BlogAuditul intern la o instituție publică

aprilie 15, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/04/iStock-1194688957.jpg

Organizarea Auditului Public Intern

Conform art. 2 din Legea 672/2002 privind Auditul Public Intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Auditul Public Intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, care:

  1. asigură obiectiv și consiliază, pentru a aduce plus valoare și îmbunătăți sistemele și activitățile instituțiilor publice;
  2. asigură sprijinului entităților publice în atingerea obiectivelor prin aplicarea unei abordări sistematice și metodice, evaluează și îmbunătățește eficacitatea și eficiența sistemului de management bazat pe gestiunea riscului, controlului și sistemelor de guvernanță.

Sunt supuse Auditului Public Intern următoarele categorii de entități: autoritatea publică, instituția publică, compania/societatea națională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar și care are personalitate juridică, precum și entitatea finanțată în proporție de peste 50% din fonduri publice.

Cadrul comun care cuprinde obiectivele specifice ale auditului public intern la entitățile economice este elaborat de către Ministerul Finanțelor Publice și Camera Auditorilor Financiari.

Din punct de vedere structural, auditul public intern este organizat astfel:

  1. Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) – unitate structurată pe servicii de specialitate, subordonată direct Ministerului Finanțelor Publice, condusă de un Director General, numit de Ministrul de Finanțe și avizat de CAPI;
  2. Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) – organism cu caracter consultativ, care funcționează pe lângă UCAAPI și care are rolul de a acționa în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit public intern în sectorul public;
  3. Comitetele de Audit Intern – constituite pentru a acționa în vederea creșterii eficienței activității de Audit Public Intern pentru instituțiile publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei;
  4. Compartimentele de Audit Public Intern din entitățile publice.

Activitatea de audit intern la entitățile publice poate fi exercitată doar de auditori interni care dețin certificatul de atestare, emis de către Ministerul Finanțelor Publice, prin UCAAPI. Acest document atestă îndeplinirea condițiilor necesare pentru ca un auditor intern să desfășoare activități de audit intern în entitățile publice.

Funcția de Audit Intern la entitățile publice este asigurată de către compartimentele de Audit Public Intern care au drept scop evaluarea transparenței și conformității sistemelor de management și de control intern cu normele de legalitate, regularitate, eficiență și economicitate.

Auditul Public Intern se exercită asupra tuturor activitățile desfășurate în cadrul entităților publice și celor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice, cu privire la îndeplinirea obiectivelor și evaluarea sistemului de control.

Conform legislației în vigoare, tipurile de audit efectuate în cadrul entităților publice sunt:

  1. Auditul de sistem – evaluare detaliată a sistemelor de conducere și control intern, având scopul de a stabili dacă acestea funcționează corespunzător (economic, eficace și eficient) și formularea de recomandări de corectare în cazul în care au fost identificate deficiențe;
  2. Auditul performanței – examinează criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice, le corelează cu evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
  3. Auditul de regularitate – examinează acțiunile asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile.

Echipa NOA vă stă la dispoziție pentru orice întrebare privind cele de mai sus și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

 

Autori:

Grigore Constantinescu, Internal Audit Partner
Grigore Constantinescu
Anastasia Vlădeanu, Internal Auditor
Anastasia Vladeanu