NewsflashModificări aduse Codului fiscal precum și alte noutăți legislative

ianuarie 7, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/01/nwf.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

 

În data de 17 decembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1195 a fost publicată Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce aduce modificări cu privire la consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit, precum și în sfera impozitului pe venit.

Totodată, în data de 18 decembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1202 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 130 din data de 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care aduce modificări privind impozitul pe venit, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, contribuțiile sociale obligatorii etc.

De asemenea, în data de 30 decembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1245  a fost publicată Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce modificări în sfera impozitului pe profit și impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Atenționări pe larg:

 

Modificari aduse Codului fiscal

Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

 • Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se va calcula la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați, dacă valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.
 • Crește limita până la care cadourile în bani și/ sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori cu ocazia Paștelui, Crăciunului, zilelor de 8 martie, respectiv 1 iunie sunt considerate venituri neimpozabile și nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale, de la 150 lei la 300 lei.
 • Persoanele fizice care au calitatea de pensionari sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii de până la suma de 4.000 de lei lunar, inclusiv. Partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei va constitui baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru fiecare drept de pensie.
 • Pentru determinarea venitului impozabil lunar din pensii se va deduce din venitul din pensie, pe lângă suma neimpozabilă lunară de 2.000 lei și, contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă aceasta este datorată potrivit legii.
 • Casa Națională de Pensii Publice, respectiv entitățile care plătesc venituri din pensii au obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin venituri din pensii.
 • Persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate au obligația să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
 • Valoarea nominală a tichetelor cadou acordate de către angajatori, potrivit legii, cu alte ocazii decât cele pentru care veniturile sunt neimpozabile (Crăciun, Paște, 8 martie sau 1 iunie), se va include în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asiguratorii pentru muncă.
 • Sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/ hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, nu se includ în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale.

Taxa pe valoarea adăugată

 • Se aplică cotă redusă de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/ alte persoane fizice.
 • Achiziționarea de către o persoană fizică a unei locuințe a cărei valoare este cuprinsă între 450.000 lei si 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%, este posibilă începând cu data de
  1 ianuarie 2022 și este limitată la o singură locuință.
 • În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la achiziționarea unei singure locuințe a cărei valoare este cuprinsă între 450.000 lei si 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, se va organiza “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, în format electronic pe care notarii publici vor avea obligația de a-l consulta și, după caz, completa, cu ocazia autentificării actelor juridice între vii cu privire la transferul dreptului de proprietate pentru locuințe.
 • Se introduce cota redusă de 5% de TVA pentru livrarea de energie termică în sezonul rece (respectiv între 1 noiembrie a anului curent și 31 martie a anului următor) destinate populației, spitalelor publice și private, organizațiilor neguvernamentale, unităților de cult, furnizorilor publici și privați de servicii sociale.

Impozit pe profit

 • Se aduc completări cu privire la regulile de alocare către membrii grupului fiscal a sumelor care se scad din impozitul pe profit, inclusiv creditul fiscal, impozitul pe profit scutit în legătură cu profitul reinvestit sau activitatea de cercetare – dezvoltare, scutirile și reducerile de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, inclusiv cele aplicate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, sumele reprezentând cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.
 • Se clarifică faptul că membrii grupului fiscal calculează, trimestrial/anual, impozitul pe profit numai în scopul determinării sumelor menționate la punctul anterior care se comunică persoanei juridice responsabile – acest impozit nu se datorează de membrul grupului şi nu se transmite persoanei juridice responsabile.
 • Se aduc modificări cu privire la valoarea care poate fi scăzută din impozitul pe profit aferentă cheltuielilor de sponsorizare și/ sau mecenat și cheltuielilor privind bursele private – dacă această valoare, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/ sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/ unor formular/ formulare de redirecționare..

Impozit pe venitul microîntreprinderilor

 • În cazul în care valoarea stabilită care poate fi scăzută din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferentă cheltuielilor de sponsorizare, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activități de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/ unor formular/ formulare de redirecționare.

Aspecte comune

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022-2023 (în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic), contribuabilii pot dispune asupra valorii aferente cheltuielilor de sponsorizare şi/ sau mecenat şi cheltuielilor privind bursele private, care poate fi scăzută din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, numai dacă această valoare, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.
 • Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează numai pentru sponsorizări/acte de mecenat/ acordarea de burse private efectuate/ înregistrate înainte de 1 ianuarie 2022, respectiv de data începerii anului fiscal 2022-2023, fără a depăși anul 2028.
 • Facilitățile fiscale în legătură cu educația timpurie a copiilor angajaților (scăderea din impozitul pe profit, excluderea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și al contribuțiilor sociale) se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2022 și până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv.
 • Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor vor fi considerate cheltuieli de natura cheltuielilor sociale,  deductibile la calculul impozitului pe profit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile personalului.

Alte modificări legislative

 • Se introduce sistemul RO e-Transport privind monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul național ce urmează a fi operaționalizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 • Se introduce prevederea potrivit căreia constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/ sau contribuțiilor prevăzute în anexă la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
 • În acest caz, precum și în cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 8 sau 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecații:

– prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amenda;

– prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda;

– prejudiciul produs nu depășește valoarea de 100.000 euro, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepsește.

 • Se precizează faptul că biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic (nu și pe suport hârtie așa cum era precizat în prevederile legislative anterioare).
 • Dacă în trecut era posibilă acordarea de tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, noua ordonanță interzice acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari în afara angajaților proprii.
 • Se precizează faptul că, pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, comercializate în relația B2B, furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
 • Începând cu data de 1 iulie 2022, acești furnizor vor fi obligați să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.
 • Se introduce prevederea potrivit căreia salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Prevederea se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.

Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA