NewsflashAlte noutăți fiscale ale lunii aprilie

mai 5, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/05/Imagine1-1280x583.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 4 aprilie 2022, în Monitorul Oficial nr. 326, a fost publicat Ordinul nr. 270/2.774 din data de 8 martie 2022 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022, Ordinul nr. 349/208 din data de 23 martie 2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2022, precum și Ordinul nr. 366/209 din data de 25 martie 2022 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 356 din data de 11 aprilie 2022, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 41 din data de 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Mai mult, în data de 21 aprilie 2022, în Monitorul Oficial nr. 394, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 53 din data de 21 aprilie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Totodată, în data de 27 aprilie 2022, în Monitorul Oficial nr. 402, a fost publicat Ordinul nr. 765 din data de 19 aprilie 2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la valoarea tichetelor culturale, tichetelor de creșă și tichetelor de masă

 • Crește valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022, de la 160 de lei la 170 de lei, respectiv de la 330 lei/ eveniment la 350 lei/eveniment.
 • Crește valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, de la 490 de lei la 520 de lei, pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022.
 • Crește limita maximă a valorii nominale a unui tichet de masă, de la 20,09 lei la 20,17 lei, pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022.
 • Cele trei plafoane lunare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

Prevederi referitoare la Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat

 • Se instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit Sistemul RO e-Transport.
 • Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport revine următorilor utilizatori:
  • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
  • beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
  • furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
  • depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.
 • Utilizatorii sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul unic generat de Sistemul RO e-Transport aferent bunurilor transportate (codul UIT), direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.
 • Utilizatorii pot declara în sistemul RO e-Transport, prin opțiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nr. 41/2022 (i.e. 11 aprilie 2022), iar începând cu data de 1 iulie 2022 se instituie obligativitatea declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul unic generat de sistem.
 • Pentru generarea codului, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.
 • Termenul de valabilitate a codului este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului.
 • Dacă sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite, utilizatorii au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoțesc documentul de transport aferent acestora.
 • Ordonanța prevede și o serie de sancțiuni, de la amendă până la confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate, dacă nu se respectă obligațiile/interdicțiile instituite prin aceasta, respectiv:

i. obligația de a declara datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat în sistemul RO e-Transport începând cu 1 iulie 2022;

ii. interdicția de a utiliza codul UIT peste termenul de valabilitate a acestuia;

iii. interdicția de a descărca pe teritoriul României bunurile care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu anumite excepții;

iv. interdicția de a declara în Sistemul RO e-Transport cantități diferite de cele efectiv transportate;

v. obligația de a pune la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT în termenul legal și de a înscrie codul UIT pe documentul de transport;

vi. interdicția de a modifica datele înregistrate în Sistemul RO e-Transport după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei/ la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului;

vii. obligația de a declara toate bunurile transportate prin Sistemul RO e-Transport, atunci când se transportă atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri;

viii. obligația conducătorului vehiculului de transport de a prezenta, la solicitarea organelor competente, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Prevederi referitoare la obligația notificării privind începerea, suspendarea sau încetarea activității anumitor entități

 • Se introduce prevederea potrivit căreia, următoarele entități raportoare au obligația de a notifica Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării activității, și anume:

➢ furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii (alții decât auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale etc.);

➢ furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;

➢ furnizorii de portofele digitale;

➢ acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

➢ persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;

➢ persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

➢ persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

 • Nerespectarea obligației de notificare constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
 • Forma și conținutul notificării urmează a se stabili prin ordin al președintelui Oficiului.
 • Entitățile raportoare care la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Oficiului desfășoară activități ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Prevederi referitoare la restituirea impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului

 • Se aprobă Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor încasate în plus de către aceștia sau după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.
 • Se aprobă modelul Declarației de regularizare/ Cererii de restituire a impozitului pe dividende.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA