NewsflashModificări aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

septembrie 3, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/09/Picture1-1280x590.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 30 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 832 a fost publicată Ordonanța nr. 8 din data de 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce modificări privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa pe valoarea adăugată, impozitele și taxe locale etc.

De asemenea, tot în data de 30 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 832 a fost publicată Ordonanța nr. 11 din data de 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale care aduce modificări/ completări privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, eșalonarea la plată, informații privind fișierul standard de control fiscal, etc.

Modificări pe larg:

 

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL

Impozit pe profit

 • Se adaugă prevederea conform căreia pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, perioada impozabilă începe de la data înregistrării la organul fiscal central.
 • Dividendele primite din statele membre ale UE de către persoana juridică română/ sediul permanent din România al persoanei juridice străine, de la o filială a sa situată într-un stat membru sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit și în situația în care persoana juridică română/ sediul permanent, respectiv filiala plătesc un alt impozit care substituie impozitul pe profit. O modificare similară s-a introdus și pentru aplicarea scutirii de la impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți, în cazul dividendelor plătite de un rezident român unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE ori unui sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat membru al UE, situat într-un alt stat membru al UE.
 • Se modifică limita pentru care contribuabilul are dreptul de a deduce ajustările pentru deprecierea creanțelor de la 30% la 50% din valoarea acestora – prevederea intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 • În cazul regimului fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/ sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare, se precizează faptul că în situația în care, la acordarea eșalonării la plată, există un risc real și demonstrabil de nerecuperare a creanței bugetare, în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării de către organul fiscal a acordului de principiu, contribuabilul are obligația constituirii unei garanții. De asemenea, se menționează cazurile în care nu se acordă eșalonarea la plată, precum și noi cazuri în care eșalonarea la plată își pierde valabilitatea.
 • Contribuabilii care declară și plătesc impozitul pe profit anual, cu plăți anticipate și care intră sub incidența prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii (ordonanță ce instituie reduceri ale impozitului pe profit anual/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitului specific unor activități dacă societatea își îmbunătățește nivelul de capitalizare), efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată. Această regulă este aplicabilă începând cu anul fiscal 2022, și până în anul fiscal 2026.

Impozit pe dividende

 • Termenul de 25 ianuarie a anului următor/ a primei luni a anului fiscal modificat pentru plata impozitului pe dividende se va aplica în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora (anterior se aplica în cazul în care acestea nu erau plătite până la sfârșitul anului în care se aprobau situațiile financiare anuale).
 • Această prevedere se aplică atât dividendelor plătite către asociați/ acționari persoane juridice, cât și persoane fizice.

Impozit pe venit

 • Vor putea să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole și veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Opțiunea de a determina venitul net în sistem real este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior.
 • Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate personală determină, în anul fiscal următor (anterior se preciza începând cu anul fiscal următor), venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, și au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.
 • Contribuabilii care în 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate personală și au determinat venitul net anual în sistem real, în 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit.
 • Se reglementează modul de calcul al impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de
  66.750 lei.
 • Se precizează faptul că sumele primite de entitățile nonprofit din redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit al persoanelor fizice sunt folosite în scopul desfășurării activităților nonprofit.
 • Totodată, contribuabilii vor putea opta pentru depunerea cererii direct la entitatea nonprofit/ unitatea de cult, beneficiară a sumei, care va avea obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuții sociale obligatorii

 • Se adaugă prevederea conform căreia în cazul persoanelor fizice care obțin avantaje în bani și/ sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta pentru obligația de calcul, reținere și plată a contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuției asiguratorie pentru muncă.

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

 • Scutirea de la impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți aplicabilă pentru dividendele plătite de un rezident român unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al UE, se va aplica și pentru dividendele plătite unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, altul decât statele membre ale UE, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplinește condițiile prevăzute de lege.
 • Se precizează faptul că certificatul de rezidență fiscală, însoțit de o traducere autorizată în limba română depus prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal central competent este acceptat în copie, conformă cu originalul și mențiunea că originalul sau copia legalizată a certificatului se află la plătitorul de venit, la persoana juridică română ale cărei titluri de valoare sunt înstrăinate, la sediul permanent din România, respectiv la persoana juridică din România unde persoana fizică nerezidentă a fost detașată, după caz.

Taxa pe valoarea adăugată

 • Se introduce scutirea de TVA pentru importurile de bunuri efectuate în România, respectiv livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, de către/către Comisia Europeană sau o agenție ori un organism înființate în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism importă/ achiziționează bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu anumite excepții – prevederea se aplică pentru importurile, livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate începând cu 1 ianuarie 2021.
 • Persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar care este stabilită în România printr-un sediu fix, care nu este înregistrată și nici nu are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă optează pentru aplicarea regimului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum.
 • În mod similar, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, poate solicita să se înregistreze în baza art. 317 din Codul fiscal, dacă optează pentru aplicarea regimului special menționat anterior.

Impozite și taxe locale

 • Pentru determinarea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, a fost eliminată condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.
 • Se precizează faptul că actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport, încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România, se poate încheia și în formă electronică cu semnătură electronică și se comunică electronic în vederea radierii/ înregistrării/ înmatriculării mijlocului de transport, după caz.
 • Se face completarea potrivit căreia impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv TVA.

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Rambursarea taxei pe valoarea adăugată

 • Se permanentizează măsura rambursării, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, a TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere. Măsura nu se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari și mijlocii, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în anumite cazuri specifice (contribuabilul are fapte înscrise în cazierul fiscal, există riscul unei rambursări necuvenite, a fost declanșată procedura de lichidare voluntară/ a fost deschisă procedura de insolvență).
 • De asemenea, nu se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili/plătitori, în cazurile aplicabile contribuabilii mari și mijlocii, dar și în alte cazuri (primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus după înregistrarea în scopuri de TVA, soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate dintr-o perioadă de 12 luni).
 • Se reglementează situațiile în care se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA.
 • Se elimină pragul de 45.000 lei pentru rambursarea TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.
 • Prevederile sunt aplicabile începând cu data de 1 februarie 2022.

Reguli privind eșalonarea la plată

 • Se precizează faptul că eșalonarea la plată nu se acordă nici pentru obligațiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.
 • Se introduc reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului calculat potrivit art. 40^3 din Codul fiscal, respectiv potrivit regimului fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare.
 • Se permanentizează măsura privind eșalonarea la plată în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central, ce se va putea aplica pentru obligațiile fiscale principale şi accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În procedura simplificată, eșalonarea la plată se va putea acorda pe o perioadă de cel mult 12 luni.
 • Prevederile sunt aplicabile începând cu data de 1 octombrie 2021.

Prevederi cu privire la fișierul standard de control fiscal

 • Se introduce și se reglementează obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal.
 • Se completează definiția „declarației informative” ce va cuprinde și fișierul standard de control fiscal – cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 • La solicitarea persoanelor interesate, în cadrul căilor administrative și judiciare de atac, organul fiscal are obligația punerii la dispoziție a unei copii sau a unui link care să asigure accesul la varianta electronică a fișierului standard de control fiscal.
 • Se precizează faptul că, în scopul efectuării inspecției fiscale, organul fiscal poate verifica concordanța dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului/ plătitorului, inclusiv din fișierul standard de control fiscal.
 • Se introduc contravenții pentru încălcarea dispozițiilor referitoare la fișierul standard de control fiscal astfel:
  • nedepunerea la termenele prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei,
  • depunerea incorectă ori incompletă se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 • Nu sunt sancționate persoanele care corectează fișierul standard de control fiscal până la termenul legal de depunere a următorului fișier precum și persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
 • Prevederile sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Alte modificări

 • Se menționează faptul ca plătitorii/ contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent sunt obligați să transmită organului fiscal central documente precum cereri, înscrisuri sau orice alte documente, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ A.N.A.F. Cererile, înscrisurile sau oricare alte documente ce sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/ plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. Prevederile se aplică începând cu data de 1 martie 2022.
 • Declarația de impunere va putea fi depusă sau corectată după anularea rezervei verificării ulterioare și în situația în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli care generează modificarea bazei de impozitare şi a obligațiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.
 • Refacerea inspecției fiscale se va putea realiza de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.
 • Se aduc modificări cu privire la situația în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală, caz în care măsurile asigurătorii rămân valabile 3 luni de la data sesizării penale.
 • Pentru situația în care, în baza unei scrisori de garanție/ polițe de asigurare de garanţie, s-a dispus suspendarea sau neînceperea executării silite a obligațiilor fiscale stabilite prin acte administrative fiscale ce fac obiectul unei contestații, iar contestația ori acțiunea în contencios administrativ este respinsă, se modifică termenul în care organul fiscal execută garanția.
 • Se aduc completări privind corectarea erorilor din documentele de plată, în cazul în care creanța fiscală este administrată de un organ fiscal diferit.
 • Se introduce măsura anulării dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a:
  • unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 69/2020 (i.e. 14 mai 2020) și încheiate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 19/2021 (i.e. 29 martie 2021), respectiv
  • unei verificări documentare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 69/2020 (i.e. 14 mai 2020), dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022.
 • Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/ închisă pe perioada stării de urgență/ alertă și care beneficiază de eșalonări la plată, condițiile de menținere a valabilității acestora se suspendă, la cerere, până la data la care este reluată activitatea. Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități.
 • În cazul debitorilor care solicită înlesniri la plată ulterior pierderii valabilității eşalonării la plată acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 (i.e. eșalonarea simplificată pentru obligaţiile bugetare datorate  după data declarării stării de urgenţă) pentru obligaţiile fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii rămase de plată din eşalonarea la plată, penalitatea datorată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 (i.e. penalitatea de 5% aplicabilă ca urmare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată) se anulează.