NewsflashAlte noutăți fiscale ale lunii iunie/ Other legislative news of June

iulie 5, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/07/Imagine1-1280x583.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 31 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 534, a fost publicată Legea nr. 165/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale care aduce modificări privind formula de calcul a impozitului aplicat asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

În data de 17 iunie 2022, în Monitorul Oficial nr. 594, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 85 din data de 17 iunie 2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal care aduce prevederi referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare, mecanismul de taxare inversă, perioadele de pedeapsă aplicate pentru anumite infracțiuni etc.

De asemenea, în data de 22 iunie 2022, în Monitorul Oficial nr. 613, a fost publicată Legea nr. 187 din data de 22 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare care aduce modificări privind valoarea nominală a unui tichet de masă, utilizarea voucherelor de vacanță etc.

Mai mult, în data de 30 iunie 2022, în Monitorul Oficial nr. 654, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 102 din data de 29 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală care aduce prevederi referitoare la obligația Instituțiilor Financiare Raportoare de a furniza informații privind Conturile Financiare ale contribuabililor nerezidenți.

În data de 01 iulie 2022, în Monitorul Oficial nr. 661 a fost publicat Ordinul nr. 1525 din data de 29 iunie 2022 pentru aprobarea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

De asemenea, tot în data de 01 iulie 2022, tot în Monitorul Oficial nr. 661 a fost publicată Ordinul nr. 1528 din 29 iunie 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

 

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la formula de calcul a impozitului aplicat asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale

 • Legea respinge modificările aduse formulei de calcul a impozitului aplicat asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale prin OUG nr. 25/2017.

Prevederi referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare, mecanismul de taxare inversă etc.

 • Se extinde sfera de aplicare a OG nr. 6/2019 la obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, anterior aceasta aplicându-se pentru obligațiile restante la 31 decembrie 2020.
 • Se completează prevederea potrivit căreia nu formează obiect al restructurării obligațiile bugetare principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române.
 • Se adaugă prevederea potrivit căreia nu formează obiect al restructurării obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanțe, care a eșuat.
 • Se modifică perioada de depunere a notificării cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare. Astfel, notificarea poate fi depusă și în perioada 20 iunie 2022 – 31 ianuarie 2023 inclusiv.
 • Se modifică termenul până la care poate fi depusă solicitarea de restructurare de la data de 31 iulie 2022 la data de 31 iulie 2023.
 • Măsura se aplică și pentru obligaţiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, existente în evidenţa organului fiscal local.
 • Se extinde termenul de aplicare al mecanismului de taxare inversă pentru următoarele operațiuni de la termenul maxim de 30 iunie 2022 inclusiv, până la termenul de 31 decembrie 2026 inclusiv:

✓ livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali;

✓ transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;

✓ livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România;

✓ transferul de certificate verzi;

✓ furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;

✓ furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;

✓ furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri;

✓ livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România.

 • Se modifică perioada de pedeapsă în cazul următoarei infracțiuni astfel, dacă în trecut termenul stabilit era între 1 și 5 ani, noul termen prevede o pedeapsă cuprinsă între 2 și 7 ani:

✓ deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepția celor deținute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri.

 • Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul următoarei infracțiuni:

✓ săvârșirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic a deținerii în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele menționate anterior.

Prevederi referitoare la acordarea biletelor de valoare

 • Crește valoarea nominală a unui tichet de masă până la 30 de lei începând cu data de 1 iulie 2022.
 • Valoarea se aplică şi în semestrul II al anului 2022, precum şi în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie şi martie 2023.
 • Organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale.
 • Voucherele de vacanță pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului.

Prevederi referitoare la obligația Instituțiilor Financiare Raportoare de a furniza informații privind Conturile Financiare ale contribuabililor nerezidenți

 • Se precizează valoarea amenzilor pentru anumite contravenții precum netransmiterea, de către instituțiile financiare, la termenul prevăzut de lege, a informațiilor solicitate sau transmiterea de informații incorecte ori incomplete, neaplicarea procedurilor de diligenţă fiscală, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală, nerespectarea obligatiei privind păstrarea în format electronic şi/sau letric a tuturor înregistrărilor obţinute prin aplicarea procedurilor menționate anterior, referitoare la conturile financiare etc.
 • Se modifică Procedura de raportare şi de diligență fiscală pentru schimbul de informații referitoare la conturile financiare.
 • Se modifică Procedurile suplimentare de raportare şi de diligență fiscală pentru schimbul de informații referitoare la conturile financiare.

Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

 • S-a aprobat procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru activitatea desfășurată în sectorul agricol și în industria alimentară în România, până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.
 • Facilitățile fiscale se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

✓ angajatorii desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite prin următoarele coduri CAEN (011, 012, 013, 014, 015,016 și 10);

✓ angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile desfășurate în domeniul agricol și în industria alimentară în limita a cel puțin 80% din cifra totală de afaceri;

✓ veniturile brute din salarii și asimilate acestora realizate de persoanele fizice pentru care se aplică facilitățile fiscale, sunt calculate la un salariu brut de încadrare de 8 ore/zi de minimum 3.000 lei/lună. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar ce nu depășește 30.000 lei.

 • Facilitățile fiscale acordate activitățile desfășurate în sectorul agricol și în industria alimentară constau în:

✓ scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate acestora;

✓ reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS);

✓ exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS);

✓ reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM);

✓ scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de datorate de angajatori, în condiții deosebite sau speciale de muncă.

 • Procedura stabilește și modalitatea prin care persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară, pot opta pentru plata cotei de 3,75% către fondul de pensii administrat privat.
 • Facilitățile fiscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă plătitorul de venituri la care sunt detașate desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară.
 • Aceste facilități nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.
 • Procedura reglementează și modul de calcul al indicatorilor cifra de afaceri totală și cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară.
 • Procedura stabilește și modul cum se aplică condiția referitoare la salariul brut de încadrare în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă și a celor cu timp parţial, contractelor de internship și ucenicie, raporturilor de muncă încheiate cu zilieri, precum și în cazul contractelor de administrare, de mandat şi altele, încheiate potrivit legii.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

 • Procedura unifică într-un singur act normativ informațiile privind procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, care anterior se regăseau în Ordinul de aprobare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” și în Ordinul președintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 239/24.07.2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri.
 • Se reformulează anumite prevederi referitoare la eliminarea veniturilor realizate din redevențe, locații de gestiune si chirii din cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de construcții, la veniturile înregistrate “pe parcursul fiecărei luni de raportare” din subvențiile de exploatare și producția de imobilizări corporale și producția de investiții imobiliare, precum și la veniturile realizate prin sucursale, filiale sau puncte de lucru.
 • De asemenea, se clarifică modul cum se aplică condiția referitoare la salariul brut de încadrare în cazul contractelor de internship și ucenicie.
 • Procedura stabilește și modalitatea prin care persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, pot opta pentru plata cotei de 3,75% la fondul de pensii administrat privat.
 • A fost eliminată prevederea conform căreia facilitățile fiscale nu se acorda salariaților detașați în România din state membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European si Confederația Elvețiană sau din alte state terțe.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA