au fost stinse prin compensare eventuale obligații ale contribuabilului față de bugetul local și doar cu suma rămasă se vor compensa obligațiile certe, lichide şi exigibile ale acestuia față de bugetul de stat.

Modificări referitoare la modalitatea de efectuare a inspecției fiscale (Legea 388/2023)

 • Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori există obligația ținerii acestuia, indiferent unde are loc inspecția fiscală (prevederea anterioară menționa că acest lucru era obligatoriu doar dacă inspecția avea loc în spațiile de lucru ale contribuabilului).

Mecanismul de restituire a sumelor reținute din veniturile din pensii, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate (Legea 391/2023)

 • Persoanele fizice care, în perioada 1 ianuarie-27 decembrie 2022 inclusiv, au obţinut venituri din pensii din străinătate, pentru care termenul de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale aferente este data de 25 mai 2023, nu datorează, nu declară şi nu plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă acestor venituri și se anulează dacă aceste persoane au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal 2022.
 • Restituirea se face la cererea contribuabililor, iar anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, urmând să emită și să comunice o decizie în acest sens.

Modificări privind cazierul de infracțiune fiscală (Ordinul 2048/2023)

 • Termenul de întocmire a formularelor de înscriere în cazierul de contravenţie fiscală (formularul 500) în baza cărora se înscriu informaţiile privind faptele sancţionate contravenţional, în cazul neexercitării dreptului de contestaţie, este de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a dreptului de contestație împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției (anterior termenul era de 5 zile).
 • Totodată, se modifică termenul aplicabil pentru transmiterea către organul fiscal competent a documentelor prin care au fost constatate şi sancţionate contravenţii, întocmite de organele de evaluare din afara agenţiei, de la 5 zile la 15 zile de la data asupra cărora aceste documente au rămas definitive.
 • Se introduce o excepţie de la obligația înscrierii în cazierul de infracţiune fiscală în starea de inactivitate fiscală în cazul noilor reprezentanţi legali/reprezentanţi desemnaţi, pentru contribuabilul aflat în procedură simplificată de insolvenţă, pentru contribuabilul care a intrat în faliment sau pentru contribuabilul pentru care s-a luat sau s-a adoptat o hotărâre de dizolvare
 • În cazurile mai sus menționate, inactivitatea fiscală declarată, potrivit legii, nu se înscrie în cazierul de infracțiune fiscală a practicianului în insolvență desemnat în procedură.
 • Au fost introduse prevederi speciale privind scoaterea din cazierul de infracțiune fiscală a inactivității fiscale înregistrate în cazierul de infracțiune fiscală a practicianului în insolvență desemnat în procedura potrivit legii, pentru contribuabilul aflat în procedură de insolvență, pentru contribuabilul care a intrat în faliment sau pentru contribuabilul pentru care a fost pronunțată sau adoptată o hotărâre de dizolvare.
 • Situațiile privind inactivitatea fiscală a contribuabilului, menționate anterior, sunt scoase din cazierul de infracțiune fiscală a practicianului în insolvență, la cererea acestuia.
 • În cazul înregistrării inactivității fiscale în cazierul de infracțiune fiscală a reprezentanților legali/reprezentanților desemnați, în urma radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică, aceasta se scoate din evidență după o perioadă de un an de la data înregistrării s-a scurs.
 • Se înlocuiesc/se modifică formularele utilizate în organizarea și gestionarea cazierului fiscal, inclusiv formularele „Cerere eliberare certificat de cazier fiscal” și „Cerere rectificare informații înscrise în cazierul fiscal.

Modificarea formularului de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale (Ordinul 2047/2023)

 • Se modifică formularul de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, precum și notificarea prin care utilizatorii informează organul fiscal competent ori de câte ori apar modificări privind starea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Este disponibilă noua procedură de organizare a Registrului achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA (Ordinul 2080/2023)

 • Se aprobă noua Procedură privind organizarea Registrului cumpărăturilor de locuințe cu cotă redusă de TVA.
 • Registrul se organizează pe baza informațiilor din actele legale între părți care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra locuințelor cărora li se aplică cota redusă de TVA, autentificate începând cu 1 ianuarie 2024, și a informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând de la 1 ianuarie 2023”, inclusiv cele pentru care s-au încheiat acte legale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, pentru plăți în avans reprezentând plata parțială sau integrală a contraprestație pentru achiziționarea unor astfel de locuințe.

Un nou document obligatoriu pentru obținerea certificatului de amânare TVA (Ordinul 5454/2023)

 • Având în vedere că prin OUG nr. 115/2023, a fost introdusă o nouă condiție pentru a nu efectua plata efectivă a TVA către autoritățile vamale pentru import, și anume ca persoanele care au obținut certificat de amânare a plății să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de ANAF, precum și orice alte creanțe bugetare și fără alte obligații bugetare restante,
 • se completează lista documentelor necesare în vederea obținerii certificatului de amânare pentru plata TVA în vamă, respectiv o declarație pe propria răspundere din care reiese că nu există obligații bugetare restante, altele decât cele menționate la art. 326 alin. (41) lit. a) din Codul fiscal.

Înființarea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale (Ordinul 5433/2023)

 • Se înființează persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale, care sunt supuse prevederilor referitoare la impozitul specific pe cifra de afaceri, datorat în plus față de impozitul pe profit.
 • Aceste persoane sunt cele care desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare următoarelor coduri NACE:

– 0610 – „Extracția țițeiului”;

– 0620 – „Extractia gazelor naturale”;

– 1920 – „Fabricarea produselor obţinute prin rafinarea petrolului”;

– 3522 – „Distribuirea combustibililor gazoşi, prin conducte”;

– 3523 – „Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte”;

– 4671 – „Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate”;

– 4730 – „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”;

– 4950 – „Transporturi prin conducte”.

 • Se mentionează că, în cazul contribuabililor care desfășoară atât activități corespunzatoare codurilor CAEN menționate anterior, cât și activități conform codurilor CAEN 3512 – „Transportul energiei electrice”, 3513 – „Distribuire energie electrică” ​​și 3514 – „Comercializarea energiei electrice” și care sunt reglementate/autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru determinarea taxei specifice, nu vor fi incluse în indicatorii VT (venituri totale), V_s (venituri care se scad din veniturile totale), I (valoarea mijloacelor fixe în curs cauzate de achiziția/producția de active) și D (amortizarea contabilă) din formula de calcul a impozitului specific pe cifra de afaceri, elementele aferente acestor activități.

Aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” (Ordinul 3173/2023)

 • Declarația de mediu a fost schimbată complet datorită apariției Legii 175/2023, care a modificat legislația principală referitoare la Fondul pentru mediu. Ministerul Mediului a publicat un nou formular în Ordinul 3.173/2023, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, înlocuind forma anterioară și instrucțiunile asociate cuprinse în Ordinul 591/2017.
 • Noul formular și instrucțiunile sunt utilizate acum pentru depunerea declarației de mediu. Aceasta trebuie depusă lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de cerințele specifice legate de mediu. Procedura de completare și transmitere se realizează online prin portalul Administrației Fondului pentru Mediu.
 • Aceste schimbări sunt valabile începând cu 1 ianuarie 2024.

Aprobarea formularului de declarare a contribuției de asigurare datorată de plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști (Ordinul 2006/2023)

 • Se aprobă formularul 114 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuției de asigurare și evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care s-a plătit contribuția”.
 • Declarația se depune de către plătitorii de venit care datorează o contribuție de asigurare reprezentând 1% din valoarea fiecărui contract încheiat cu un lucrător cultural profesionist.
 • Declarația se depune o dată la șase luni, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, prin mijloace electronice, de către plătitorii de venituri care au încheiat contracte cu lucrători culturali profesioniști.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA