NewsflashNoutăți privind implementarea SAF-T, RO E-factura și procedura de eșalonare simplificată

noiembrie 12, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/poza-site-1280x583.png
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

 

În data de 08 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1065 a fost publicat Ordinul nr. 1365 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și de descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

De asemenea, în data de 08 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1065 a fost publicat și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1366 pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO CIUS – și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național.

Totodată, în data de 09 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1072 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1767 pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul central fiscal.

De asemenea, în aceeași dată, în Monitorul Oficial nr. 1073 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1783 privind natura informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și datele de la care fiecare categorie de contribuabilii este obligată să transmită fișierul standard de control fiscal.

 

Atenționări pe larg:

 

Termenele de transmitere și datele de la care contribuabilii sunt obligați să transmită fișierul standard de control fiscal (SAF-T)

 • Natura informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal este prevăzută în anexa 1 a Ordinului nr. 1783 din 04 noiembrie 2021.
 • SAF-T se transmite de către contribuabil prin intermediul Declarației informative privind fișierul standard de control fiscal – D406.
 • Procedurile și condițiile de transmitere a SAF-T prin intermediul D406 sunt prevăzute în anexa 3 a Ordinului nr. 1783 din 04 noiembrie 2021.
 • Termenele de transmitere de către contribuabil al D406 sunt precum urmează:

Ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul, pentru alte informații decât cele privind secțiunile Stocuri și Active;

La termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar pentru active;

➢ La termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării pentru stocuri.

 • Contribuabilii beneficiază de o perioadă de grație de:

     ➢ 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a SAF-T;

      ➢ 3 luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

 • Obligația de transmitere a fișierului SAF-T prin intermediul D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabil precum urmează:

Marii contribuabili care au făcut parte din această categorie și în anul 2021: de la 01 ianuarie 2022;

Mari contribuabili care NU au făcut parte din această categorie în anul 2021: începând cu 01 iulie 2022;

Contribuabilii mijlocii încadrați în această categorie la 31 decembrie 2021: de la 01 ianuarie 2023;

Contribuabilii mici încadrați în această categorie la 31 decembrie 2021: începând cu 01 ianuarie 2025;

Contribuabilii nou înființați după data de referință pentru fiecare categorie: prima depunere a D406 se face în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea.

Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

Dispoziții generale

 • Procedura stabilește cadrul de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatari.
 • Pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, operatorii economicii trebuie să fie înregistrați în Spațiul Virtual Privat.
 • În ceea ce privește utilizarea sistemului RO e-Factura în relația B2B, atât emitentul, cât și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Pregătirea și transmiterea facturii electronice

 • Emitentul pregătește fișierul corespunzător facturii electronice în format XML, conform documentației tehnice publicate în secțiunea dedicată RO e-Facturii de pe site-ul Ministerului Finanțelor, respectiv ANAF. Fișierul XML trebuie să respecte standardul european EN 16931 și regulile naționale RO-CIUS.
 • Transmiterea facturii electronice se realizează prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică pentru accesarea SPV pentru:

➢ interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API;

➢ utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.

 • Documentația tehnică pentru microservicii și aplicația API este disponibilă la următoarea adresă: www.efactura.mfinante.ro.
 • Ulterior transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factură atribuie automat un număr de identificare, utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.

Verificarea facturii electronice

 • După transmiterea facturii electronice, sistemul RO e-Factura efectuează următoarele operațiuni asupra fișierului în format XML:

➢ verificări și validări privind structura și sintaxa;

➢ verificări semantice.

 • În situația în care nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor care atestă primirea facturii electronice în sistemul RO e-Factura.
 • În cazul în care sunt identificate erori, factura nu se consideră transmisă iar emitentul primește un fișier XML ce conține erorile identificate. Ulterior, după corectarea erorilor, emitentul transmite factura în sistemul RO e-Factura.

Primirea și descărcarea facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice în relația B2B

 • Pentru primirea și descărcarea facturii electronice de către destinatarii facturilor electronice emise în relația B2B se utilizează mijloacele de identificare electronică pentru accesare SPV, pentru:

➢ interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API;

➢ utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.

Corecția facturii electronice

 • În situația unei facturii electronice asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta transmite un mesaj emitentului respectând structura publicată în documentația tehnică în relația B2B, respectiv înștiințează emitentul prin intermediul sistemului Forexebug, prin transmiterea unui mesaj, în relația B2G.
 • Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul RO e-Factura.

Notificarea emitentului și destinatarului privind factura electronică

 • Pentru fișierele nedescărcate, precum și pentru mesajele transmise de către destinatar și nedescărcate de către emitent, se transmit notificări la adresele de e-mail completate în SPV în ziua următoare publicării fișierelor nedescărcate în mod automat.

Procedura de acordare a eșalonării la plată, în forma simplificată

 • Această procedură se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
 • Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal central se înțelege:

obligații fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;

amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii.

 • Eșalonările la plată ale obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 1767 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată.
 • În cazul în care sunt îndeplinite condițiile, organul fiscal emite decizia de eșalonare la plată împreună cu graficul de eșalonare și, dacă este cazul, decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.
 • La finalul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%.
 • Graficul de eșalonare cuprinde ratele de eșalonare, reprezentând obligațiile fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării. Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni.
 • Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu anumite excepții, penalitățile de întârziere se calculează până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.
 • Procedura prevede și măsurile aplicabile în cazul în care pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, debitorul fuzionează prin absorbție sau se divizează și repartizează soldul obligațiilor fiscale între acesta și societățile beneficiare, precum și reguli speciale în situația în care debitorul obține o suspendare a executării actului administrativ-fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul eșalonării.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în tForexebug,otalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.

Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA