NewsflashNoutăți privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

aprilie 6, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ezgif.com-gif-maker-4-1280x395.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.
Modificări pe scurt:

În data de 29 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, Ordonanța de Urgență nr. 19 din 25 martie 2021 care vizează, printre altele, extinderea perioadei de scutire pentru impozitul specific, suspendarea facilităților fiscale privind educația timpurie, prelungirea termenelor privind restructurarea obligațiilor bugetare, eșalonarea simplificată a obligațiilor bugetare, precum și anularea obligațiilor accesorii, și modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu clarificarea modului de raportare al operațiunilor
intracomunitare realizate cu Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

De asemenea, în luna martie 2021 Ministerul Finanțelor Publice a emis o circulară cu privire la instrucțiunile de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin OFMP nr. 103/2016, referitoare la scutirea de TVA pentru exporturi și livrări intracomunitare de bunuri. În data de 30 martie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 319, Ordinul nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

În data de 22 martie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 286, Ordinul nr. 393 din 15 martie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Modificări pe larg:

 

Prevederi privind contribuabilii din domeniul HoReCa

 • Contribuabilii care sunt obligați la plata impozitului specific unor activități nu datorează impozitul pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 1 aprilie 2021.
 • În vederea aplicării facilității acordate, contribuabilii respectivi recalculează impozitul aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii obținute cu numărul de 365 de zile calendaristice din care se scad cele 90 de zile calendaristice calculate de la 1 aprilie 2021 și cele 90 de zile cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 martie 2021 prevăzute de OUG nr. 226/2020.

Impozit specific recalculat aferent anului 2021 = [(impozit specific anual/365 zile calendaristice) * (365 zile calendaristice – 90 zile calendaristice scutite în baza OUG 19/2021 – 90 zile calendaristice scutite în baza OUG 226/2020)].

Prevederi privind sumele reprezentând cheltuieli pentru educația timpurie

 • Se suspendă aplicarea facilităților fiscale privind cheltuielile cu educația timpurie până la 31 decembrie 2021.
  Astfel că până la această dată nu se va beneficia de creditul fiscal de 1.500 lei/lună/copil pentru cheltuielile privind educația timpurie.
 • Sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților pe perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2021 nu vor putea fi considerate venituri neimpozabile și se vor cuprinde în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.
 • Cheltuielile privind funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabilului, pe perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2021, vor fi tratate ca și cheltuieli sociale deductibile în limita a 5% din totalul cheltuielilor cu salariile personalului.

Modificări și completări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Nu se vor prelua în decontul de TVA sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (de ex. obligații fiscale pentru care sunt în derulare înlesniri la plată, în anumite condiții, obligații fiscale a căror executare este suspendată, etc.), și nici sumele care reprezintă taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală.
 • Cu privire la operațiunile realizate cu Regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, se clarifică faptul că în declarația recapitulativă (formularul 390) se vor menționa doar operațiunile intracomunitare ce implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord, fără a se menționa și alte operațiuni realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Noile termene în ceea ce privește restructurarea obligațiilor bugetare

 • Perioada în care contribuabilul poate notifica organul fiscal competent cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, se prelungește până la data de 30 septembrie 2021.
 • Solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare se poate depune până pe data de 31 ianuarie 2022, acesta fiind însoțită de planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.
 • Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data intrării în vigoare a OUG nr. 19 din 25 martie 2021 și nu depun solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data de 30 iunie 2021 începe sau continuă, după caz, executarea silită.
 • Pentru debitorii care depun notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare după intrarea în vigoare a OUG nr. 19 din 25 martie 2021, dar nu depun solicitarea de restructurare în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, începe sau continuă, după caz, executarea silită.

Noile termene în ceea ce privește rambursarea TVA cu control ulterior

 • Termenul privind rambursarea TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022.

Noile termene în ceea ce privește anularea obligațiilor bugetare accesorii

 • Debitorul poate depune cererea de anulare a obligațiilor accesorii și în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2022.
 • Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii își pierde valabilitatea la 31 ianuarie 2022, dacă contribuabilul nu depune cerere de anulare a acestora.
 • Se anulează și dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, ce:
  • erau în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 19 din 25 martie 2021, sau
  • au început după această dată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, dacă cererea de anulare se depune până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, după caz și se îndeplinesc toate celelalte condiții menționate de OUG nr. 19/2021 .

Noile termene în ceea ce privește eșalonarea simplificată

 • Pentru a beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare principale datorate după data declarării stării de urgență, contribuabilul poate să depună cererea de eșalonare la organul fiscal competent și în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2021.

 

Clarificări aduse prin Circulara Ministerului Finanțelor nr. 70491/19.03.2021 cu privire la scutirea de TVA pentru exporturi și livrări  intracomunitare de bunuri

 • Circulara clarifică aspecte referitoare la instrucțiunile de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin OMFP nr.103/2016, referitoarea la scutirea de TVA pentru exporturi si livrări intracomunitare de bunuri.
 • Referitor la exporturi se clarifică modalitatea prin care furnizorul nestabilit în UE, care nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, dar are calitatea de exportator din punct de vedere al TVA, poate justifica scutirea de TVA. O clarificare similară se aduce în cazul în care furnizorul este stabilit în UE și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal
 •  Circulara furnizează și câteva exemple menite să clarifice aceste aspecte.
 • Referitor la scutirea de TVA în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri, Circulara lămurește faptul că persoana impozabilă poate face dovada justificării transportului intracomunitar în baza Instrucțiunilor prevăzute de Ordinul nr. 103/2016, fără a fi necesară justificarea în fața organului fiscal cu privire la motivele pentru care nu s-a încadrat în prezumția pentru aplicarea Regulamentul 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Vă reamintim că, începând cu 01 ianuarie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011. Acest Regulament stabilește, printre altele, noi condiții pentru justificarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare și adaugă noi documente ce sunt obligatorii pentru justificarea scutirii (documentul de transport, de ex. CMR-ul, nu este suficient).
 • De asemenea, reamintim că doar persoanele impozabile care nu se încadrează în prezumția de aplicare a Regulamentului 282/2011 pot justifica scutirea în baza Ordinului nr. 103/2016

Modificări cu privire la procedura de conectarea a caselor de marcat electronice

 • Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează începând cu data de 31 martie 2021, cu respectarea
  următoarelor termene:

  • Până la data de 30 iunie 2021 – operatorii economici din categoria marilor contribuabili;
  • Până la data de 30 noiembrie 2021 – operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
  • La data instalării aparatului de marcat electronic fiscal – operatorii economici care achiziționează aparate de marcat ulterior date de 01 decembrie 2021.
 • În cazul în care operatorii economice utilizează aparate de marcat electronice fiscal în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, trebuie să transmită declarația prevăzută de noua procedură, respectând următoarele termene:
  • Operatorii economici din categoria marilor contribuabili – până la data de 30 iunie 2021;
  • Operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici – până la data de 30 noiembrie 2021
  •  Operatorii economici care achiziționează aparatele de marcat după data de 01 decembrie 2021 – în termen de două zile de la data instalării acestuia.
 • ANAF transmite lunar către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic
 • Verificarea conectării la distanță a aparatului de marcatelectronic fiscal, după schimbarea regimului de funcționare de la profil 0 la profil 1 se face prin transmiterea unui raport fiscal „Z“ de închidere zilnică de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate;
 • Dacă raportul fiscal de închidere zilnică a fost transmis cu succes, se atașează la cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, reprezentând dovada că operatorul economic a realizat conectarea aparatului de marcat.

Modificări cu privire la procedura de evaluare a riscului fiscal în cazul înregistrării/anulării înregistrării în scopuri de TVA

 • Ordinul nr. 393/2021 stabilește o nouă procedură care vizează:
  • evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care au avut anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA;
  • înregistrarea, la cerere, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal;
  • anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.
 • În baza noii proceduri, înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare sau a deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabila are dreptul să își exprime punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept, precum și să transmită informațiile, documentele și probele suplimentare considerate relevante în susținerea cauzei, prin intermediul poștei electronice, fără a mai fi necesară prezența acesteia la sediul organului fiscal competent.