NewsflashAlte noutăți fiscale ale lunii martie

aprilie 1, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/04/Imagine1.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 11 martie 2022, în Monitorul Oficial nr. 242, a fost publicat Ordinul nr. 352 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 273 din data de 22 martie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 423 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Mai mult de atât, tot în data de 22 martie 2022, în Monitorul Oficial nr. 275, a fost publicat Ordinul nr. 373 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

Totodată, în data de 28 martie 2022, în Monitorul Oficial nr. 298, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 449 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Modificări pe larg:

 

Modificarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare

 • Ca urmare a intrării în vigoare de la 1 februarie 2022 a modificării aduse Codului de procedură fiscală cu privire la permanentizarea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior, cu unele excepții, s-a modificat și Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.
 • Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile numai prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.
 • Potrivit noii Procedurii, se vor constitui baze de date speciale privind persoanele impozabile care pot prezenta risc de rambursare necuvenită a TVA.
 • Se consideră că persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se află în una din următoarele situații:

✓ organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, care vizează aspecte de natură fiscală și dacă se constată că au incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;

✓ în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elemente constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală;

✓ cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției ulterioare;

✓ au fost constatate neconcordanțe semnificative, verificate și confirmate de organul fiscal, între informațiile scrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (formular 394) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/achizițiile/ prestările intracomunitare (formular 390 VIES) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri.

 • În cazul persoanelor pentru care organul fiscal constată că există riscul unei rambursări necuvenite, soluționarea se realizează numai după efectuarea inspecției fiscale anticipate.
 • De asemenea, se constituie baze de date speciale și pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență. Și în cazul acestor contribuabili, soluționarea se va realiza doar după efectuarea unei inspecții fiscale anticipate.
 • Aceste prevederi se aplică deconturilor de TVA depuse începând cu data de 01 februarie 2022.

Modificări aduse Ordinului nr. 1783/2021 privind fișierul standard de control fiscal (SAF-T)

 • Se clarifică datele de la care începe obligația de depunere a declarației informative D406, astfel:

de la 01 ianuarie 2022: contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021;

de la 01 iulie 2022: contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care NU au făcut parte din această categorie în anul 2021;

de la 01 ianuarie 2023: contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021;

de la 01 ianuarie 2025: contribuabilii care NU sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii și care își păstrează această încadrare și după data de 01 ianuarie 2022 (contribuabilii mici);

de la 01 ianuarie 2025: contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scopuri de TVA în România;

de la la data de referință pentru contribuabilii mijlocii (01 ianuarie 2023) sau mici (01 ianuarie 2025): contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 01 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici.

 • Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare și reasigurare care au fost încadrate la data de 01 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili au obligația de a depune D406 începând cu data de 01 ianuarie 2023.
 • Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii ocupaționale, societățile de intermediere/brokeraj în asigurări, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligația de depunere a Declarației informative D406 după data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Actualizări ale formularelor fiscale:

 • S-au actualizat următoarele formulare:

Formularul 101 – „Declarație privind impozitul pe profit”;

Formularul 120 – „Decont privind accizele”;

Formularele 100 și 710 – utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

 • În ceea ce privește formularul 101 – „Declarație privind impozitul pe profit”, acesta se actualizează cu următoarele informații:

✓ se face referire la noul termen de 25 iunie, inclusiv, a anului următor, pentru depunerea declarației, pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020;

✓ se introduc rânduri specifice pentru sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate din anii precedenți, respectiv pentru dobânda și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic care sunt incluse în costul unui mijloc fix;

✓ se completează rândul 14 cu sumele reprezentând ajustările pentru depreciere constituite potrivit art. 26 din Legea nr. 227/2015, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular;

✓ se clarifică sumele cu care se completează rândurile referitoare la pierderile fiscale reportate, inclusiv cele transferate/primite în cadrul operațiunilor de reorganizare;

✓ se introduce un rând specific pentru suma reprezentând reducerea impozitului pe profit, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA