BlogAudit AML, obligatoriu în prevenirea și combaterea spălării banilor

martie 16, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/iStock-903918426-1280x853.jpg

A. Aspecte generale

Auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor, reglementat prin Legea 129/2019, este un alt tip de audit din sfera de activități ale Auditului Financiar obligatoriu încă din anul 2020. În acest sens, CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România) a emis o serie de recomandări profesioniștilor din domeniu privind derularea activității de Audit AML.

Unul din aspectele principale urmărite în cadrul verificărilor realizate de către ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) este întocmai asigurare acestui nivel de control privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin derularea activităților de Audit AML.

Astfel, entitățile raportoare la ONPCSB și care îndeplinesc anumite criterii de mărime, trebuie să stabilească o funcție de Audit independent, Audit care trebuie să aibă în plan misiuni care să verifice conformitatea cu prevederile ONPCSB.

Derularea activității de Audit AML poate fi asigurată și de funcția de Audit Intern, având în vedere principiile comune care stau la baza acestora. Auditul Intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații, ajutând în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.

Conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de Audit Financiar, responsabilii pentru organizarea activității de Audit Intern, coordonarea angajamentelor și semnarea rapoartelor de Audit Intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

B. Obligații legale privind Auditul AML

Conform art. 24 alin. (2) din Legea 129 „În funcție de dimensiunea și natura activității, entitățile raportoare au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor prevăzute la alin. (1)” al aceluiași articol.

Aplicarea acestor „politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, se realizează conform Normei din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobată prin Ordinul ONPCSB nr. 37/2021, Art. 8.

C. Cui se adresează Auditul AML?

Auditul AML vizează entitățile raportoare supravegheate și controlate de către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la art. 5 din Lege care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară conform prevederilor art. 27 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Lege, indiferent de forma și modul de organizare a acestora” (Ordin ONPCSB 37/2021).

Entitățile reglementate prin intermediul acestui ordin fac cu precădere referire la instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată, casele de schimb valutar, servicii de jocuri de noroc, auditorii financiari, notarii publici, servicii fiduciare, servicii de schimb între monede virtuale și portofele digitale, persoane care comercializează sau depozitează opere de artă.

Urmare a domeniilor reglementate specific, pentru entitățile care intră sub supravegherea Băncii Naționale a României (BNR) sau Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), auditul AML se efectuează numai cu respectarea reglementărilor specifice emise de aceste autorități.

Obligativitatea auditului AML este îndeplinită atunci când entitățile se regăsesc în lista de entități raportoare menționată anterior și când în ultimul exercițiu financiar încheiat depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

  • Total Active – 16 milioane RON;
  • Cifra de Afaceri Netă – 32 milioane RON;
  • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar – 50.

De altfel, acestea sunt aceleași criterii de mărime ca și cele definite în art. 2 din Legea nr. 162/2017 privind obligația de auditare a situațiilor financiare pentru societățile comerciale în România.

D. Scopul Auditului AML?

Conform Normei ONPCSB din 2021, aprobată prin Ordinul nr. 37/2021, Art.8:
(1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, în scopul atenuării și gestionării cu eficacitate a riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, entitățile reglementate emit documente aprobate la nivelul conducerii de rang superior, după cum urmează:

a) norme interne ce conțin cel puțin: măsuri aplicabile în materie de raportare;
b) norme interne ce conțin măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;
c) proceduri de administrare a riscurilor;
d) proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare și management de conformitate;
e) proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind măsuri de protecție a personalului propriu implicat în aplicarea acestor politici împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;
f) proceduri pentru angajați sau persoanele aflate într-o poziție similară pentru raportarea încălcărilor la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent și anonim, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
g) proceduri de instruire și evaluare periodică a angajaților.
h) alte proceduri și norme interne ce sunt obligatorii conform Legii si respectiv Normelor de aplicare.”

(2) Politicile, normele, procedurile și mecanismele prevăzute la alin. (1) se elaborează în funcție de specificul și dimensiunea activității economice desfășurate de entitatea reglementată, precum și de particularitățile relațiilor de afaceri, clienților, produselor și serviciilor.

(3) Entitățile reglementate care fac parte dintr-un grup au obligația să pună în aplicare politici, proceduri și instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protecție a datelor și politici și proceduri privind schimbul de informații în cadrul grupului în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, pe care le aplică și la nivelul sucursalelor, agenților, distribuitorilor și al filialelor deținute în proporție majoritară din statele membre și din țările terțe.

(4) Entitățile reglementate au obligația de a înregistra și păstra în evidențele proprii, în format letric sau în format electronic, documentele prevăzute la alin. (1) și art. 24 alin. (1)-(3) din Lege, pe care le pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control, la cererea acestora.

(5) Entitățile reglementate au obligația de a aproba și monitoriza modul de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor prevăzute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior, și de a le revizui, ori de câte ori se impune.

E. Recomandări privind implementarea Auditului AML

Având în vedere prevederile acestor reglementări, precum și principiile comune care stau la baza funcțiilor de Audit, recomandăm companiilor vizate să contacteze un Auditor Financiar sau Auditor Intern care poate oferi mai multe detalii privind cadrul de aplicare și eventuale recomandări pentru conformitatea cu legislația în vigoare în materie de AML.

Echipa NOA vă stă la dispoziție pentru orice întrebare privind cele de mai sus și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Autori:

Gordana Teodorescu, Partner Audit & Assurance
Grigore Constantinescu, Internal Audit Partner
Grigore Constantinescu