NewsflashControalele tematice ale ANAF și cele mai frecvente constatări în inspecții fiscale

octombrie 21, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

 

Amintim faptul că de curând ANAF a anunțat că în perioada imediat următoare va efectua acțiuni de verificare privind îndeplinirea obligației de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Totodată, ANAF derulează în această perioadă o campanie de înștiințare/ verificare a contribuabililor care au codul de TVA anulat și nu și-au îndeplinit obligațiile de plată și declarare a TVA.

Separat, atragem atenția asupra celor mai des abordate subiecte de către autorități în cadrul inspecțiilor fiscale din ultima perioadă.

 

Atenționări pe larg:

 

Controale viitoare pentru verificarea îndeplinirii obligației de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • ANAF a anunțat că va efectua acțiuni de verificare privind îndeplinirea obligației de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii datelor fiscale, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a ajuns la scadență.
 • Reamintim termenele de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale, astfel:
  • până la data de 06.2021 a intervenit termenul pentru contribuabilii mari;
  • până la data de 11.2021, contribuabilii mijlocii și mici;
 • Reamintim că nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei

Obligația de a declara și plăti TVA atunci când codul de TVA este anulat

 • Autoritățile fiscale au început o serie de controale asupra contribuabililor care au/ au avut codul de TVA anulat pentru a verifica dacă acestea și-au îndeplinit obligațiile de depunere a declarațiilor privind TVA în perioada în care figurau cu codul de TVA anulat. În unele cazuri, societățile cu codul de TVA anulat primesc înștiințări cu privire la neîndeplinirea obligației de declarare și plată a TVA în perioada în care au avut codul anulat.
 • Atragem atenția asupra faptului că, deși codul de TVA este anulat, contribuabilii au obligația de plată a TVA colectată pentru operațiunile taxabile desfășurate în perioada în care codul de TVA este anulat.
 • De asemenea, pentru fiecare lună în care s-au desfășurat operațiuni de livrări de bunuri/ prestări de servicii sau achiziții pentru care exista obligația la plată a TVA, efectuate De asemenea, pentru fiecare lună în care s-au desfășurat operațiuni de livrări de bunuri/ prestări de servicii sau achiziții pentru care exista obligația la plată a TVA, efectuate în perioada în care codul de TVA a fost anulat, contribuabilii au obligația să depună formularul D311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.
 • Neîndeplinirea obligației de declarare constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice.
 • La cele de mai sus se pot adăuga obligațiile fiscale accesorii pentru plata cu întârziere a TVA pentru perioada în care codul de TVA a fost anulat. O parte din accesoriile instituite pot fi anulate în anumite condiții.

Constatări frecvent întâlnite în inspecții fiscale

Verificarea dosarului prețurilor de transfer

 • Tot mai multe inspecții fiscale sunt orientate către verificarea îndeplinirii obligației de întocmire a dosarului prețurilor de transfer precum și respectării principiului prețului de piață pentru tranzacțiile derulate cu părți afiliate.
 • Atragem atenția asupra faptului că întocmirea dosarului prețurilor de transfer implică alocarea de resurse umane și de timp considerabile iar termenul acordat de organele de control pentru prezentarea dosarului este de cele mai multe ori insuficient:
  • maximum 10 zile, pentru marii contribuabili care sunt obligați să pregătească dosarul până la termenul pentru depunerea declarațiilor anuale de impozit pe profit,
  • între 30 și 60 de zile calendaristice, pentru ceilalți contribuabili care au obligația să întocmească dosarul, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu încă 30 de zile.
 • Nerespectarea obligației de întocmire a dosarului de prețuri de transfer constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane.

Verificarea documentației suport pentru serviciile primite și alte cheltuieli înregistrate

 • Deși în varianta actualizată a Codului fiscal s-a eliminat cerința expresă de a justifica prestarea efectivă a serviciilor pe baza documentelor probatorii, echipele de inspecție fiscală solicită în continuare documente justificative pentru serviciile primite.
 • Astfel, pentru cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte prestări de servicii se solicită în continuare în cadrul inspecțiilor fiscale, rapoarte, prezentări, situații de lucrări și alte documente menite să justifice că serviciile au fost achiziționate în scopul desfășurării activității economice.
 • De asemenea, am constatat tot mai mult în practică faptul că organele de inspecție fiscală solicită pentru:
  • cheltuielile de protocol, în plus față de facturile/bonurile fiscale, documente care să probeze că aceste cheltuieli sunt legate de acțiuni de protocol (pentru parteneri de afaceri);
  • cheltuielile de deplasare, în plus față de facturile/bonurile fiscale și ordinele de deplasare/ deconturile de cheltuieli, documente care să probeze că deplasarea s-a desfășurat în scopul activității economice.
 • În cazul în care documentele prezentate nu sunt considerate a fi suficiente, inspectorii fiscali recurg de cele mai multe ori la reîncadrarea acestora ca fiind nedeductibile.

Reîncadrarea tranzacțiilor considerate fără conținut economic sau care au o altă substanță economică

 • Inspectorii fiscali invocă tot mai des art. 11 din Codul fiscal pentru a reîncadra fiscal o serie de tranzacții desfășurate de contribuabili pe baza argumentului că nu au scop economic sau că au o altă substanță economică decât cea care rezultă din forma juridică a tranzacțiilor respective.
 • Inspectorii fiscali consideră anumite tranzacții ca fiind fără scop economic în anumite situații printre care putem enumera:
  • vânzări de bunuri sau prestări de servicii efectuate sub cost, chiar și cu parteneri independenți;
  • tranzacționarea în condiții speciale (de exemplu, acordarea unor discount-uri preferențiale sau achiziționarea acelorași servicii de la prestatori diferiți) anumitor societăți care deși nu sunt afiliate Societății conform definiției legislației fiscale există o legătură de control sau un interes financiare între acestea.

Verificări efectuate asupra documentelor obligatorii necesare în vederea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri

 • În cadrul controalelor fiscale se pune accent pe verificarea documentelor justificative pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri, prevăzute de Regulamentele UE.
 • Amintim faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, scutirea de TVA în cazul livrărilor intracomunitare se justifică astfel:
  • cu validitatea codului de TVA al beneficiarului;
  • cu Declarația VIES (390) completată corect și depusă;
  • cu documentele obligatorii ce probează expedierea/ transportul bunurilor în alt stat membru
 • Reamintim faptul că pentru justificarea scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare nu este suficient documentul de transport (CMR), fiind necesare cel puțin 2 documente specifice transportului sau 1 document specific transportului și 1 alt tip de document.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA  vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul acestui sumar al noutăților legislative.

Cu stimă,
Echipa NOA