https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/04/iStock-1194688957-1254x720.jpg

Organizarea Auditului Public InternConform art. 2 din Legea 672/2002 privind Auditul Public Intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Auditul Public Intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, care:asigură obiectiv și consiliază, pentru a aduce plus valoare și îmbunătăți sistemele și activitățile instituțiilor publice; asigură sprijinului entităților publice în atingerea obiectivelor prin aplicarea unei abordări sistematice și metodice, evaluează și îmbunătățește eficacitatea și eficiența sistemului de management bazat pe gestiunea riscului, controlului și sistemelor de guvernanță.Sunt supuse Auditului Public Intern următoarele categorii de entități: autoritatea publică, instituția publică, compania/societatea națională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar și care are personalitate juridică, precum și entitatea finanțată în proporție de peste 50% din fonduri publice.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/iStock-847342010-1280x720.jpg

Scopul Auditului Intern este de a furniza o evaluare independentă a managementului riscului, de a analiza controalele interne existente și procesele de conducere în cadrul societăților auditate, prin identificarea riscurilor existente și posibile, precum și modul prin care acestea sunt monitorizate.Astfel, Auditul Intern aduce beneficii organizației prin sprijinul oferit Managementului pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, precum și prin optimizarea proceselor și a controalelor în activitățile societățilo

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/iStock-903918426-1280x720.jpg

Auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor, reglementat prin Legea 129/2019, este un alt tip de audit din sfera de activități ale Auditului Financiar obligatoriu încă din anul 2020. În acest sens, CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România) a emis o serie de recomandări profesioniștilor din domeniu privind derularea activității de Audit AML.Unul din aspectele principale urmărite în cadrul verificărilor realizate de către ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) este întocmai asigurare acestui nivel de control privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin derularea activităților de Audit AML.Astfel, entitățile raportoare la ONPCSB și care îndeplinesc anumite criterii de mărime, trebuie să stabilească o funcție de Audit independent, Audit care trebuie să aibă în plan misiuni care să verifice conformitatea cu prevederile ONPCSB.Derularea activității de Audit AML poate fi asigurată și de funcția de Audit Intern, având în vedere principiile comune care stau la baza acestora. Auditul Intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații, ajutând în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.Conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de Audit Financiar, responsabilii pentru organizarea activității de Audit Intern, coordonarea angajamentelor și semnarea rapoartelor de Audit Intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/01/audit-1280x720.jpg

Vezi materialul complet în format PDF. See the full English version of the document in PDF.   Atenționări pe scurt:   În data de 25 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 56/2022, care stabilește că persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară vor aplica amenzi între 3.000 – 5.000...

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1220278828-min-scaled-2-1280x720.jpg

Evaluarea riscurilor la nivelul întregii companii are ca scop stabilirea ariilor de risc cu impact și materialitate semnificative. Atfel, în urma analizei acestora, în baza interviurilor cu Top Managementul societății auditate, se stabilesc o serie de misiuni de Audit Intern, planificate pe 3-5 ani, descrescător în funcție de nivelul de risc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1156132562-1280x720.jpg

Este deja cunoscut faptul că entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern (art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017).Această prevedere este introdusă prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și este în vigoare încă din anul 2005. Cu toate acestea, ea nu a fost tratată cu importanța cuvenită până la momentul apariției sancțiunilor. Astfel, nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit este sancționată cu o amendă deloc neglijabilă de până la 100.000 lei (art. 44 din Legea nr. 162/2017).