NewsflashAlte noutăți fiscale ale lunii septembrie

octombrie 10, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/12/iStock-1171250715-1280x792.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

La data de 1 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 864, a fost publicată Ordonanță de Urgență nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

În data de 7 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 878 a fost publicat Ordinul nr. 2048 din 1 septembrie 2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

De asemenea, la data de 12 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 897, a fost publicat Ordinul nr. 1636/2022 pentru aprobarea Procedurii şi a condițiilor de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, precum şi pentru stabilirea unor competențe de administrare.

În data de 21 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 923, a fost publicat Ordinul nr. 1679 din 20 septembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Totodată, în data de 21 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 923, a fost publicat Ordinul nr. 2061 din 05 septembrie 2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022.

Mai mult, în data de 30 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 956, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 131 din data de 29 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De asemenea, tot în data de 30 septembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 957 a fost publicat Ordonanța de urgența nr. 132 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Mai mult de atât, în data de 03 octombrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 961 a fost publicată Legea nr. 275 din 30 septembrie 2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Totodată, în data de 04 octombrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 967 a fost publicat Ordinul nr. 3265 din 30 septembrie privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

Modificări pe larg:

 

Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică

 • Începând cu data de 1 septembrie 2022, Ordonanță de Urgență nr. 119/2022 introduce obligația pentru producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, de a plăti o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică.
 • Contribuția se determina conform metodologiei de calcul prevăzută în anexă la Ordonanță de Urgență nr. 119/2022, diferențiat pentru producătorii de energie electrică, respectiv pentru ceilalți operatori care datorează contribuția, în măsura în care prețul lunar de vânzare/ prețul de tranzacționare depășește un anumit preț de referință (450 lei/MWh, respectiv prețul de achiziție a energiei electrice, gazelor naturale la care se adaugă o cotă de profit de 2%). Contribuția se calculează în funcție de nivelul cu care se depășește prețul de referință și de cantitatea livrată lunar.
 • Persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, precum și de a depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Totodată, acestea sunt obligate să constituie garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei.
 • Procedura şi condițiile de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică sunt prevăzute în Ordinul nr. 1636/2022.

Raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit (raportarea publică pentru fiecare țară în parte)

 • Ordinul nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici introduce obligația de a întocmi, publica și asigura accesul la raportul privind impozitul pe profit (așa numita „raportarea publică pentru fiecare țară în parte”, fiind astfel transpusă în legislația națională Directiva (UE) 2021/2.101 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informații privind impozitul pe profit.
 • Astfel, următoarele entități și sucursale au obligația, cu anumite excepții, de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit, dacă în ultimele două exerciții financiare consecutive au înregistrat o cifră de afaceri netă în cuantum de 3.700.000.000 lei (aprox. 750 mil. euro):
  • Societățile-mamă finale;
  • Entitățile autonome;
  • Filialele mijlocii și mari care sunt controlate de o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări;
  • Sucursalele din România înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru.
 • Nu au obligativitatea de a depune raportul cu privire la impozitul pe profit, entitățile autonome sau societățile-mame finale și entitățile lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, care sunt stabilite, își au sediu comercial fix sau o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.
 • De asemenea, în cazul în care societatea-mamă finală/entitatea autonomă nu furnizează toate informațiile solicitate, filiala/sucursala întocmește, publică şi asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile, obținute sau dobândite, pe care aceasta le deține, precum şi o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală/ entitatea autonomă a acesteia nu a pus la dispoziție informațiile necesare.
 • Raportul va avea în vedere cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.
 • Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul.
 • În cazul în care există obligativitatea auditării situațiilor financiare, raportul de audit stabilește dacă entitatea avea obligația de a depune raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.
 • Prevederile prezentate mai sus, se aplică inclusiv și entităților care au obligația întocmirii situațiilor financiare conform Standardelor Internaționale de Raportate Financiară.

Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private

 • Cu titlu introductiv, reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2022 se modifică mecanismul de redirecționare a impozitului profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.
 • În baza noului mecanism, contribuabilii care nu utilizează integral limita disponibilă pentru deducerea, din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, a sponsorizărilor, actelor de mecenat sau burselor private, pot redirecționa diferența neutilizată în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.
 • Valoarea impozitului sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată se determină dintre prin scăderea, din limita disponibilă (valoarea minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat), a (i) sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, acordate în anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit și (ii) a sumelor reportate.
 • Valoarea impozitului sau a diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din limita disponibilă (valoarea stabilită reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor) a (i) sumelor acordate în anul respectiv și a (ii) sumelor reportate.
 • Organul fiscal competent are obligația de a plăti sumele redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
 • Pentru a beneficia de această deducere este necesar ca beneficiarul sponsorizărilor să fie înscris, la data plății sumei, în Registrul entităților/unităților de cult, excepție făcând Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și alte organizații internaționale care-și desfășoară activitatea în baza unor acorduri speciale la care România este parte.
 • Termenul pentru soluționarea cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 zile de la data depunerii sau 45 de zile de la data stingerii debitelor reprezentând impozit pe profit/ impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dacă acestea nu au fost stinse.
 • Opțiunea de redirecționare a impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se realizează prin completarea și depunerea formularului 177 – „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor” și poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități.
 • În cazul grupurilor fiscale, redirecționarea impozitului de profit se realizează numai de persoana juridică responsabilă.
 • Organul fiscal verifică cererile, iar dacă sunt constatate erori cu privire la datele de identificare a contribuabilului sau ale beneficiarului, se transmite contribuabilului o notificare prin care se solicită remedierea acestora. Corectarea informațiilor din cerere se realizează prin depunerea unui formular 177 rectificativ.
 • Cererile privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pot fi:
  • aprobate, caz în care se va urma procedura de virare a sumelor către beneficiari,
  • respinse, dacă entitatea nu figurează în Registrul entităților/ unităților de cult și are această obligație sau dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, sau
  • clasate, dacă au fost depuse peste termenul legal sau contribuabilul nu corectează informațiile eronate.

Tichete culturale pentru semestrul II 2022

 • Valoarea tichetelor culturale care se acordă în al doilea semestru al anului 2022 este de maximum 190 de lei/lună, respectiv maximum 380 lei/eveniment.
 • Valoarea de maximum 190 de lei/lună, respectiv maximum 380 lei/eveniment se aplică și pentru lunile februarie și martie ale anului 2023.

Prevederi referitoare la susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină

 • Se extinde măsura de compensare de la bugetul de stat, de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, pentru operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienți finali și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022.
 • Începând cu data de 1 octombrie 2022, pentru livrările de carburanţi, benzină şi motorină, efectuate în baza bonurilor de valoare pentru carburanţi auto, reducerea de preţ va fi acordată prin livrarea unei cantități suplimentare de carburant corespunzătoare contravalorii reducerii de preţ aplicabile livrărilor respective, iar reducerea de preţ se va evidenţia distinct pe bonul nefiscal.
 • Este interzisă revânzarea produselor achiziționate pentru care se acordă compensarea de la bugetul de stat, excepție făcând operațiunile de revânzare realizate de către operatori economici autorizați, care dețin atestate de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice. Aceștia din urmă sunt obligați să acorde clienților finali reducerea de preț aplicată de către producători/furnizori/importatori şi să o evidențieze distinct pe factura emisă.

Prevederi referitoare la instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

 • Se modifică definiția expresiei transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât aceasta înseamnă transportul rutier la nivel național pe drumurile publice, al bunurilor cu risc fiscal ridicat, indiferent de modul de organizare a transportului.
 • Expresia organizatorul transportului cuprinde și operatorul economic sau persoana fizică care transportă bunurile în nume propriu.
 • Se modifică definiția și pentru expresia partida de bunuri, aceasta însemnând un ansamblu indivizibil de bunuri, care are acelaşi loc de încărcare şi de descărcare, un singur utilizator şi un singur destinatar final şi este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare. Anterior, partida de bunuri însemna un lot sau mai multe de bunuri transportate cu acelaşi mijloc de transport, dar care proveneau de la unul sau mai mulţi furnizori şi care aveau unul sau mai mulţi beneficiari.
 • Totodată, expresiile loc de încărcare și loc de descărcare sunt redefinite.
 • Transport pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat cuprinde și următoarele:
  • transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional (înlocuiește transportul bunurilor aparţinând aceluiaşi operator economic între două locaţii situate pe teritoriul naţional);
  • transportul pe teritoriul naţional al bunurilor returnate, care nu au fost încă recepționate, între operatori economici diferiți sau între un operator economic şi o persoană fizică;
  • transportul pe teritoriul naţional al bunurilor în cadrul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer şi transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului.
 • Se mai adăugă 5 utilizatori care au obligația declarării în sistemul RO e-Transport, precum urmează:
   • operatorii economici care realizează tranzacții cu bunuri cu risc fiscal ridicat deținute și transportate între locul de încărcare și locul de descărcare, care se află pe teritoriul național;
   • prestatorul de servicii din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un non-transfer atât pentru bunurile expediate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
   • beneficiarul din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un non-transfer, atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
   • clientul din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;
   • furnizorul din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

   

 • Se elimină obligația de a înscrie codul UIT în mod obligatoriu pe documentul de transport.
 • Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat și la solicitarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române. Aceștia vor putea constata și aplica sancțiuni.
 • Organizatorul transportului sau operatorului de transport are obligația de a actualiza înainte de repunerea în mișcare a vehiculului, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului rutier, ori de câte ori, acesta se modifică.
 • Dacă Sistemul RO e-Transport nu este funcțional la punerea în mișcare a vehiculului, obligaţia declarării și actualizării datelor referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului.
 • Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv 15 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României de la intrarea în România, non-transferurilor şi transportului de bunuri reprezentând stocuri la dispoziţia clientului.
 • În cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat ce fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, dacă din documentele deţinute de către depozitari, nu rezultă încadrarea bunurilor transportate, aceştia au obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri.
 • Prevederile privind contravențiile și sancțiunile aplicate în cazul nedeclarării în sistemul RO e-Transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Legea nr. 275/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Începând cu data de 6 octombrie 2022, nu se mai aplică excepțiile pentru microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la:
  • Informarea noilor angajați cu privire la fișa postului;
  • Evidența orelor de muncă;
  • Modalitatea de întocmire a regulamentului intern.

Prevederile aplicabile privind deducerea pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 • Pentru a beneficia de deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal pentru activitățile de cercetare – dezvoltare, acestea trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • să fie cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, identificat prin următoarele elemente:
   1. scopul proiectului și obiectivele proiectului;
   2. domeniul de cercetare-dezvoltare;
   3. perioada de desfășurare a proiectului;
   4. resursele alocate proiectului;
   5. bugetul proiectului;
   6. categoria rezultatului activității de cercetare-dezvoltare;
   7. caracterul inovativ
  • să fie activități de cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică.
 • Se clarifică faptul că în cadrul activităților de dezvoltare tehnologică se iau în considerare și activitățile de dezvoltare experimentală.
 • În vederea încadrării proiectelor și activităților pentru a beneficia de stimulente fiscale, contribuabilul poate solicita certificarea activității de către un expert înscris în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare. Mai mult de atât, marii contribuabili au obligația de a solicita certificarea activității de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în Registrul național al experților.
 • Pentru proiecte și activitățile de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice naționale și internaționale nu este necesară certificarea.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA