NewsflashAlte noutăți legislative ale lunii iunie 2021

iulie 5, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-25-133237.png
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 18 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 611 a fost publicată Hotărârea nr. 654 din data de 16 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 care aduce modificări privind termenul de transmitere al declarației privind detașarea transnațională a salariaților, informațiile pe care aceasta trebuie să le conțină, elementele pe care trebuie să le conțină notificarea privind prelungirea duratei detașării până la 18 luni etc.

În data de 25 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 628 a fost publicată Hotărârea nr. 677 din data de 24 iunie 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă care aduce clarificări privind decontarea sumelor pentru indemnizația de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru și condiții pentru acordarea indemnizației in cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate.

În data de 28 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 630 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 59 din data de 24 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care transpune modificările aduse Directivei 2006/112/CE care au impact asupra regulilor de TVA aplicabile comerțului electronic. De asemenea, în cadrul prezentei Ordonanțe de urgență se aduc precizări referitoare la declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2021.

În data de 30 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 644 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 67 din data de 29 iunie 2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, care aduce modificări privind plafoanele de încadrare în vederea acordării grantului în cadrul Programului, perioada în care se poate efectua plata grantului, valabilitatea programului de obținere al ajutoarelor de stat etc.

Modificări pe larg:

 

Prevederi ale Hotărârii nr. 654 din data de 16 iunie 2021

 • Se modifică termenul de transmitere al declarației privind detașarea transnațională a salariaților cel târziu anterior începerii activității (în trecut termenul era de minimum o zi lucrătoare înaintea începerii activității) în cazul întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă în condițiile prevăzute de lege.
 • Se modifică termenul de transmitere al oricărei modificări survenite asupra declarației până cel târziu în ziua producerii modificării (în trecut termenul era de 5 zile lucrătoare de la data producerii acesteia).
 • Se adaugă un nou element pe care trebuie să îl conțină declarația, respectiv precizarea măsurii cu caracter transnațional corespunzătoare situației de detașare conform legii.
 • Se prevăd elementele pe care trebuie să le conțină notificarea cu privire la prelungirea duratei efective a detașării cu până la 18 luni, se introduce modelul acesteia și se aduc detalii privind modalitatea de întocmire și transmitere a acesteia.
 • Se clarifică faptul că, în cazul în care un salariat care este pus la dispoziție de către un agent de munca temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, își desfășoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât România, în contextul prestării transnaționale de servicii, salariatul respectiv este considerat a fi detașat pe teritoriul respectivului stat membru de către agentul de muncă temporară cu care acesta se află într-un raport de muncă. În acest caz, întreprinderea utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României are obligația de a informa agentul de muncă temporară care a pus la dispoziție salariatul, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității pe teritoriul respectivului stat, și de a notifica inspectoratul teritorial de muncă, cel târziu în ziua anterioară detașării salariatului pe teritoriul respectivului stat membru.

Prevederi ale Hotărârii nr. 677 din data de 24 iunie 2021

 • Se clarifică aspecte privind decontarea sumelor pentru indemnizația de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, în baza art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Astfel, se precizează următoarele:
  • angajatorii trebuie să depună cererea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, datată și semnată de reprezentantul legal.
  • în situația în care angajatorul modifică programul de muncă, acesta trebuie să depună la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia își are sediul social, copii de pe toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, precum și copii de pe comunicările acestora către salariat.
 • În situația unei societăţi nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, in declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizate în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activităţii.
 • Se aduc precizări referitoare la condițiile necesare de îndeplinit pentru acordarea indemnizației în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate astfel:
  • în cazul profesioniștilor, precum și al persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, se urmărește înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare din anul 2019, indiferent de valoarea acesteia. Se precizează faptul că pentru persoanele care nu au realizat venituri în anul 2019, reducerea veniturilor realizate în luna pentru care se solicită indemnizația se raportează la veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit, în anul 2020.
  • în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă, se urmărește diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.

Prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 59 din data de 24 iunie 2021

Privind taxa pe valoarea adăugată

 • Sunt transpuse prevederile europene care au impact asupra regulilor de TVA aplicabile comerțului electronic (pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați materialul informativ referitor la modificările aduse în sfera TVA privind Ghișeul Unic – One Stop Shop pe pagina noastră www.noagroup.ro accesând acest LINK)
 • În plus, se reglementează cursul de schimb ce ar trebui aplicat pentru aceste regimuri speciale.
 • Se menționează faptul că prevederile se aplică începând cu data de 1 iulie 2021.

Privind impozitul specific

 • Declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2021 se efectuează până la data de 25 decembrie 2021 inclusiv.

Prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 67 din data de 29 iunie 2021

 • Cresc plafoanele de încadrare pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, în vederea acordării grantului în cadrul IMM INVEST ROMÂNIA astfel:
  • pentru societățile care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, plafonul se modifică de la 120.000 euro la 270.000 euro;
  • pentru societățile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, plafonul se modifică de la 100.000 euro la 225.000 euro;
  • pentru societățile care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar, plafonul se modifică de la 800.000 euro la 1.800.000 euro.
 • Se prelungește valabilitatea programului de obținere al ajutoarelor de stat până la data de 31 decembrie 2021.
 • Se prelungește perioada în care se poate efectua plata grantului până la data de 31 decembrie 2022.
 • Dacă în trecut se preciza faptul că dispozițiile Programului de susținere al întreprinderilor mici și mijlocii și al întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului depuse până la data de 31 decembrie 2020, noile prevederi fac referire la termenul de 30 iunie 2021.