NewsflashAlte noutăți fiscale ale lunii mai/ Other legislative news of May

iunie 16, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/06/Imagine1-1280x583.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 12 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 476, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 66 din 11 mai 2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

De asemenea, în data de 16 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 483, a fost publicat Ordinul nr. 1.113 din 05 mai 2022 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019.

Mai mult de atât, în data de 17 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 489, a fost publicată Legea nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Totodată, în data de 17 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 490, a fost publicată Legea nr. 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

De asemenea, în data de 18 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 494, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 67 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Mai mult de atât, în data de 23 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 502, a fost publicată Legea nr. 142 din 20 mai 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Totodată, în data de 20 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 502, a fost publicată Legea nr. 144 din 20 mai 2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

De asemenea, în data de 26 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 517, a fost publicat Ordinul nr. 1.000 din 23 mai 2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

 • În vederea asigurării unui climat de concurență loială la nivelul lanțurilor de subcontractare, în ceea ce privește stabilirea în sarcina contractorului a obligației de răspundere pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului minim, datorate de subcontractant, atât în cadrul raporturilor juridice directe ale prestării unor servicii transnaționale, cât și în cadrul raporturilor juridice dintre contractanții și subcontractanții stabiliți pe teritoriul României, a fost necesară modificarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, precum urmează:

✓ în cazul în care contractantul și subcontractantul sunt stabiliți în România, contractantul căreia întreprinderea îi este subcontractant direct răspunde împreună cu acesta sau în locul subcontractantului pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului subcontractantului;

✓ salariatul are dreptul de a solicita contractantului plata pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe țară, în cazul în care subcontractantul direct nu își execută obligația de plată prevăzută în contractul individual de muncă;

✓ contractantul nu are obligația de a plăti salariul net restant aferent salariului de bază minim brut pe țară, dacă face dovada că a achitat subcontractantului toate obligațiile contractuale scadente;

✓ subcontractantul trebuie să plătească salariatului diferența până la acoperirea integrală a drepturilor salariale;

✓ de asemenea, subcontractantul are obligația de a reține și plăti impozitul și contribuțiile sociale aferente drepturilor salariale.

Completări aduse procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020

 • Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020 se aplică și obligațiilor de plată reprezentând TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2020, inclusiv, și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectată, precum și a taxei deductibile.
 • Debitorii trebuie să detalieze în planul de restructurare informațiile cu privire la TVA înscrisă pe rândul de regularizări, precizând perioada fiscală, scadența și suma aferentă.

Modificări aduse prin Legea nr. 135/2022

 • Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora de la angajatori din sectorul construcții, se va aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al Ministrului Finanțelor, fără a se mai aplica mecanismul de calcul al cifrei de afaceri stabilit prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie şi Prognoză.
 • Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, pentru activitatea desfășurată în România, până la data de 31 decembrie 2028, inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

➢ angajatorii care desfășoară pe teritoriul Românei activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

1. Cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire;

014 – Creșterea animalelor;

015 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);

016 – Activități auxiliare agriculturii și activității după recoltare.

2. Cod CAEN 10: Industria alimentară

➢ angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile în sectorul agricol și alimentar menționate mai sus de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;

➢ salariul brut de încadrare este de minim 3.000 lei/lună pentru 8 ore de muncă/zi. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei.

 • Persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor și care desfășoară activități la angajatori din sectorul agricol și alimentar li se aplică și următoarele facilități:

i. Cota contribuției de asigurări sociale (CAS) se reduce cu 3,75%, aplicându-se o cotă de CAS de 21,25%. Cele 3,75% puncte pot fi redirecționate către un fond de pensii administrat privat.

ii. Sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

iii. Cota contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, respectiv la 0,3375%.

 • Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022, până la data de 31 decembrie 2028.
 • Până la sfârșitul anului 2022 și în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Modificări aduse prin Legea nr. 139/2022

 • Se aprobă OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind facturarea electronică RO e-Factura și factura electronică în România cu următoarele modificări:

➢ Facturilor electronice transmise care respectă structura prevăzută li se va aplica sigiliul electronic al Ministrului Finanțelor.

Operatorii economici înregistrați în Registrul RO e-Factura care nu dispun de o aplicație de conversie, pot utiliza aplicația informatică pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor.

➢ Începând cu 01 iulie 2022, operatorii economici care realizează tranzacții în relația B2G au obligația de a emite facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura.

Modificări aduse prin OUG 67/2022

Modificări aduse salariului de bază lunar brut

 • Începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaților care:

i. desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut, fără a include sporuri şi alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată,

ii. sunt încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază,

nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoarele situații:

➢ angajatorii majorează voluntar oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2.550 lei la 2.750 lei;

nivelul salariului de bază lunar brut stabilit, fără a include sporuri și alte adaosuri este de 2.750 lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022;

 • Aceste prevederi se aplică doar dacă salariul majorat este menținut/stabilit la nivelul de 2.750 lei pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, inclusiv.
 • Suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.

Modificări aduse Codului de procedură fiscală

 • Se introduce obligația pentru furnizorul de servicii poștale de trimitere contra ramburs de a furniza lunar către organul fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca particularitate achitarea de către destinatar expeditorului a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate.
 • Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la:

➢ numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;

➢ datele de identificare a expeditorului;

➢ numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;

➢ adresele de expediție, respectiv livrare;

➢ contravaloarea bunului livrat.

 • Perioada de stocare a datelor referitoare la trimiterile poștale este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central.

Modificări aduse prin Legea nr. 142/2022

Modificări aduse Codului fiscal

 • Sunt considerate venituri obținute din România inclusiv veniturile din operațiunile cu instrumente financiare derivate, realizate printr-un intermediar nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la care persoana fizică are deschis contul.
 • Se precizează modalitatea de stabilire a venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate, efectuate prin intermediari, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, precum și a celor care nu sunt efectuate prin intermediari, inclusiv în cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părţi, fără închiderea poziţiei.
 • Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, pentru transferuri/ operaţiuni efectuate prin intermediari, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de investiţii autoadministrate, administratori de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se impun prin reținere la sursă, cu următoarele cote:

În cazul titlurilor de valoare:

✓ 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

✓ 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioada mai mică de 365 zile de la data dobândirii.

➢ În cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate:

✓ 1% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute pe o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

✓ 3% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute pe o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

 • Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin intermediari și societățile menționate mai sus nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.
 • Intermediarii și societățile menționate mai sus, au următoarele obligații:

calcularea câștigului/ pierderii pentru fiecare transfer/ operațiune efectuată pentru contribuabil;

calcularea, reținerea la sursă, declararea și plata impozitului pe venit, la fiecare transfer/operațiune, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;

➢ transmiterea către contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/pierderilor și a impozitului calculat și reținut la sursă, în formă scrisă, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

➢ depunerea anuală a declarației privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formular 205, respectiv 207 în cazul persoanele fizice nerezidente obţin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români).

 • Entitățile prin care se efectuează transferuri ale aurului de investiții au următoarele obligații:

➢ determinarea câștigului/pierderi pentru fiecare transfer;

➢ transmiterea către contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru transferurile efectuate în cursul anului fiscal anterior;

➢ depunerea anuală a declaraţiei privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.

 • Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
 • Sunt prevăzute dispoziții tranzitorii pentru câştigurile/ pierderile aferente perioadei 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, precum și pentru cele realizate începând cu 1 ianuarie 2023 în cazul transferului titlurilor de valoare şi operaţiunilor cu instrumente financiare derivate dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2023.

Modificări aduse prin Legea nr. 144/2022

 • Se aduc modificări Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, în sensul că atât salariații, cât și foștii salariați pot accesa online Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL).
 • Dreptul de acces este limitat la vizualizarea, descărcarea și tipărirea datelor, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru. Vechimea în muncă şi/sau în specialitate va putea fi dovedită şi cu extrasul astfel obținut.
 • Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcarea a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate se stabilește în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Modificări aduse prin Ordinul nr. 1000/2022

 • Se aprobă Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listelor cu obligații fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute la art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, ce au fost individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iunie 2015 și data intrării în vigoare a legii.
 • Procedura se aplică sumelor, stabilite ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal, reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări.
 • Se aprobă Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale pe baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.
 • Se aprobă modelul formularului Deciziei de anulare a obligațiilor fiscale.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA