NewsflashAlte noutăți legislative ale lunii mai 2021

iunie 3, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ezgif.com-gif-maker-4-1280x395.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 474 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 36 din 05 mai 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De asemenea, în data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 474 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 37 din 05 mai 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Totodată, în data de 19 mai 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 519, Ordinul nr. 758 din 11 mai 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Tot în aceeași dată, în Monitorul Oficial nr. 520 s-a publicat Ordinul nr. 577 din 17 mai 2021 privind reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine.

De asemenea, în data de 31 mai 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 561, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43 din 27 mai 2021 privind prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate în domeniul relațiilor de muncă

 • S-a introdus posibilitatea ca la încheierea contractului individual de muncă/actelor adiționale la contract să poată fi utilizată semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.
 • Se precizează faptul că la încheierea unui contract individual de muncă/act adițional la contract, precum și a oricăror alte documente emise în vederea executării contractului, atât angajatul, cât și angajatorul trebuie să folosească același tip de semnătură, respectiv olografă sau electronică.
 • Cu toate acestea, angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării/ salariatul să folosească semnătura electronică. Mai mult de atât, la momentul angajării, este necesar ca persoana respectivă să fie informată cu privire la posibilitatea de a folosi semnătura electronică.
 • În raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat.

Prevederi referitoare desfășurarea activității dependente în regim de telemuncă și alte modificări în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă

 • Având în vedere contextul actual generat de virusul SARS-Cov2, tot mai mulți angajatori au optat pentru forme alternative de muncă pentru salariații lor, ceea ce s-a tradus inclusiv prin accelerarea  activității de telemuncă, astfel  că se aduc clarificări și modificări cu privire la această activitate.
 • Astfel, se modifică definiția noțiunii de „telemuncă”, reprezentând orice formă de organizare a muncii prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile funcției/ ocupației/ meseriei pe care o deține în orice alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Se elimină condiția ca activitatea să se desfășoare cel puțin o zi pe lună în regim de telemuncă.
 • De asemenea, se menționează faptul că angajatorul are dreptul de a verifica activitatea desfășurată de telesalariat utilizând tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Telesalariatul are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă.
 • Cu privire la obligația angajatorului de a oferi angajaților o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, dovada instruirii poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcţie de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern.

Prevederi referitoare la completarea și modificarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii

 • Fișa postului nu trebuie să se regăsească în contractul individual de muncă în cazul microîntreprinderilor definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (respectiv care au până la 9 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane Euro). În cazul acestor companii, transmiterea atribuțiilor postului se poate realiza verbal, cu excepția cazului în care salariatul solicită în scris angajatorului comunicarea în scris a fișei postului.
 • În cazul salariaților mobili, telesalariaților și salariaților microîntreprinderilor menționate mai sus, evidența orelor de muncă prestate de zilnic de fiecare salariat se ține de către angajator în condițiile stabilite cu salariaţii prin acord scris.
 • Microîntreprinderile menționate mai sus sunt exceptate de la obligația întocmirii regulamentului intern cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților.

Prevederi privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

 • În activitatea de verificare a situației fiscale personale se transmite și o înștiințare pentru discuția finală, al cărei model este prevăzut de Ordinul nr. 2.117/2018.
 • Conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală este reprezentat de directorul general în cazul Direcției generale control venituri persoane fizice și de directorul executiv inspecție fiscală în cazul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
 • Mai mult de atât, se fac modificări în cadrul conținutului anexelor care însoțesc Ordinul nr. 2.117/2018.

Prevederi privind reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine

 • S-au aprobat formularele elaborate în ceea ce privește rezidența în România a persoanelor juridice străine cu locul conducerii efective în România, respectiv:
 • Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor juridice cu locul conducerii efective în România;
 • Notificarea privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 și 37 din Codul fiscal de către persoana juridică străină.
 • Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor juridice străine cu locul conducerii efective în România se depune la Registratura organului fiscal central sau se transmite prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, împreună cu documentele prevăzute de lege.
 • Persoana juridică străină este rezidentă în România dacă are locul conducerii efective în România, realizând operațiuni care corespund unor scopuri economice, reale și de substanță și sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele  condiții:
 • Deciziile economico – strategice necesare pentru conducerea activității se iau în România de către directorii executivi sau membrii consiliului de administrație;
 • Cel puțin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administrație sunt rezidenți.
 • Organul fiscal central analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență și ulterior stabilește sau nu condiția de rezidență și notifică persoana juridică străină în termen de 30 de zile de la depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale.
 • Persoana juridică străină care primește notificarea conform căreia îndeplinește condițiile de rezidență potrivit locului conducerii efective în România trebuie să se înregistreze la organul fiscal central în 30 de zile de la data comunicării notificării, prin depunerea formularului 016 – Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România până la 31 decembrie 2020, inclusiv și până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 577/2021, precum și persoana fizică străină înregistrată după 1 ianuarie 2021 și până la intrarea în vigoare a Ordinului nr. 577/2021, are obligația ca până pe 30 iunie 2021 inclusiv să depună Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale însoțite de documentele prevăzute de lege.

Prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real

 • S-a aprobat propunerea din Proiectul de Ordonanță de Urgență din data de 14 mai 2021 de amânare a termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice, în anul 2021. Astfel, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2021, termenul de depunere, în anul 2021, al declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, va fi 1 octombrie 2021.
 • Declarația beneficiarului real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier. Declarația poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau poate fi depusă, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.