NewsflashAlte noutăți legislative ale lunii octombrie

noiembrie 4, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/invoice-2-1280x785.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

 

În data de 07 octombrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 960 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO eFactura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Mai mult, în data de 08 octombrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 964 a fost publicat Ordinul nr. 920 din data de 7 octombrie 2021 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

De asemenea, în data de 12 octombrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 972 a fost publicat Ordinul nr. 391 din data de 7 octombrie 2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora.

În plus, în data de 20 octombrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 999 a fost publicat Ordinul nr. 1240 din data de 4 octombrie 2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Tot în aceeași dată, în Monitorul Oficial nr. 1001 s-a publicat Ordinul nr. 947 din data de 15 octombrie 2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

De asemenea, în data de 22 octombrie 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1012, Ordinul ministrului finanțelor și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici care aduce precizări referitoare la situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și la depunerea și conținutul declarației nefinanciare.

 

Atenționări pe larg:

 

Prevederi referitoare la funcționarea și implementarea sistemului național privind facturarea electronică

   • Se introduce sistemul național privind factura electronică RO e-Factura care se aplică fie în cazul existenței unei relații B2G (i.e. în cazul achizițiilor publice), fie în relația B2B.
   • În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul cât și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura denumit Registrul RO e-Factura.
   • Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţia comercială B2B sau în relaţia B2G.
   • Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și modelul cererii pentru înscriere au fost aprobate prin Ordinul nr. 1713 din 27 Octombrie 2021.

Prevederi referitoare la indemnizațiile acordate în contextul pandemic

   • S-a aprobat modelul cererii și declarației pe propria răspundere a celuilalt părinte, pentru acordarea de zile libere plătite părinților în contextul răspândirii coronavirusului, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
   • Se aprobă Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată părinților în contextul răspândirii coronavirusului.
   • Se aprobă modelele cererilor, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației acordate în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice.
   • Mai multe detalii privind indemnizațiile acordate în contextul pandemic regăsiți în materialul informativ pregătit de noi, ce poate fi accesat la adresa: https://noagroup.ro/noutati-privind-masurile-de-protectie-ca-urmare-a-limitarii-activitatii-economice/

Prevederi referitoare la societățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

   • Persoanele juridice fără scop patrimonial care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să înştiinţeze unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor despre exerciţiul financiar ales cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării.
   • Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
   • Se introduce un exemplu în cazul societăților care revin la anul calendaristic ca exercițiu financiar de raportare. Astfel, în cazul unei societăți care aplică Reglementările contabile și care revine la anul calendaristic începând cu data de 1 ianuarie 2021, aceasta raportează astfel:
      • bilanțul parte componentă a situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2021 cu două solduri: la data de 1 ianuarie 2021 și la data de 31 decembrie 2021;
      • contul de profit și pierdere parte componentă a situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2021 cu două rulaje corespunzătoare perioadelor: 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.
   • Modalitatea de raportare prezentată se aplică ori de cate ori entitatea revine la anul calendaristic.
   • Aceleași reguli se aplică și în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial care optează pentru un exercițiu financiar diferit față de anul calendaristic, respectiv revin la anul calendaristic.
   • De asemenea, societățile care revin la anul calendaristic nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar în care revin la anul calendaristic, chiar dacă această obligație a existat pentru ultimele situații financiare anuale întocmite pentru un exercițiu financiar diferit.

Prevederi referitoare la declarația nefinanciară și alte reglementări contabile

   • Se adaugă prevederea conform căreia dacă o tranzacție din cadrul unui grup presupune un angajament de rambursare prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.
   • Primele situații financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021 (prevederile anterioare aduceau mențiuni doar la entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic).
   • Se completează elementele pe care trebuie să le conțină declarația nefinanciară consolidată în cazul entităților care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar (i.e. informații cu privire la modul și măsura în care activitățile întreprinderii sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile, în special proporția din cifra de afaceri obținută din produse sau servicii asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punct de vedere al mediului, proporția din cheltuielile de capital și proporția din cheltuielile de exploatare legate de active sau procese asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punct de vedere al mediului).
   • Societatea-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația de a depune declarația nefinanciară consolidată care să conţină informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, dacă filiala este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.

Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul acestui sumar al noutăților legislative.

Cu stimă,
Echipa NOA