BlogCare sunt etapele unui audit intern?

noiembrie 19, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1220278828-min-scaled-2-1280x860.jpg

Evaluarea riscurilor la nivelul întregii companii are ca scop stabilirea ariilor de risc cu impact și materialitate semnificative. Atfel, în urma analizei acestora, în baza interviurilor cu Top Managementul societății auditate, se stabilesc o serie de misiuni de Audit Intern, planificate pe 3-5 ani, descrescător în funcție de nivelul de risc.

Planificarea Auditului Intern

Planificarea auditului intern are la bază evaluarea riscurilor fiecărui departament/activitate, ca viziune de ansamblu, prin identificarea riscurilor ce reies din desfășurarea activității unei societăți.

Scopul evaluării riscurilor este de a identifica sectoarele/ariile importante ale activității societăților auditate, care pot fi detaliate în posibile obiective ale unor misiuni de audit intern. Evaluarea riscurilor este cuantificată prin probabilitatea de apariție a acestuia și impactul consecințelor producerii evenimentului.

Pe lângă misiunile identificate de către Auditorul Intern în urma analizei riscurilor, există și misiuni speciale de Audit Intern desfășurate la cererea Managementului societății auditate.

În funcție de orizontul de timp la care se referă, planificarea Auditului Intern este:

  • Planificare pe termen lung: prin elaborarea unui plan multianual de misiuni de Audit Intern, astfel încât să se acopere ariile cu risc ridicat, pe o perioadă de 3-5 ani;
  • Planificare pe termen scurt: prin elaborarea unui plan anual al misiunii de Audit Intern, care urmează să fie desfășurate în anul în curs.

Planul multianual cuprinde: denumirea misiunilor, departamentul auditat și anul în care acestea vor fi realizate.

Planul anual cuprinde: denumirea misiunilor, departamentul auditat, resursele alocate, perioada desfășurării Auditului Intern, precum și perioada supusă auditării.

În momentul planificării misiunilor de Audit Intern sunt avuți în vedere toți factorii/riscurile care au influențat sau pot influența pe viitor activitatea societății. Din acest motiv, planificarea activităților auditate trebuie să cuprindă arii cu risc ineret ridicat, structuri sugerate de către Managementul Societății ca fiind riscante, precum și cele constatate cu deficiențe în urma unor inspecții/rapoarte ale altor organisme de control.

Evaluarea controlului intern

Conform modelului COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) , controlul intern este un proces efectuat de consiliul de administraţie, de conducerea societății şi întregul personal al entităţii, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei, având în vedere eficacitatea și eficiența operaţiunilor, credibilitatea raportării financiare și conformitatea cu legile și reglementările aplicabile.

Pentru buna funcționare a activității unei societăți și pentru un control intern adecvat, existența procedurilor de lucru reprezintă un factor important, prin prisma faptului că riscurile sunt semnificativ mitigate atunci când personalul își desfășoară activitatea în baza unor proceduri unitare de lucru.

Evaluarea adecvata a sistemului de control intern permite Auditorului Intern să formuleze o opinie, prin dezvoltarea constatărilor aferente obiectivelor propuse, cu privire la modul de funcționare a activității auditate, în conformitate cu reglementările legale precum și cu procedurile interne stabilite și aprobate de către conducerea societății auditate.

Fiecare misiune de Audit Intern este dezvoltată în câteva obiective principale, acestea fiind mai departe detaliate în riscuri și controale.

Astfel, în funcție de natura și specificul activității societății auditate se alocă un scor pentru probabilitatea de apariție și impactul acestora. Conform matricei de riscuri, rezultatul (probabilitate * impact) poate fi scăzut, mediu, ridicat sau critic.

Evaluarea riscurilor identificate se realizează prin numeroase tehnici de verificare: interviuri cu persoanele responsabile de proces, analiza documentelor privind procedura de lucru, fluxul procesului și verificarea segregării atribuțiilor persoanele implicate în desfășurarea activității auditate.

În funcție de specificul activității societății auditate și de natura riscului identificat se continuă verificările prin teste de control, eșantionarea populației pentru întreaga perioadă auditată prin realizarea unor teste de detaliu.
Totalitatea analizelor efectuate au ca scop stabilirea eficienței controlalelor existente, precum și constatarea faptului că riscurile sunt sau nu reduse.

Finalizarea Auditului Intern

Scopul final al Auditului Intern este de a diminua riscurile în cadrul societăților auditate, prin optimizarea proceselor desfășurate. În același timp, ajută echipa de Management să îmbunătățească și să evalueze modul de gestionare a riscurilor existente, prin analiza controalelor interne și echilibrarea riscurilor identificate față de acestea.

În urma desfășurării misiunilor de Audit Intern sunt enunțate constatări și recomandări cu privire la obiectivele și riscurile analizate. Acestea sunt validate și verificate cu responsabilii de proces, astfel încât raportul final să fie asumat și avizat de personale responsabile și de managementul societății.

Constatările și recomandările rezultate în urma Auditului Intern au ca scop îmbunătățirea procesului auditat pentru a preveni, detecta și corecta iregularități, prin implementarea unor controale adecvate. De asemenea, stabilirea unor termene realiste de implementare a recomandărilor duce la creșterea interesului și conștientizării persoanelor responsabile cu privire la plusul de valoare adus de un control intern adecvat și implicit la dezvoltarea companiei

Echipa NOA va stă la dispoziție pentru orice întrebare privind cele de mai sus și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

 

Autori:

Grigore Constantinescu, Internal Audit Partner
Grigore Constantinescu
Elena Zaman, Senior Audit Consultant
Elena Zaman