NewsflashNoutati legislative ale lunii februarie/ Legislative news of February

martie 9, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

În data de 3 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 97, a fost publicat Ordinul nr. 890 din data de 30 ianuarie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 4.234/2022 privind modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse“ și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete“ și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete“, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat“ și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat“.

În data de 6 februarie 2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat un Ghid privind stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice ce oferă informații privind criteriile de stabilire a rezidenței persoanelor fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, sosirea pe teritoriul României a persoanelor fizice nerezidente, situații privind rezidența/ impozitarea veniturilor în cazul persoanelor fizice rezidente române, precum și a persoanelor fizice nerezidente etc.

De asemenea, în data de 9 februarie 2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token), Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare, Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală.

Totodată, în data de 9 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 113, a fost publicat Ordinul nr. 172 din data de 8 februarie 2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Mai mult, în data de 10 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 119, a fost publicat Ordinul nr. 165 din data de 7 februarie 2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.

În data de 13 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 120, a fost publicat Ordinul nr. 188 din data de 10 februarie 2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

De asemenea, tot în data de 13 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 120, a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 247/2023 privind procedura și condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați.

Tot în data de 13 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 121, a fost publicat Ordinul nr. 195 din data de 3 februarie 2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile.

Totodată, în data de 15 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 128, a fost publicat Ordinul nr. 170 din data de 8 februarie 2023 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

În data de 17 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 138, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate.

În data de 24 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 163, a fost publicată Legea nr. 43 din data de 24 februarie 2023 pentru anularea unor obligații fiscale privind veniturile din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii.

În data de 27 februarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 165, a fost publicat Ordinul nr. 216 din data de 17 februarie 2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la anularea unor obligații fiscale

 • Se anulează diferențele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale cuprinse între data de 26 mai 2006 şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data de 27 februarie 2023.
 • Anularea se aplică inclusiv în situaţia în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaţilor acestora în numele plătitorului de venit.
 • Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii şi asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi încadrate în categoria veniturilor din alte surse şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.
 • Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/ sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor prevăzute anterior, stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.
 • Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevăzute anterior începe să curgă de la data 27 februarie 2023.
 • Anularea obligațiilor fiscale prevăzute anterior se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent sau la cererea contribuabilului, după caz, prin emiterea şi comunicarea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale.
 • În cazul în care, anterior datei de 27 februarie 2023, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute anterior, acesta revocă decizia de impunere şi nu o mai comunică contribuabilului, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor.

Modificări privind obligațiile de plată la bugetul de stat

 • Se introduc noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat care se declară prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și anume:

– poziția 88 „Contribuţie de solidaritate”;

– poziția 89 „Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan”;

– poziția 90 „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate”.

 • Se modifică instrucțiunile de completare ale formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.
 • Totodată, se adaugă o nouă poziție în Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, respectiv:

– poziția 301 „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate”.

 • Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Modificări aduse privind completarea documentelor în cazul activității de comercializare a sortimentelor de țigarete

 • Se modifică instrucțiunile de completare a formularului „Declarație privind nomenclatorul de produse”.
 • Se modifică instrucțiunile de completare a formularului „Declaraţie privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete”.
 • Se modifică instrucțiunile de completare a formularului „Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat”.

Modificări aduse privind produsele accizabile

 • Se aprobă noul model al documentului administrativ simplificat electronic.
 • Se aprobă instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) şi a documentului administrativ simplificat electronic (e-DAS) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile.

Prevederi referitoare la înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi

 • Se precizează faptul că înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi se realizează de către direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă îşi are sediul/domiciliul solicitantul.
 • În cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi se realizează de către Direcţia Regională Vamală Bucureşti.
 • Se aprobă procedura şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi.

Restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii de peste 4.000 lei

 • Având în vedere că prin Decizia nr. 650/2022 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei, s-a reglementat modalitatea de restituire a sumelor reprezentând contribuţiile de asigurări sociale de sănătate reţinute în temeiul normelor declarate neconstituţionale.
 • Sumele reţinute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, se restituie lunar în perioada 1 martie 2023-28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea și reţinerea diferenţelor de impozit pe venit datorate.
 • Diferenţele de impozit pe venit se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, se reţin la data efectuării plăţii sumelor, se plătesc şi se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, prin depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
 • Prevederile se aplică şi sumelor reţinute cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate din pensiile private, respectiv pensiile facultative, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei.
 • Procedura de plată eşalonată se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022-1 martie 2023.

Prevederi referitoare la înstrăinarea terenurilor agricole în temeiul legii privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă

 • Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

– formular 213 „Declaraţie privind veniturile realizate de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”;

– formular 214 „Cerere pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”;

– „Referat privind stabilirea bazei de calcul al impozitului în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se realizează prin hotărâre judecătorească”;

– formular 259 „Decizie de impunere privind venitul realizat de persoana fizică şi/sau juridică din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”.

 • De asemenea, se aprobă Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

Alte noutăți de interes

 • A fost publicat Ghidul privind stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice ce oferă informații privind criteriile de stabilire a rezidenței persoanelor fizice, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, sosirea pe teritoriul României a persoanelor fizice nerezidente, situații privind rezidența/ impozitarea veniturilor în cazul persoanelor fizice rezidente române, precum și a persoanelor fizice nerezidente etc.
 • A fost publicată Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token).
 • A fost publicată Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare.
 • A fost publicată Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA