BlogAuditul Intern – obiective și beneficii

martie 28, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/iStock-847342010-1280x777.jpg

Scopul Auditului Intern este de a furniza o evaluare independentă a managementului riscului, de a analiza controalele interne existente și procesele de conducere în cadrul societăților auditate, prin identificarea riscurilor existente și posibile, precum și modul prin care acestea sunt monitorizate.

Astfel, Auditul Intern aduce beneficii organizației prin sprijinul oferit Managementului pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, precum și prin optimizarea proceselor și a controalelor în activitățile societăților.

Beneficiile Auditului Intern

În vederea poziționării Auditului Intern în cadrul unei Societăți, sunt elaborate Carta Auditului Intern și Manualul Auditului Intern. Acestea descriu termenii de referință ai funcției de Audit Intern prin definirea scopului, autorității și responsabilității acestuia.

Planificarea Auditului Intern presupune evaluarea riscurilor la nivelul întregii societăți în vederea stabilirii planului multianual de misiuni de Audit Intern, ca ulterior acesta să fie transpus în planuri anuale de Audit Intern care să conțină misiuni de Audit Intern nișate și bine definite, în vederea analizării în amănunt a domeniilor riscante.

Deoarece obiectivul Auditului Intern este acela de a reduce până la un nivel acceptabil riscurile identificate în cadrul unei companii, echipa de Audit Intern propune o serie de misiuni de Audit Intern conform analizei riscurilor, precum și misiuni speciale desfășurate la cererea Managementului Societății.

Pe parcursul întregii misiuni de audit trebuie să existe o comunicare clară și eficientă atât din partea responsabililor de proces prin transmiterea informațiilor complete în timp util, cât și din partea echipei de Audit Intern cu privire la constatările și concluziile preliminare ale raportului.

Abordarea transparentă și pro-activă a întregii misiuni de Audit Intern ajută la reconcilierea constatărilor între echipa de audit și entitatea auditată. Astfel, este înlesnită agreerea raportului de audit final, precum și identificarea recomandărilor de Audit Intern. Acestea din contribuie la implementarea soluțiilor optime de mitigare a riscurilor identificate.

Unul din beneficiile principale ale Auditul Intern este reprezentat de evaluarea obiectivă și independentă a activităților societății auditate, oferind valoare adăugată prin îmbunătățirea proceselor.

Auditul Intern acoperă o arie largă de revizuiri și evaluări, în funcție de riscurile indentificate. Întregul proces de Audit Intern trebuie realizat de o persoană care are capacitatea de a rămâne obiectivă și independentă pe tot parcursul auditului, astfel încât rezultatele finale să reflecte realitatea.

Obiectivele Auditului Intern

Obiectivele structurii de Audit Intern sunt:

  • să asiste Consiliul Director și Directorul General prin furnizarea unei evaluări independente a eficienței și eficacității sistemului de control intern implementat de către managementul companiei;
  • să ofere asigurarea că politicile și procesele entității sunt respectate în cadrul tuturor activităților desfășurate și structurilor implementate;
  • să ofere asigurarea că politicile, procesele și mecanismele de control sunt revizuite, astfel încât acestea să rămână suficiente și adecvate activității desfășurate de către entitate;
  • să facă recomandări pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern, astfel încât acestea să funcționeze cu eficacitate optimă și să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, reflectând practici de control adecvate;
  • să ofere servicii de consultanță și consiliere în cadrul proiectelor coordonate de către Consiliul Director sau de către Directorul General, privind dezvoltarea de noi programe, sau proceduri, sau privind evaluarea riscului operațional care poate rezulta în cazul unor schimbări semnificative;
  • să promoveze o coordonare efectivă cu activitatea auditorului extern în scopul utilizării de către acesta a muncii de Audit Intern în asigurarea unei mai bune înțelegeri asupra aspectelor riscante și a sistemelor de control intern din cadrul societăților.

Auditul Intern trebuie să fie realizat periodic și recurent, și să aibă în vedere toate aspectele riscante din cadul unei societăți. Acesta este organizat astfel încât să îmbunătățească controlul intern și procesele desfășurate.

Fiecare misiune de Audit Intern se încheie printr-un Raport de Audit Intern specific pentru procesul analizat, care cuprinde concluziile și constatările detaliate pe fiecare obiectiv agreat la începutul derulării misiunii.

În funcție de nivelul de risc, de concluziile și constatările identificate, echipa de audit propune recomandări pentru îmbunătățirea proceselor. În plus, aceasta poate oferi consultanță în implementarea și îmbunătățirea procedurilor și proceselor interne.

Echipa NOA vă stă la dispoziție pentru orice întrebare privind cele de mai sus și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

 

Autori:

Elena Zaman, Senior Internal Auditor
Elena Zaman