BlogCe presupune auditul financiar?

octombrie 19, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/10/iStock-942682414.jpg

Termenul de Audit a avut inițial semnificația de Audit Financiar, cu scopul examinării situațiilor financiare, al proceselor și tranzacțiilor unei entități. În prezent, aria de cuprindere a noțiunii de Audit este mult mai vastă.

Auditul Financiar reprezintă evaluarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit și în acord cu standardele internaționale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Prin intermediul acestei evaluări, auditorii financiari își exprimă opinia motivată asupra situațiilor financiare, a imaginii fidele, clare și complete a poziției financiare, precum și asupra rezultatelor atinse de către entitate.

Auditul Financiar se realizează de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice – care au dobândit această calitate și sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Aceștia pot desfășura activități de audit financiar, audit intern, consultanță financiar-contabilă și fiscală, pregătire profesională de specialitate în domeniu, expertiză contabilă, reorganizare judiciară și lichidare, etc.

Ce este un audit financiar

Auditul Financiar este un proces riguros de identificare a problemelor, prevenire și corijare a disfuncționalităților și riscurilor. El aplică cu independență și obiectivitate procedurile coerente și normele de examinare pentru a evalua adecvat, pertinența, securitatea si funcționarea totală sau parțială a acțiunilor din entitate prin referința la o normă.

În momentul de față există o confuzie privind termenii Auditul Statutar și Audit Financiar, care se cuvine clarificată.

Auditul Statutar este Auditul Financiar legal (controlul legal), impus de acte normative și care conduce la exprimarea unei opinii motivate asupra situațiilor financiare.

Auditul Financiar poate reprezenta numeroase alte misiuni. Altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare și orice studiu asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitate sau din situațiile financiare ale unei entități poate fi calificată drept Audit Financiar, cu condiția ca:

 • examinarea să fie făcută de un profesionist atestat, independent în raport cu entitatea;
 • să respecte standardele profesionale;
 • să se finalizeze prin exprimarea unei opinii calificate într-un raport de audit, destinat celor însărcinați cu guvernanța sau terților.

Obiective audit financiar

Scopul Auditului Financiar este acela de a exprima o opinie obiectivă și independentă în ceea ce privește respectarea reglementărilor contabile general acceptate.

Auditul Financiar urmărește obiective în funcție de nevoile companiei sau ale solicitantului:

 • Verificarea respectării legislației;
 • Depistarea eventualelor fraude;
 • Evaluarea solvabilității unei companii;
 • Propunerea unor măsuri pentru atingerea scopurilor unității

În funcție de obiectivele urmărite de entitate, se disting doua tipuri de Audit Financiar:

 • Audit Intern
 • Audit Extern

Auditul Intern este un sistem de control intern și contabil, menit să prevadă și evite eventualele riscuri la care este expusă societatea din prisma propriei funcționări. Auditul Intern examinează:

 • respectarea regulilor de funcționare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, procedurile de lucru, planificarea activităților, din perspectiva cauzelor consecințelor neconformităților acestora;
 • ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic, operativ) și a sistemului contabil, identifică slăbiciunile sistemului de conducere și de control intern, a riscurilor asociate și face propuneri pentru ameliorarea acestora;
 • utilizarea eficace, eficientă, precum și protejarea resurselor financiare, materiale și umane, sesizează cazurile de gestiune defectuoasă, risipa, frauda, face propuneri de prevenire și/sau eliminare a cauzelor și asignare a responsabilităților.

Auditul Extern poate fi:

 • Auditul Statutar, realizat de către un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generală a Acționarilor (Asociaților) a cărui misiune constă în certificarea situațiilor financiare și a unor verificări specifice prevăzute de Lege;
 • Auditul Contractual, realizat de către un auditor financiar contractual, adică un terț, în baza unui contract cu societatea, acesta având competență și specializare mai bine adaptate la o anumită acțiune (control intern, control fiscal).

În România, odată cu reglementările din ultimii ani se prevăd tendințe noi și creșterea rolului Auditului în viitorul apropiat. Societățile fac față unor numeroase modificări de ordin economic, precum extinderea sectoarelor de activitate, creșterea volumului tranzacțiilor financiare, fuziuni și achiziții, generând necesitatea serviciilor de Audit Financiar.