https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/04/iStock-1194688957-1254x720.jpg

Organizarea Auditului Public InternConform art. 2 din Legea 672/2002 privind Auditul Public Intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Auditul Public Intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, care:asigură obiectiv și consiliază, pentru a aduce plus valoare și îmbunătăți sistemele și activitățile instituțiilor publice; asigură sprijinului entităților publice în atingerea obiectivelor prin aplicarea unei abordări sistematice și metodice, evaluează și îmbunătățește eficacitatea și eficiența sistemului de management bazat pe gestiunea riscului, controlului și sistemelor de guvernanță.Sunt supuse Auditului Public Intern următoarele categorii de entități: autoritatea publică, instituția publică, compania/societatea națională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar și care are personalitate juridică, precum și entitatea finanțată în proporție de peste 50% din fonduri publice.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/04/iStock-1294149075-1254x720.jpg

Dacă înainte de martie 2020 munca de acasă era permisă și încurajată doar de anumite companii, situația pandemică actuală a însemnat o schimbare de paradigmă. Munca de acasă nu mai este asociată cu scăderea productivității, devenind un punct de negociere important în procesul de recrutare și o alternativă preferată modelului tradițional al muncii de la birou.Mai mult, în special în domeniul IT unde fluxul de personal este semnificativ, angajatorii au pus la punct mecanisme care să le permită angajaților să lucreze de oriunde din lume, ca o nouă formă de retenție.Din perspectivă fiscală, munca din străinătate înseamnă poate însemna reașezarea drepturilor de taxare a venitului respectiv dinspre România către celălalt stat și schimbarea statului în care angajatul trebuie să fie asigurat social. Cu alte cuvinte, România poate pierde, temporar sau total, dreptul de taxare al venitului salarial în detrimentul statului de desfășurare a activității salariate, iar angajatul poate fi obligat să se asigure în celălalt stat, plătind contribuții sociale la instituțiile de asigurări sociale din acel stat.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/iStock-847342010-1280x720.jpg

Scopul Auditului Intern este de a furniza o evaluare independentă a managementului riscului, de a analiza controalele interne existente și procesele de conducere în cadrul societăților auditate, prin identificarea riscurilor existente și posibile, precum și modul prin care acestea sunt monitorizate.Astfel, Auditul Intern aduce beneficii organizației prin sprijinul oferit Managementului pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, precum și prin optimizarea proceselor și a controalelor în activitățile societățilo

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/12/iStock-1316689080-1280x720.jpg

Pentru a supraviețui în mediul de afaceri din România, este important ca o companie să fie conștientă de rolul unui consultant fiscal și despre cum acesta o poate ajuta în momentele critice de pe parcursul activității.Legislația fiscală se află într-un proces de continuă schimbare, iar dacă o persoană nu se informează periodic cu privire la noutățile din domeniu, este posibil să fie surprinsă în mod neplăcut de consecințele ce pot apărea mai devreme sau mai târziu, dacă normele legislative nu sunt respectate.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/iStock-903918426-1280x720.jpg

Auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor, reglementat prin Legea 129/2019, este un alt tip de audit din sfera de activități ale Auditului Financiar obligatoriu încă din anul 2020. În acest sens, CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România) a emis o serie de recomandări profesioniștilor din domeniu privind derularea activității de Audit AML.Unul din aspectele principale urmărite în cadrul verificărilor realizate de către ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) este întocmai asigurare acestui nivel de control privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin derularea activităților de Audit AML.Astfel, entitățile raportoare la ONPCSB și care îndeplinesc anumite criterii de mărime, trebuie să stabilească o funcție de Audit independent, Audit care trebuie să aibă în plan misiuni care să verifice conformitatea cu prevederile ONPCSB.Derularea activității de Audit AML poate fi asigurată și de funcția de Audit Intern, având în vedere principiile comune care stau la baza acestora. Auditul Intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații, ajutând în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.Conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de Audit Financiar, responsabilii pentru organizarea activității de Audit Intern, coordonarea angajamentelor și semnarea rapoartelor de Audit Intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/12/iStock-1171250715-1280x720.jpg

În ultimii ani a devenit tot mai interesant atât pentru contribuabili cât și pentru autoritățile fiscale subiectul dosarului prețurilor de transfer. Întrucât am constatat o intensificare a inspecțiilor fiscale pe marginea acestui subiect, am pregătit pentru dumneavoastră un scurt „ghid” care să vă ajute în a vă pregăti pentru un eventual control care privește întocmirea dosarului prețurilor de transfer.Dosarul prețurilor de transfer se întocmește de către contribuabili în situațiile în care aceștia desfășoară tranzacții cu alte părți afiliate, sub anumite condiții.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1297339011-1280x720.jpg

Obligația respectării reglementărilor în materie de prețuri de transfer revine tuturor persoanelor afiliate care tranzacționează între ele. Scopul acestor reglementări este ca persoanele afiliate să se asigure că prețurile stabilite în cadrul tranzacțiilor respectă principiul valorii de piață. Această obligație atrage după sine și întocmirea dosarului de prețuri de transfer, în unele cazuri.În ceea ce privește prețul de piață, acesta este definit ca fiind valoarea care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în aceleași condiții, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar. Cu alte cuvinte, principiul valorii de piață presupune ca termenii stabiliți în relațiile comerciale sau financiare dintre două părți afiliate să nu difere de cele care ar fi existat între persoane independente.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1220278828-min-scaled-2-1280x720.jpg

Evaluarea riscurilor la nivelul întregii companii are ca scop stabilirea ariilor de risc cu impact și materialitate semnificative. Atfel, în urma analizei acestora, în baza interviurilor cu Top Managementul societății auditate, se stabilesc o serie de misiuni de Audit Intern, planificate pe 3-5 ani, descrescător în funcție de nivelul de risc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1156132562-1280x720.jpg

Este deja cunoscut faptul că entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern (art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017).Această prevedere este introdusă prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și este în vigoare încă din anul 2005. Cu toate acestea, ea nu a fost tratată cu importanța cuvenită până la momentul apariției sancțiunilor. Astfel, nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit este sancționată cu o amendă deloc neglijabilă de până la 100.000 lei (art. 44 din Legea nr. 162/2017).

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/GettyImages-1097811822-scaled-1.jpg

La reguli noi, practici vechi!Anul 2016 a fost un an de referință din punct de vedere fiscal, fiind anul de rescriere a Codului fiscal. Din punct de vedere al impozitului pe profit, Codul fiscal rescris a venit atât cu o regulă generală pentru deductibilitatea cheltuielilor, cât și cu eliminarea obligației de a justifica prestarea efectivă a serviciilor prin situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau, așa cum prevedea vechiul Cod fiscal, orice alte materiale corespunzătoare.Rescrierea prevederilor anterior aplicabile a vizat simplificarea sistemului fiscal, eliminarea disfuncționalităților și crearea unui cadru legal fiscal coerent și modern.Motivația legiuitorului privind necesitatea proiectului de rescriere a Codului fiscal din perspectiva modificărilor aduse în materia impozitului pe profit, așa cum rezultă din expunerea de motive la proiectul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aceea că, prin instituirea unor noi reguli de deductibilitate și eliminarea unor condiții împovărătoare și cu risc de interpretare și implicit de abuz din partea organelor emitente a actelor de constatare fiscală se înscrie în obiectivul general vizat de simplificarea sistemului fiscal din Romania........