NewsflashNoul Cod fiscal și alte măsuri fiscal-bugetare 2024 / The new Fiscal Code and other fiscal-budgetary measures 2024

octombrie 31, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost publicată în data de 27 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr.977:

 • modifică și completează Codul fiscal
 • introduce măsuri de consolidare a disciplinei financiare și fiscale
 • introduce măsui suplimentare privind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (OUG 120/2021) și
 • contribuie la creșterea conformării voluntare în cazul transporturilor rutiere de bunuri (introduce sistemul RO e-Sigiliu)
Modificări pe larg:

 

Toate modificările și completările aduse Codului fiscal intră în vigoare pe 1 ianuarie 2024, cu excepțiile indicate în mod expres în cele ce urmează.

1.  Titlul II, Impozit pe profit

A. Se introduce un Impozit Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) de 1%

 • Cine datorează? – Contribuabilii cu o „cifră de afaceri” mai mare de 50.000.000 de euro în anul precedent anului de referință, dar care în anul fiscal curent au un impozit pe profit cumulat mai mic decât IMCA
 • Atât baza de calcul a IMCA, precum și a impozitului pe profit aferent anului curent pentru comparație, cu o formulă specifică de calcul
 • Cine nu datorează? (i) instituțiile de credit și (ii) persoanele juridice care desfășoară activități în sectorul petrol și gaze – pentru ambele categorii, au fost introduse reguli noi, speciale de impozitare
 • Cum se declară și se calculează? – trimestrial, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, conform următoarei formule:

IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde:

VT – venituri totale, respectiv suma totală a veniturilor obținute de contribuabil în perioada respectivă, începând de la începutul anului fiscal sau anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului sau anului de calcul, în funcție de context

Vs – venituri care se scad din veniturile totale (venituri neimpozabile, venituri aferente costurilor stocurilor de produse, venituri aferente serviciilor în curs de execuție, venituri din producția de imobilizări corporale și necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I, venituri din subvenții, venituri realizate din despăgubiri, venituri reprezentând accize care au fost reflectate concomitent în contul de cheltuieli)

I – valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu 01 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modifical care începe în anul 2024

A – amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu 01 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I

 • Activele luate în calcul la acești indicatori (I și A) sunt stabilite prin ordin al ministrului finanțelor care va fi emis în 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 296/2023; categoria activelor eligibile se stabilește pe baza unor criterii legate de natura activității desfășurate.
 • În vederea comparării impozitului pe profit cu IMCA, din impozitul pe profit se scad doar:

– sumele reprezentând sponsorizare/mecenat;

– alte sume ce se scad potrivit legilor speciale;

– reducerea impozitului pe profit conform OUG 153/2020.

– Nu se scad sumele reprezentând: creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit sau orice alte sume incluse, de altfel, în calculul impozitului pe profit.

 • Impactul asupra grupurilor fiscale:

– fiecare membru calculează IMCA și îl comunică persoanei juridice responsabile

– persoana juridică responsabilă compară impozitul pe profit determinat la nivel de grup cu valoarea însumată a IMCA primite de la membrii grupului fiscal. Dacă rezultatul fiscal al grupului este pierdere, impozitul grupului se datorează la nivelul valorii însumate a IMCA.

B. Se introduce un impozit suplimentar de 2% sau 1% pentru instituțiile de credit

 • Cine datorează?(i) instituții de credit, persoane juridice din România și (ii) sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice cu sediul în străinătate
 • Care este cota aplicabilă?2% pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv și 1% începând cu 1 ianuarie 2026
 • Acest impozit se datorează suplimentar impozitului pe profit
 • Cum se declară și se calculează? – trimestrial, până pe 25 inclusiv ale lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, pentru trimestrele I–III, și până la data de 25 martie inclusiv al anului următor, pentru trimestrul IV
 • Se calculează ca diferență între IMCA determinat cumulat de la începutul anului fiscal și IMCA datorat pentru perioada anterioară celei de calcul (mecanism de calcul similar impozitului pe profit trimestrial)
 • Pentru calcul, cifra de afaceri include următoarele elemente:

– Veniturile din dobânzi;

– Veniturile din dividende;

– Veniturile din taxe și comisioane;

– Câștigurile (pierderile) rezultate din recunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net.

– Câștigurile sau pierderile aferente activelor și datoriilor financiare deținute în scopul tranzacționării, net;

– Câștigurile sau pierderile aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;

– Câștigurile sau pierderile aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;

– Câștigurile sau pierderile din contabilitatea de acoperire, net;

– Diferențele de curs de schimb (câștig sau pierdere), net;

– Câștigurile sau pierderile rezultate din derecunoașterea activelor nefinanciare, net;

– Alte venituri din exploatare.

 • Pentru determinarea rezultatului fiscal, IMCA este cheltuială nedeductibilă
 • Modelul şi conținutul declarației impozitului suplimentar se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 296/2023.

C. Se introduce un impozit suplimentar de 0,5% pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze (ICAS)

 • Cine datorează? – persoanele juridice care (i) desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și (ii) au o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro în anul anterior anului de referință.
 • Cine nu datorează? – operatorii economici care (i) desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul.
 • Acest ICAS este o taxă adițională impozitul pe profit.
 • Este calculat utilizând o formulă specifică, și anume:

ICAS = 0,5% x (VT – Vs – 1 – A)

 • Cum se declară și se calculează? – trimestrial, până pe 25 inclusiv ale lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, pentru trimestrele I–III, și până la termenul impozitului anual de impozit pe profit, pentru trimestrul IV
 • ICAS este cheltuială nedeductibilă pentru calculul impozitului pe profit.
 • Modelul și conținutul declarației pentru impozitul specific pe cifra de afaceri sunt stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

2.  Titlul III – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 • Cotele de impozitare pentru microîntreprinderi se modifică de la 1 ianuarie 2024 și vor fi:

– 1%, dacă veniturile nu depășesc 60.000 de euro și microîntreprinderile nu desfășoară activitățile cele mentionate mai jos.

– 3%, dacă, în cursul anului fiscal, veniturile depășesc 60.000 de euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activități specifice precum:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii  privind 7  tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii,  8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 –  Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

 • Dacă o microîntreprindere renunță la activitățile specifice menționate și veniturile scad sub 60.000 de euro, aceasta poate reveni la cota de impozitare de 1%.
 • Dacă o microîntreprindere realizează venituri și din alte activități care nu sunt legate de cele cuprinse în codurile CAEN de mai sus, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru aceste venituri. Schimbarea se produce începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.
 • Schimbarea regimului de impozitare (ca urmare a neîndeplinirii condițiilor sau prin opțiune) se comunică până la 31 martie inclusiv a anului fiscal în care are loc această tranziție.

3.  Titlurile IV și V – Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

A. Facilitatea fiscală aplicabilă activității de creare de programe pentru calculator

 •  Aceste prevederi se aplică de la 1 noiembrie 2023.
 • Se uniformizează condițiile de aplicare a facilităților fiscale din domeniul creării de programe de calculator, din sectorul construcțiilor și din industria alimentară și agricultură.
 • Se limitează în timp aplicabilitatea tuturor facilităților fiscale mai sus menționate, și anume până la data de 31.12.2028 inclusiv.
 • Scutirea de impozit pe venit se limitează la suma de 10.000 lei lunar aferentă veniturilor brute din salarii și asimilate salariilor obținute ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator.
 • Scutirea este valabilă la locul unde persoana desfășoară activitatea principală.
 • Scutirea se aplică pentru veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu, unui act de delegare sau detasare, sau în cazul unui statut special prevăzut de lege, în funcție de situație.
 • Cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondurile de pensii administrate privat (adică 4,75%).
 • Angajații pot opta pentru plata contribuției la fondurile private de pensii.
 • Prevederile sunt aplicabile începând cu veniturile aferente lunii care urmează intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023.

B. Facilitățile fiscale aplicabile în sectorul construcțiilor, în industria alimentară și în agricultură

 • Începând cu veniturile aferente lunii care urmează intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, este eliminată scutirea de la plata CASS, a CAS pentru condiții deosebite și speciale de muncă, precum și plata cotei reduse de contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM).
 • Aceste prevederi se aplică de la 1 noiembrie 2023.
 • Și aceste facilități fiscale se aplică la locul unde se află funcția de bază a angajaților.

C. Avantajele salariale

 • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță se include în baza de calcul a CASS.
 • Angajatorii pot acorda angajaților și familiilor acestora servicii turistice, de tratament și transport în timpul concediului, conform prevederilor contractului de muncă, regulamentului intern sau a legilor speciale, sau finanțate din buget.
 • Aceste beneficii sunt limitate anual și se bazează pe nivelul salariului mediu brut utilizat pentru bugetul asigurărilor sociale de stat din acel an.
 • Aceste prevederi nu se aplică angajaților care beneficiază de vouchere de vacanță.

D. Activități independente

 • Începând cu veniturile aferente anului 2024, se elimină plafoanele progresive de 6, 12, 24 de salarii minime brute pe economie pentru calculul CASS
 • Pentru veniturile nete din activități independente sub 6 salarii minime brute nu se datorează CASS dacă persoana fizică respectivă obține venituri din salarii anuale sau venituri din alte surse mai mari de 6 salarii minime brute.
 • CASS se datorează plafonat la nivelul a 60 de salarii minime brute pe țară.
 • Se aplică salariul minim în vigoare la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate.
 • Plafoanele pentru CASS se aplică separat pentru activități independente si celelalte venituri (dividende, chirii, cesiuni de acțiuni).
 • CASS aferentă veniturilor din activități independente este cheltuială deductibilă pentru determinarea impozitului pe venit.

E. Venituri cu sursa neidentificată

 • Începând cu 1 iulie 2024, se majorează de la 16% la 70% cota de impozit pe venit aplicabil veniturilor constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată.

F. Alte tipuri de venituri

 • Contracte de activitate sportivă – plătitorii veniturilor calculează și rețin CASS la momentul plății venitului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținută.
 • Dacă în cursul anului se realizează venituri din surse multiple sau venituri mari din activitate sportivă, contribuabilii pot fi supuși la recalcularea și plata diferențelor. Aceste diferențe pot fi compensate sau restituite în funcție de regulile stabilite.
 • Drepturi de proprietate intelectuală, arendă sau asocieri cu persoane juridice – plătitorii de venit au obligația să calculeze, să rețină și să plătească CASS-ul, precum și să depună declarația corespunzătoare.
 • Pentru alte venituri – se introduce o bază de calcul CASS de 10% aplicabilă în funcție de niveluri progresive ale salariului minim pe economie (6-12-24 de salarii).
 • În acest ultim caz, se datorează CASS dacă veniturile sunt de minim 6 salarii minime brute pe economie. Opțional, se poate declara și pentru venituri sub acest nivel.

4.  Titlul VII – TVA

 • Modificările privind TVA se aplică de la 1 ianuarie 2024.

A. TVA crește de la 5% la 9%

 • Cota astfel majorată se aplică în următoarele situații:

– livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă (produse montane, eco, tradiționale)

– livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale (suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA).

– livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solaretermice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire deînaltă eficiență, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separat destinate locuințelor/clădirilor administrației publice centrale sau locale cu excepția societăților comerciale

– livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, sau ca extraopțiuni la livrarea unei construcții

– accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreativeale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimenteculturale, altele decât cele scutite de taxă

– accesul la evenimente sportive

 • În cazul livrărilor de construcții, se modifică definiția „locuinței care în momentul livrării poate fi locuită ca atare”, și anume:

– are acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie

– acces la energie electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere

– locuința este formată cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar

– finisaje exterioare și finisaje interioare

– instalații sanitare și obiecte sanitare

– instalații electrice

 • Se stabilesc măsuri tranzitorii pentru livrările de locuințe pentru care au fost încheiate contracte până la data de 31 decembrie 2023 și care vor fi livrate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024, în vederea aplicării cotei reduse de TVA de 5% sau 9%.

B. Crește cota de TVA de la 9% la 19% pentru:

 • livrarea de bere fără alcool
 • livrarea de băuturi nealcoolice care se încadrează în codul NC 2202
 • alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), cu excepția cozonacului și a biscuiților

C. Cota de TVA crește de la 5% la 19%

 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite
 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement
 • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement
 • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement

D. Se elimină scutirea de TVA cu drept de deducere

 • Pentru operațiunile efectuate către unități spitalicești de stat:

– serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat

– livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele asemenea

– adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri

 • Se menține scutirea de TVA doar când aceste operațiuni sunt efectuate către entităţi nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF și sunt destinate unităților spitalicești deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat.

5.  Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

 • Se introduc accize nearmonizate pentru următoarele produse:

– Produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, cu încadrare tarifară NC 2404 1 00, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00.

– Lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere, cu încadrare tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 90, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu tigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00.

– Produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, cu încadrare tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 10, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu tigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00.

– Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml.

– Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/ 100 ml.

 • Producția, achiziția intracomunitară sau importul de produse accizabile nearmonizate sunt supuse notificării prealabile (în cazul băuturilor nealcoolice cu zahăr adăugat) sau autorizării (în cazul celorlalte produse) la autoritatea vamală competentă
 • Nivelul accizelor pentru alcool, băuturi alcoolice și tutun prelucrat crește de la 1 ianuarie 2024.
 • În perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 inclusiv, pentru alcool și băuturi alcoolice, nivelul accizelor nu se actualizează cu creșterea prețurilor de consum.
 • În perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 540,938 lei/1.000 dețigarete.
 • Au fost introduse noi contravenții în domeniul produselor accizabile (atât armonizate, cât și nearmonizate), și au fost mărite cuantumurile amenzilor contravenționale pentru nerespectarea legislației aplicabile.

6.  Se introduce un nou titlu – Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

 • Persoanele obligate la plata taxei:

– Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, dețin sau au în proprietate comună clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 de lei, situate în România.

– Persoanele fizice și persoanele juridice care dețin autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România, iar valoarea de achiziție individuală a acestor autoturisme depășește suma de 000 de lei. Impozitul suplimentar se datorează pe o perioadă de 5 ani.

 • Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se calculează în funcție de încadrarea în una dintre situațiile de mai sus:

– Pentru clădiri rezidențiale – 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 500.000 de lei.

– Pentru autoturisme0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 000 de lei.

 • Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare este datorat pentru întregul an fiscal.

7.  Se extinde obligația de raportare a facturilor emise în sistemul național RO e-Factura

 • (i) persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, și (ii) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, sunt obligate să implementeze sistemul național de facturare electronică RO e-Factura pentru livrări de bunuri și prestări servicii care au locul livrării/prestării în România, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.
 • Nu este obligatorie transmiterea facturilor emise pentru operațiunile scutite de TVA (livrări intracomunitare și exporturi).
 • Este obligatorie transmiterea facturilor precizate mai sus, către beneficiari, în sensul art. 319 Codul fiscal (condiție obligatorie de formă pentru deducerea TVA), cu excepția cazurilor în care atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura
 • Termenul limită pentru transmiterea facturilor este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la data de 15 a lunii următoare celei în care a încasat avansurile.
 • Nerespectarea termenului menționat constituie contravenție și se sancționează astfel:

– contribuabili mari: amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei

– contribuabili mijlocii: amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei

– celelalte persoane juridice și fizice: amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

 • Amenzile mai sus menționate nu se aplică în perioada 1 ianuarie 2024 –31 martie 2024.
 • De la 1 iulie 2024, între persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, sunt considerate facturi numai facturile transmise prin sistemul RO e-Factura. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către beneficiar, cu excepția facturilor transmise prin sistemul RO e-Factura.
 • Primirea și înregistrarea facturilor de către destinatarii – persoane impozabile stabilite în România, în alt mod decât prin sistemulRO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă egală cu valoarea TVA înscrisă în respectiva factură primită (sancțiunea vizează doar furnizorul).

8.  Se introduce un nou sistem, RO e-Sigiliu

 • Se introduce sistemul e-Sigiliu – sistem informatic care permite autorităților determinarea anumitor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri. Respectivul sistem, fiind alcătuit dintr-un e-Sigiliu, înregistrează date si transmite date către aplicația informatică pentru a fi urmărită.
 • Conducătorul auto devine responsabil de integritatea sigiliului o dată ce este amplasat pe autoturism, indiferent dacă acesta este aflat în tranzit sau are ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.
 • Nerespectarea integrității sigiliului se sancționează cu amendă între 20.000 – 50.000 lei.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA