NewsflashAlte noutăți fiscale ale lunii octombrie / Other tax news of October

noiembrie 6, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Completarea unor reglementări contabile – Ordinul ministrului finanțelor nr. 2649/2023 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile a fost publicat în data de 6 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 903.

Eliminarea unor contravenții de sub Legea prevenirii – Hotărârea Guvernului nr. 937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 6 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 904.

Înăsprirea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc – Ordonanța de urgență nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 a fost publicată în data de 6 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 905.

Completarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale – Decizia Consiliului Uniunii Europene a fost adoptată în data de 17 octombrie 2023.

Modificări în domeniul impozitării veniturilor din pensii – Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în data de 20 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 950.

Directiva DAC8 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal – DIRECTIVA (UE) 2023/2226 a CONSILIULUI din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal a fost publicată în data de 24 octombrie 2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Alte noutăți de interes:

Indexarea tichetelor culturale – Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului culturii nr. 2540/3452/2023 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023 a fost publicat în data de 5 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 899.

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1612/2023 privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost publicat în data de 12 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 919.

Fuziunea, divizarea sau transferul de afaceri efectuate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță Ordinul nr. 181 din data de 24 octombrie 2023 privind aprobarea condițiilor procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță care la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. B pct. (x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc a fost publicat în data de 26 octombrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 973.

Modificări pe larg:

 

Completarea unor reglementări contabile (Ordin 2649/2023)

 • Următoarele conturi contabile se adaugă în planul de conturi:

– 1496 – pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite (A)

– 6121 – cheltuieli cu redevențele;

– 6122 – cheltuieli cu locațiile de gestiune;

– 6123 – cheltuieli cu chiriile;

– 616 – cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală

– 617 – cheltuieli de management

– 618 – cheltuieli de consultanță

 • Se aduc completări la funcțiunea contului 691 (cheltuieli cu impozitul pe profit), respectiv faptul că pentru grupurile de impozit pe profit, persoana juridică responsabilă înregistrează în debitul contului 691 cheltuiala totală cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.

Se elimină contul 266 – certificate verzi amânate.

Eliminarea unor contravenții de sub Legea prevenirii (H.G. 937/2023)

 • Se elimină de sub Legea prevenirii nr. 270/2017, deci nu se mai poate aplica sancțiunea avertismentului, pentru contravențiile constând în:

– încălcarea anumitor dispoziții referitoare la obligația de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale,

– anumite contravenții stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, privind, în principal, neîndeplinirea la termenul legal a obligațiilor declarative, inclusiv cele referitoare la declarațiile recapitulative și la furnizarea informațiilor periodice solicitate de organul fiscal, și a celor de înregistrare/radiere fiscală, nerespectarea obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, a obligației de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari, precum și altele,

– utilizarea unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,

– nerespectarea unor obligații în domeniul impozitelor și taxelor locale, inclusiv referitoare la depunerea peste termen a declarațiilor de impunere.

 • De asemenea, este actualizat cuantumul amenzilor pentru neîndeplinirea obligațiilor în domeniul accizelor de la 2.000 lei la 10.000 lei (față de 5.000 lei anterior), precum și cele pentru neîndeplinirea obligațiilor instituite prin Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.

 Înăsprirea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc (OUG 82/2023)

 • Licența de organizare a jocurilor de noroc se va putea acorda doar societăților înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană, care au înregistrat un sediu permanent în România.
 • Operatorii economici licențiați au la dispoziție 6 luni pentru a solicita transferul licenței deținute în Romania, către o altă societate, înregistrarea unui sediu permanent sau obținerea unei noi licențe.
 • Se limitează exploatarea în comun a jocurilor de noroc la 2 sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc, fiecare licențiat potrivit legii, sau persoane juridice aflate sub control comun cu organizatori de jocuri de noroc licențiați potrivit legii.
 • Se înăspresc condițiile în care poate fi realizată reclama din exterior pentru jocuri de noroc și se interzice desfășurarea de activități comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice în sălile de jocuri și locațiile autorizate pentru activitatea de pariuri. De asemenea, aceste locații nu pot avea intrare comună sau acces la un spațiu în care se comercializează băuturi alcoolice.
 • N.J.N. va organiza un registru public al operatorilor licențiați/autorizați.
 • Contribuțiile anuale ale organizatorilor de jocuri de noroc se măresc, iar in cazul organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale licențiați cuantumul contribuțiilor va fi diferit în funcție de tipul jocurilor de noroc.
 • Se modifică termenele de plată a taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor, cele de tip slot-machine, pentru festivalul de poker.
 • Se acordă o bonificație de 10% pentru operatorii de jocuri de noroc care au obligația lunară de plată a taxei de autorizare, dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans.

Se introduc noi tipuri de contravenții sancționate prin amendă și se majorează cuantumul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată.

Completarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale (Decizia Consiliului Uniunii Europene)

 • Antigua și Barbuda, Belize și Seychelles au fost adăugate pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
 • Reamintim că, potrivit prevederilor Codului fiscal, cheltuielile privind tranzacțiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit, în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic.

Modificări în domeniul impozitării veniturilor din pensii (Legea 282/2023)

 • Legea aduce completări cu privire la pensiile de serviciu și modifică modalitatea de impozitate a acestora.
 • Astfel, pentru venitul lunar din pensii care are atât componentă contributivă, cât și componentă necontributivă, cât și cel care are numai componentă necontributivă, pentru partea necontributivă impozitarea va fi progresivă, cu cote între 10% și 20%.

Directiva DAC8 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DIRECTIVA UE 2023/2226)

 • Următoarea categorie de venituri și de capital se adaugă pe lista celor cu privire la care autoritatea competentă a fiecărui stat membru comunică autorității competente a oricărui alt stat membru, prin schimb automat, toate informațiile care sunt disponibile referitoare la rezidenții din respectivul stat membru:

– venituri din dividende, altele decât veniturile din dividende scutite de la plata impozitului pe profit în temeiul Directivei 2011/96/UE a Consiliului, vărsate prin intermediul unor conturi altele decât cele de custodie.

 • Până la 1 ianuarie 2026, statele membre trebuie să furnizeze Comisiei informații cu privire la cel puțin cinci categorii de venituri și capital, informații ce vizează rezidenții din alte state membre și acoperă perioade fiscale care încep la 1 ianuarie 2026 sau mai târziu, cu excepție în cazul anumitor decizii fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră care se referă exclusiv la afacerile fiscale ale persoanelor fizice.
 • Se vor furniza informații referitoare la deciziile fiscale anticipate care se referă la afacerile fiscale ale persoanelor fizice care au fost emise/ modificate/ reînnoite după 1 ianuarie 2026 și vizează tranzacții de peste 1,5 milioane Euro (“averi mari”) sau decizii de stabilire a rezidenței fiscale.
 • Se reglementează condițiile pentru schimbul automat obligatoriu de informații raportate de Furnizorii de Servicii de Criptoactive Raportori. Autoritatea competentă a unui stat membru trebuie să furnizeze informații detaliate privind persoanele care sunt subiectul raportării, inclusiv utilizatorii și entitățile controlate, informații ce includ nume, adrese, numere de identificare fiscală și alte detalii relevante și ce trebuie să acopere diverse aspecte, cum ar fi tipurile de criptoactive, sumele, numărul de tranzacții și altele, în funcție de context.
 • Pentru a asigura respectarea cerințelor de raportare, fiecare stat membru trebuie să stabilească reguli pentru înregistrarea operatorilor de criptoactive și să aloce un număr de identificare individual, urmând ca până la sfârșitul anului 2025, Comisia să întocmească un registru al operatorilor de criptoactive, care este pus la dispoziția autorităților competente din toate statele membre.
 • Informațiile schimbate între statele membre pot fi utilizate în evaluarea, administrarea și aplicarea legii în ceea ce privește taxele și impozitele menționate în directivă, precum și TVA, alte taxe indirecte, taxe vamale și măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru alte scopuri ce intră sub incidența art. 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care reglementează impunerea unor sancțiuni economice asupra unor state terțe.
 • Se modifică prevederile referitoare la raportarea de către persoana/entitatea raportoare a numărului (numerele) de identificare fiscală (NIF) a persoanelor/entităților raportate și comunicarea acestuia de către fiecare stat membru, iar Comisia va pune la dispoziția statelor membre un instrument care să permită verificarea electronică și automată a corectitudinii NIF-urilor furnizate de o entitate raportoare sau de un contribuabil în scopul schimbului automat de informații.
 • Vor intra sub incidența directivei privind schimbul de informații în materie fiscală și monedele electronice și monedele digitale emise de Banca Centrală, precum și criptoactivele.
 • Statele membre trebuie să adopte, publice și implementeze actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor directivei până la 31 decembrie 2025, urmând ca acestea să se aplice începând cu 1 ianuarie 2026.

Alte noutăți de interes

Indexarea tichetelor culturale (Ordin 2540/3452/2023)

 • Valoarea tichetelor culturale pentru salariați va crește de la maximum 200 lei pe lună și maximum 400 lei pe eveniment, la 210 lei/lună, respectiv 420 de lei/eveniment.
 • Conform ordinului, aceste valori vor fi valabile pentru semestrul II al anului curent, începând cu octombrie 2023, cât și pentru primele două luni ale anului 2024.

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Ordin 1612/2023)

 • Se aprobă documentele care pot fi solicitate de către organul fiscal, în vederea verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal.

Ordinul vizează, în principal, documentele justificative ce pot fi solicitate de organul fiscal pentru activitățile de transport sau de închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe personale.

Fuziunea, divizarea sau transferul de afaceri efectuate de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță (Ordin 181/2023)

 • Ordinul reglementează condițiile procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță care nu îndeplinesc condiția de a fi societăți înmatriculate în România sau de a avea un sediu permanent în România, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023.
 • Noile prevederi vizează procedurile de fuziune, divizare sau transfer de afaceri, realizate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023, de către persoanele juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, care desfășoară activități de jocuri de noroc la distanță.
 • Solicitarea de transfer al licenței de organizare și al autorizației de exploatare a activității ca urmare a fuziunii, divizării sau transferului de afacere poate fi depusă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului, dacă proiectul de fuziune/divizare sau acordul privind contractul de afacere prevede continuarea activității și transferul tuturor drepturilor și obligațiilor ce derivă din contractele încheiate cu furnizorii de servicii conexe și cu participanții la jocuri de noroc, către o societate română existentă sau nou-constituită.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA