Audit intern

NOA are o echipă dedicată de audit intern care s-a lansat în proiecte complexe pentru companii din industrii importante și vine alături de managementul clienților săi cu scopul de a aduce îmbunătățiri controlului intern prin trei paliere de apărare: analizarea controalelor interne pentru echilibrarea riscurilor identificate față de controalele identificate, evaluarea și îmbunătățirea modului de gestionare a riscurilor și monitorizarea și optimizarea proceselor interne.

Audit Intern

Auditul Intern analizează controalele interne existente și ajută echipa de management în evaluarea și îmbunătățirea activităților de gestionare a riscurilor, optimizând procesele și diminuând riscurile din cadrul societății comerciale.

În plus, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern. Potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și se sancționează cu amendă de până la 100.000 RON.

Echipa noastră de Audit intern furnizează aceste servicii specifice, conform cadrului legal în vigoare la acest moment, inclusiv toate instrumentele de reglementare aplicabile și normele de audit intern elaborate și aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România, prin:

  • Crearea procedurilor de funcționare aferente Auditului Intern;
  • Efectuarea riscurilor din cadrul Societății și stabilirea planului multianual de Audit Intern;
  • Derularea și coordonarea misiunilor de Audit Intern;
  • Urmărirea implementării recomandărilor de Audit Intern;
  • Derularea de misiuni speciale de consultanță sau investigație, la cererea managementului.