NewsflashNoutati legislative ale lunii iunie/ Legislative news of June

iulie 10, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

În data de 21 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 559, a fost publicat Ordinul nr. 1730 din data de 7 iunie 2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile, care aduce precizări cu privire la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru anumite entități.

În data de 22 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 561, a fost publicat Ordinul nr. 887/C din data de 26 mai 2023 privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, referitor la diferențele privind datele introduse în declarația privind beneficiarii reali.

Totodată, în data de 23 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 567, a fost publicată Legea nr. 179 din data de 22 iunie 2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate care aduce modificări privind concediul şi indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav.

Mai mult, în data de 23 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 568, a fost publicat Ordinul nr. 1785 din data de 13 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179/2017, care aduce modificări cu privire la documentele necesare de depus pentru obținerea avizului tehnic.

În data de 27 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 581, a fost publicat Ordinul nr. 252 din data de 23 iunie 2023 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 523/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Totodată, în data de 28 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 585, a fost publicat Ordinul nr. 920 din data de 13 iunie 2023 privind persoanele fizice cu averi mari.

De asemenea, tot în data de 28 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 585, a fost publicat Ordinul nr. 936 din data de 15 iunie 2023 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.741/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.740/2015 privind condițiile de delegare a competenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare.

În data de 28 iunie 2023, tot în Monitorul Oficial nr. 585, a fost publicat ordinul nr. 915 din data de 12 iunie 2023 privind desemnarea Biroului central de legătură responsabil pentru cooperare administrativă și schimbul de informații în domeniul fiscal.

Mai mult, tot în data de 28 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 586, a fost publicat Ordinul nr. 906 din data de 9 iunie 2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită și transmisă de către structura de control, precum și modalitățile de restituire a acestora.

În data de 30 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 600, a fost publicat Ordinul nr. 2665 din data de 30 iunie 2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență“, în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive“ din Programul operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.734/2022.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la raportul privind informațiile aferente impozitului pe profit

 • Se adaugă faptul că, în cazul unui grup a cărui societate-mamă finală este dintr-o țară terță, obligația de publicare a raportului cu privire la impozitul pe profit (i.e. în cazul societăților-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei), poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului, cuprinsă în aria de aplicabilitate a reglementărilor.
 • În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale nu definește indicatorul cifră de afaceri netă, veniturile care trebuie prezentate corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.
 • Se adaugă faptul că, pentru a se evita raportarea de mai multe ori a sumei câștigurilor acumulate, suma câștigurilor acumulate ale unei entități care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicției fiscale în care își are sediul acea entitate. Jurisdicția respectivă poate fi situată în UE sau într-o țară terță. Prevederile se aplică indiferent dacă sucursalele sunt deschise într-unul sau mai multe state membre.
 • Dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal.
 • Se adaugă faptul că, la stabilirea unei anumite activități este avut în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.
 • Atunci când o entitate care a omis prezentarea de informații reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani, raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații.
 • Se adaugă faptul că, în cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale este diferit de IFRS, veniturile care trebuie prezentate reprezintă:
  • suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare; sau
  • veniturile, astfel cum sunt acestea definite de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.
 • Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024. În acest sens, pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023. Societatea-mamă finală întocmește raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru exercițiul financiar al anului 2023 dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul respectiv în ambele exerciții financiare. De asemenea, se menționează faptul că prevederile se aplică, de asemenea, și în cazul unei entități autonome.
 • Se clarifică faptul că, pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar corespunde, de exemplu, perioadei 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 martie 2025. În acest sens, pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2023, cât și în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2024.
 • Se adaugă prevederea potrivit căreia, pentru exemplificarea modului de analiză a obligației de raportare, se consideră următoarea evoluție a veniturilor consolidate ale societății-mamă finale, cu sediul în România: peste cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiile financiare 2022 şi 2023; sub cuantum în exercițiul financiar al anului 2024; peste cuantum în exercițiul financiar al anului 2025; sub cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiul financiar al anului 2026. Mai mult, se precizează faptul că obligațiile de raportare există pentru fiecare dintre exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024, 2025 și 2026.
 • Se clarifică faptul că, dacă o entitate raportoare are un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, exerciţiul financiar al raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exerciţiul financiar al situaţiilor financiare anuale consolidate.
 • O filială raportoare al cărui exerciţiu financiar este diferit de cel al societăţii-mamă finale îşi îndeplineşte obligaţiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exerciţiului financiar al societăţii-mamă finale, şi nu propriului exerciţiu financiar.
 • Entităţile raportoare publică raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în termen de 12 luni de la data la care se referă situaţiile financiare anuale consolidate.
 • Primul raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit se publică pentru un exerciţiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
 • Obligaţia de întocmire a raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit se referă la exerciţiul financiar curent, fără a se impune prezentarea de informaţii corespunzătoare exerciţiului financiar precedent celui de raportare.
 • În cazul unei entităţi autonome, cuantumul de 3.700.000.000 lei corespunde veniturilor sale individuale, aşa cum se reflectă în situaţiile financiare anuale ale acesteia.
 • În scopul îndeplinirii obligaţiilor de raportare, trimiterea la entităţi UE are în vedere entităţi înregistrate în Spaţiul Economic European. Astfel că, rapoartele privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să prezinte informaţii la nivelul statelor Spaţiului Economic European.
 • Se clarifică faptul că entităţile raportoare consideră activităţile din statele Spaţiului Economic European similar celor dintr-un alt stat membru. În scop de raportare, entităţile cu sediul într-o ţară din Spaţiul Economic European se consideră ca fiind cu sediul într-un stat membru, şi nu într-o ţară terţă.
 • La raportarea informaţiilor se va utiliza formatul stabilit de Comisia Europeană.

Prevederi referitoare la diferențele regăsite în declarația privind beneficiarii reali

 • În cazul în care datele cuprinse în declarația privind beneficiarii reali, depusă la oficiul registrului comerțului, sunt diferite față de cele înscrise în Registrul beneficiarilor reali, oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, mențiunea înscrisă în mod eronat și înscrie datele din declarația privind beneficiarii reali.
 • În cazul în care nu se constată o eroare în Registrul beneficiarilor reali în raport cu datele cuprinse în declarația privind beneficiarii reali și sunt necesare informații suplimentare pentru soluționarea neconcordanței, oficiul registrului comerțului poartă o corespondență cu entitatea raportoare, în scopul de a se comunica dacă neconcordanța sesizată vizează informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține sau le poate obține respectiva entitate raportoare.
 • Dacă în termen de 30 de zile de la data solicitării, entitatea raportoare nu comunică oficiului registrului comerțului rezultatul verificărilor sau, după caz, dacă nu este depusă o nouă declarație privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerțului radiază mențiunea provizorie și păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.
 • Corespondența vizând sesizarea neconcordanțelor poate fi transmisă Oficiului Național al Registrului Comerțului și prin intermediul portalului de servicii online.
 • Mențiunile provizorii înregistrate în Registrul beneficiarilor reali referitoare la neconcordanțele privind beneficiarii reali, pentru care entitățile raportoare sau, după caz, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu au comunicat oficiilor registrului comerțului informațiile solicitate și pentru care nu s-a depus o nouă declarație privind beneficiarii reali, se radiază din oficiu, cu păstrarea datelor înregistrate anterior înscrierii acestora.

Prevederi referitoare la emiterea avizului tehnic al modelelor de aparate de marcat electronice fiscale

 • Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic trebuie să depună la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) copia Declarației UE de conformitate (în trecut se solicita copia aprobării de model evidențiată prin Declarația de conformitate CE) referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio și telecomunicații, după caz, precum și a Declarației UE de conformitate (în trecut se solicita certificatul de conformitate examinare CE) în cazul taximetrelor.
 • Se adaugă faptul că, operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic, trebuie să depună documentația tehnică a protocolului de funcționare utilizat de echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, supus testării, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale, documentația tehnică a protocolului de comunicație utilizat de perifericele de plată utilizate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscal, documentația tehnică privind configurația întregului echipament nesupravegheat de tipul automatelor comerciale, format din perifericele de plată și unitatea de control, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale.
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) verifică și/sau testează corectitudinea datelor transmise către modulul fiscal de către unitatea de control şi perifericele de plată pe baza protocolului de funcționare utilizat de echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale.
 • Se modifică cererea către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), respectiv se modifică avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal.

Prevederi referitoare la persoanele fizice cu averi mari

 • Se prezintă definiția persoanei fizice cu avere mare ca fiind persoana fizică rezidentă fiscal în România care deține o avere, atât în România, cât şi în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României, pe baza datelor deținute/obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 • Estimarea averii se face pe baza datelor şi informațiilor deținute sau obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu privire la bunurile imobile și mobile deținute, precum și activele financiare deținute.
 • Grupul persoanelor fizice cu averi mari este constituit din persoane fizice a căror avere estimată îndeplinește condiția prevăzută anterior.
 • Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari este constituit din grupul persoanelor fizice cu averi mari și din persoanele fizice soți/soții și rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora.
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală notifică persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari.
 • Grupul de persoane fizice cu averi mari si grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani, în sensul introducerii persoanelor fizice care îndeplinesc criteriul, și o dată la 6 ani, în sensul eliminării persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc criteriul.
 • În cazul acestei categorii de contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală va aplica tratamente fiscale alternative de creștere a conformării fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate și va selecta, pe baza analizei de risc, persoanele fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în vederea efectuării de verificări ale situației fiscale personale/verificări documentare.
 • Tratamentele fiscale alternative vor consta în îndrumarea persoanelor fizice cu averi mari în scopul facilitării conformării fiscale voluntare precum și în derularea unor programe de notificare a persoanelor fizice menționate, privind problemele de neconformare identificate.

Prevederi referitoare la procedura pentru anularea obligațiilor fiscale aferente tichetelor cadou

 • Se aprobă procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării obligațiilor fiscale.
 • Se aprobă procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării obligațiilor fiscale principale și accesorii stabilite de organele fiscale prin decizie de impunere comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării veniturilor din tichete cadou obținute de persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora, din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, precum și modalitățile de restituire a acestora, conform Legii nr. 43/2023.
 • Deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării controlului fiscal, necomunicate contribuabilului, nu se mai comunică acestuia, iar obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării nu se mai înregistrează în evidenţa analitică pe plătitor.
 • În situaţia în care decizia de impunere nu a fost comunicată contribuabilului, organul de control fiscal modifică în mod corespunzător constatările aferente obligaţiilor fiscale care fac obiectul anulării, înscrise în actele de control fiscal, şi emite decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru aceste obligaţii, în cazul inspecţiei fiscale, respectiv încetează acţiunea de verificare documentară.
 • În vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitor din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului (compartimentul de specialitate) întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale precum și Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale.
 • Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute se poate efectua şi la cererea contribuabilului, prin depunerea unei cereri de anulare a obligațiilor fiscale.
 • Contribuabilii pentru care au fost stinse, total sau parţial, prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată obligaţiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea acestora, în baza unei cereri, după ce compartimentul de specialitate verifică dacă aceștia se află în lista transmisă de organele fiscale competente care cuprinde obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării.
 • Se aprobă modelul documentelor utilizate în această procedură: „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”, „Cerere de anulare a obligațiilor fiscale „, „Decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor fiscale”, „Cerere de restituire a obligațiilor fiscale”.

Alte noutăți de interes

 • Serviciul schimb internaţional de informaţii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia generală de informaţii fiscale, denumit Biroul central de legătură, a fost desemnat responsabil pentru cooperarea administrativă în domeniul fiscal cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, denumite ţări terţe.
 • Se modifică vârsta până la care asigurații au dreptul la concediu şi indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, astfel că vârsta stabilită este de până la 12 ani (în trecut se menționa vârsta de până la 7 ani).
 • Se abrogă instrucțiunile pentru soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
 • Se aprobă modelul Registrului special de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar, modelul acordului prealabil pentru finanțare, modelul cererii de plată pentru rambursare și modelul situației centralizatoare.
 • Se modifică termenul până la care se poate acorda schema de ajutor de stat „Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență“ de la data de 30 iunie 2023 până la data de 31 decembrie 2023.
 • Se aprobă schema de ajutor de stat ce are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic, precum și a costurilor aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA