NewsflashModificări aduse Codului fiscal și Legii contabilității

martie 4, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/Untitled-1280x493.png
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 26 februarie 2021, în Monitorul Oficial nr. 197 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

Modificările vizează prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuții sociale, TVA. Astfel, se aduc o serie de modificări privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate, impozitarea beneficiilor acordate angajaților, plafonul TVA la încasare, etc. Totodată, se aduc o serie de modificări ce vizează contabilitatea sediilor permanente și a persoanelor cu locul conducerii efective în Romania, situațiile financiare interimare, termenul de păstrare a registrelor contabile, etc.

Modificări pe larg:

 

A. MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL

Impozit pe profit

 • Se elimină din categoria cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat care este inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale  (i.e. Turcia, Australia, Maroc, Thailanda, etc.). Cheltuielile înregistrate ca urmare a tranzacțiilor cu persoane situate în statele din Anexa II reprezintă cheltuieli deductibile de la începutul anului 2021.
 • În privința tranzacțiilor efectuate cu o persoană aflată într-un stat din Anexa I, măsura nedeductibilității se aplică pentru tranzacțiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021 și numai în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic.

Impozit pe venit și contribuții sociale

 • Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților sunt considerate neimpozabile și nu se includ în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în cazul în care sunt acordate conform contractului de muncă sau regulamentului intern. În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, limita de 150 lei se aplică în cazul în care sunt oferite de angajatori pentru ocaziile speciale prevăzute de Codul fiscal.
 • Serviciile turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora acordate de angajator în limita anuală de un câștig salarial mediu brut, pentru fiecare angajat, sunt neimpozabile și nu se includ în baza de calcul a contribuțiilor sociale, dacă sunt prevăzute în contractul de muncă sau regulamentul intern.
 • În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, este până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent.
 • În anul 2021, termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale este până la data de 15 aprilie 2021, inclusiv.

Taxa pe valoarea adăugată

 • Se modifică toate referirile din Codul fiscal la plafonul cifrei de afaceri pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, având în vedere noul plafon aplicabil de 4.500.000 lei.
 • Notificarea privind opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se depune până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare.
 • Notificarea privind ieșirea din sistemul TVA la încasare se depune până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depășit plafonul de 4.500.000 lei.
 • Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare și care nu depășește în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei poate renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între data de 1 și 20 ale lunii, cu excepția primului an în care a optat.
 • Se clarifică faptul că persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care au depășit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depășit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
 • Se completează prevederea conform căreia sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care opțiunea se poate exercita fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

B. MODIFICĂRI ADUSE LEGII CONTABILITĂȚII

 • Se cuprind în aria de aplicabilitate a Legii contabilității și persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unuia sau mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Obligația de efectuare a inventarierii generale, de întocmire a situațiilor financiare anuale, de auditare a acestora, precum și de depunere intervine și în cazul transformării.
 • Situațiile financiare anuale vor fi însoțite pe lângă raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de raportul privind plățile către guverne, dacă există obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale consolidate vor fi însoţite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum şi raportul consolidat privind plăţile către guverne, în cazul în care există obligația întocmirii acestuia.
 • Situațiile financiare și raportările contabile se păstrează timp de 10 ani.
 • Se adaugă pe lista faptelor ce constituie contravenție ce se sancționează cu amendă și nerespectarea obligației privind întocmirea, auditarea și depunerea în termenul legal a situațiilor financiare interimare, precum și a obligației privind întocmirea şi depunerea în termenul legal a rapoartelor ce însoțesc situațiile financiare anuale individuale și consolidate.