NewsflashNoutati legislative ale lunii ianuarie/ Legislative news of January

februarie 13, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 05 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 10, a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 6602/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile.

Totodată, în data de 06 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 19, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 4148/2022 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de monitorizarea și control al respectării de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

În data de 06 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 18, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În data de 09 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 22, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministrului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În data de 10 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 29, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. kˆ1) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Mai mult de atât, în data de 12 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 36, a fost publicată Legea nr. 34 din 12 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Totodată, în data de 12 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 36, a fost publicată Legea nr. 36 din 12 ianuarie 2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligațiile operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

În data de 13 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 40, a fost publicată Legea nr. 39 din 13 ianuarie 2023 pentru completarea art. 291, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În data de 16 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 44, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 604 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/ anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug.

În data de 17 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 47, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 18/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și  conținutului formularelor 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/ impozitul suportat de plătitorul de venit/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

În data de 20 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 58, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului justiției nr. 2.509/5.672/C/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului “Cerere de înregistrare fiscală”.

În data de 25 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 62, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

În data de 27 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 73, a fost publicată Hotărâre Guvernului nr. 60/2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură.

Modificări pe larg:

Modificări aduse activității de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile

 • Se aprobă Procedura privind activitatea de monitorizare şi control al respectării condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi.
 • Se aprobă modelul și conținutul formularelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile, în cazul persoanelor fizice producătoare de alcool din fructe şi persoanelor juridice la care se constată diferenţe de accize în cazul mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în situaţia în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă.

Modificări și completări aduse Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

 • Se introduc prevederi referitoare la obligația de întrerupere a capitalizării costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care nu se lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație.
 • Se reglementează obligația de recunoaștere în contul 419 – Clienți – creditori a sumelor plătite de un client înainte ca entitatea să transfere acestuia un bun sau serviciu și evidențierea în contabilitate a avansurilor nerambursabile percepute de la client care se referă la prestarea unui serviciu într-o perioadă viitoare.
 • Entitățile care primesc dividende interimare folosesc conturile 461 – Debitori diverși, prin analitic distinct, 467 – Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende, respectiv 761 – Venituri din imobilizări financiare.
 • Se introduc exemple de indicatori pentru a determina dacă o entitate acționează în nume propriu atunci când furnizează un bun sau un serviciu specificat, în vederea recunoașterii veniturilor la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.

Cesionare prin contract de licență a proprietății intelectuale

 • Se introduc prevederi referitoare la cesionarea prin contract de licență a proprietății intelectuale.
 • Se introduc prevederi referitoare la licențele de proprietate intelectuală, acestea fiind, fără a se limita la, următoarele:

– programe informatice și tehnologice;

– filme, muzică și alte forme de media și divertisment;

– francize; și

– patente, mărci comerciale și drepturi de autor.

 • Dacă obligația de acordare a licenței este distinctă sau nu de celelalte bunuri sau servicii contractate determină modalitatea și momentul de recunoaștere în contabilitate a venitului corespunzător acordării licenței.
 • De asemenea, se introduc criterii prin care se poate face distincția între oferirea unui drept de accesare sau oferirea unui drept de utilizare a proprietății intelectuale.

 Redevențe pe bază de vânzări sau pe bază de utilizare

 • Se introduc prevederi noi referitoare la redevențele acordate pe bază de vânzări sau pe bază de utilizare și la modalitatea de recunoaștere a veniturilor pentru aceste redevențe.

 Planul de conturi general

 • Se introduc noi conturi în planul de conturi generale, precum urmează:

– 467 – Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende;

– 6053 – Cheltuieli privind consumul de gaze naturale;

– 6058 – Cheltuieli cu alte utilități;

– 694 – Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;

– 794 – Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;

– grupa 79 – Venituri din impozitul pe profit.

 • Se modifică denumirea grupei 60 din Cheltuieli privind stocurile în Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri.
 • Se modifică denumirea contului 605 – din Cheltuieli privind energia și apa în Cheltuieli privind utilitățile (aici se înregistrează cheltuielile privind consumurile de energie, apă, gaze naturale și alte utilități).
 • Prevederi similare referitoare la conturile utilizate pentru recunoașterea conturilor de cheltuieli privind consumul de gaze naturale și cheltuieli cu alte utilități se adaugă și Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Tot pentru acestea se modifică denumirea grupei 60 din Cheltuieli privind stocurile în Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri, iar denumirea contului 8038 se modifică în Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, cu derogări specifice în cazul prevederile referitoare la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării.
 • Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică aceste prevederi situațiilor financiare anuale încheiate după data de 1 ianuarie 2023.

Aspecte principale legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici

 Se introduce obligația de a întocmi situațiile financiare anuale și raportările contabile și pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Acestea trebuie să depună situațiile financiare anuale în termen de 150 de zile de la închiderea exercițiului financiar.

 • Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial se aplică și în cazul situațiilor financiare anuale consolidate, iar răspunderea în acest caz revine administratorului societății-mamă.
 • Societățile trebuie să completeze și codul LEI. Acest cod reprezintă „identificatorul entității juridice”, un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care participă la tranzacții financiare şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

Procedura de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene

 Această procedură se utilizează pentru stabilirea TVA datorată în România de către Comisia Europeană/ agenție/ organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, care au achiziționat bunuri sau servicii pentru a combate pandemia COVID-19 și care informează organul fiscal cu privire la schimbarea destinației bunurilor/ serviciilor pentru a căror livrare/ prestare s-a aplicat scutirea de taxă.

 • În situația în care nu se mai aplică scutirea, entitatea are obligația de a informa organul fiscal competent cu privire la bunurile/ serviciile a cărui destinație a fost schimbată și cu privire la momentul schimbării destinației.
 • Dacă entitatea nu deține cod de identificare fiscală, aceasta trebuie să se înregistreze în România sau organul fiscal înregistrează din oficiu entitatea respectivă.

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • La stabilirea venitului net anual obținut de persoanele fizice din activități independente, determinat în sistem real sunt considerate cheltuieli deductibile limitat, în limita echivalentului în lei a 400 Euro anual/persoană și contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice, oferite de furnizori care desfășoară activități ce sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilități sportive.
 • Nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit și nu intra în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice, oferite de furnizori ce desfășoară activități încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilități sportive, dacă acestea se încadrează în următoarele limite:
   • în plafonul lunar de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, împreună cu celelalte beneficii extra-salariale care intră sub incidența acestui plafon;
   • în limita de 400 Euro/an/persoană.
 • Dacă abonamentele pentru utilizarea facilităților sportive la care am făcut referire mai sus sunt suportate de angajați, contravaloarea acestora se deduce din baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, în limita echivalentului în lei a 400 Euro/an/persoană.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.
 • Cota redusă de TVA de 5% se aplică și pentru:
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență, destinate locuințelor, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluțiilor complete;
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluțiilor complete, destinate clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților aflate în coordonarea/subordonarea acestora, excepție făcând societățile comerciale.
 • Prevederile privind TVA au intrat în vigoare de la 16 ianuarie 2023.

Modificări aduse Legii contabilității nr. 82/1991

 • Societățile comerciale, companiile naționale, societățile corporatiste și celelalte persoane juridice, instituțiile publice, asociațiile, persoanele juridice cu și fără scop patrimonial, unitățile fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul sediilor permanente în România, precum și celelalte persoane care intră sub incidența Legii contabilității nr. 82/1991, care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani, începând cu 1 iulie a anului următor încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite (înainte obligația de păstrare se aplica timp de 10 ani).
 • De asemenea, persoanele mai sus menționate trebuie să păstreze timp de 5 ani, începând cu 1 iulie a anului următor încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, inclusiv pentru statele de salarii (înainte se păstrau timp de 10 ani și 50 de ani pentru statele de salarii).

Modificări privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Se modifică termenul în care memoria fiscală trebuie să permită conservarea datelor, de la 10 ani cât era aplicabil anterior, la 5 ani.
 • Registrul special întocmit în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale și rapoartele fiscale de închidere zilnice se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 iulie a anului următor celui închiderii exercițiului financiar în care au fost emise (înainte termenul de păstrare era de 10 ani).
 • Operatorii economici ce utilizează casele de marcat trebuie să arhiveze și să păstreze memoriile fiscale pentru o perioadă de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, atunci când acestea sunt înlocuite ca urmare a defectării, precum și în cazul în care operatorii economici își încetează activitatea. (înainte termenul de păstrare era de 10 ani).

Modificări și completări aduse Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug

 • În componența rapoartelor privind situațiilor financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și a celorlalte rapoarte / anexe generate din sistemul național de raportare – Forexebug se introduce și „Nota 33d – Venituri și cheltuieli – transfer active fixe și stocuri între instituții publice

Modificări și completări aduse Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 și 207

 • Se aprobă noul formular 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”.
 • Noul formular se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursă, precum și a câștigurilor/pierderilor din investiții realizate începând cu anul 2022.
 • Această declarație se depune și de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, pentru câștigurile/pierderile realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului din investiții, cu excepția veniturilor neimpozabile.
 • Reamintim faptul că formularul 205 se completează şi se depune anual până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Astfel, pentru anul 2022, formularul 205 se va depune până în 28 februarie 2023.
 • Tot până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat se depune și Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi (formularul 207). Astfel, pentru anul 2022, formularul 207 se va depune până în 28 februarie 2023.

Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

 •  Indicele prețurilor de consum utilizat de către contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6% pentru anul fiscal 2023.

Cerere de înregistrare fiscală

 • Se modifică formatul cererii de înregistrare fiscală care se anexează la cererea de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor juridice, PFA, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

Reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 •  Pentru anul 2023, rata accizei reduse pentru motorină utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 103,9059 lei/1.000 litri și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri.
 • Pentru anul 2023, diferența dintre nivelul de 1.632,81 lei/1.000 litri al accizei și rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,529 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.
 • Valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2023 este de 500.000 lei.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA