NewsflashNoutati legislative ale lunii septembrie/ Legislative news of September

octombrie 12, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Procedura de restituire a TVA pentru entitățile non-profit – Ordinul nr. 2438 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicat pe 1 septembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 788.

Modificarea normelor privind certificatul de amânare de la plata TVA în vamă – Ordinul nr. 2494 al ministrului finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, a fost publicat în data de 14 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 829.

Modificarea Codului fiscal prin OUG nr. 74/2023Ordonanță de urgență nr. 74 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicat în data de 20 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 850.

Modificări aduse procedurilor de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată contribuabililor care aplică regimurile speciale de TVA Ordinul nr. 1462 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicat în data de 25 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 859.

Alte noutăți de interes:

Anularea normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane – Ordinul președintelui ANAF nr. 1350 privind abrogarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane, a fost publicat în data de 5 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 800.

Modificarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii – Ordinul nr. 2495 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020, a fost publicat în data de 18 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 839.

Modificarea procedurii de amânare definitivă a valorii în vamă – Hotărârea nr. 849 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, a fost publicată în data de 20 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 847.

Salariu minim brut pe țară garantat în plată aplicabil începând cu data de 01 octombrie 2023 – Hotărârea Guvernului nr. 900 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, a fost publicată în data de 28 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 877.

Indexarea tichetelor de creșă pentru semestrul II al anului 2023 – Ordinul nr. 2654/1925 al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2023, a fost publicat în data de 29 septembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 881.

Modificări pe larg:

 

Procedura de restituire a TVA pentru entitățile non-profit (Ordin 2438/2023)

 • Noua procedură este în vigoare cu data de 1 septembrie 2023.
 • Această procedură de restituire a TVA aferentă achizițiilor de servicii sau bunuri efectuate de entitățile nonprofit se aplică pentru:

– serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat;

– serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public;

– livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea persoanelor cu handicap, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasing-ul unor astfel de bunuri.

 • Entitățile nonprofit solicit rambursarea TVA prin depunerea unei cereri însoțită de următoarele documente:

– borderou cu informații detaliate despre fiecare achiziție (denumire, număr și dată document, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea totală inclusiv TVA);

– copii ale facturilor aferente achiziției de bunuri sau servicii pentru care se solicită restituirea TVA, copii ale declarațiilor vamale de import (în cazul bunurilor importate);

– copii ale bonurilor fiscale emise pentru valoarea individuală (inclusiv TVA) de maxim 100 de euro;

– documente care demonstrează că bunurile sau serviciile achiziționate au fost destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit, dacă achizițiile au această destinație;

– documente care arată că bunurile sau serviciile achiziționate au fost donate sau puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat, inclusiv contractul de donație sau punere la dispoziție cu titlu gratuit și procesul-verbal de predare-primire dacă aceste achiziții au fost destinate acestor unități.

 • Cerere de rambursare a TVA se depune în termen de 90 de zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea.
 • În caz contrar, cererea de restituire a TVA se depune în termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie a anului urmator celui în care a luat naștere dreptul la restituirea TVA.
 • Entitățile nonprofit trebuie să justifice utilizarea sumelor reprezentând TVA restituită de la bugetul de stat și să demonstreze că au achiziționat ulterior bunuri sau servicii menționate mai sus.

Modificarea Normelor privind certificatul de amânare de la plata TVA în vamă (Ordinul 2494/2023)

 • Prevederile acestor norme intră în vigoare de la 14 septembrie 2023.
 • Ordinul stabilește termenul de eliberare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA – 6 luni în comparație cu perioada indicată de solicitant (versiunea anterioară ordinului).
 • Documentele necesare pentru obținerea certificatului de amânare la plata în vama a TVA se depun la Autoritatea Vamală Română.
 • Se înlocuiește cererea pentru eliberarea acestui certificat în baza preverilor art. 326 (4) lit. a) Cod fiscal.
 • Certificatele de amânare de la plata în vamă a TVA emise anterior intrării în vigoare a acestui ordin își păstrează valabilitatea până la 31.12.2023 sau până la data de expirare a perioadei de valabilitate specificată în certificat, dacă aceasta intervine înainte de 31.12.2023.

Modificarea Codului fiscal (OUG nr. 74/2023)

 • Prevederile acestui act normativ sunt în vigoare de la 20 septembrie 2023.
 • Prin excepție de la principiul predictibilității impunerii fiscale, se introduce posibilitatea legală ca orice modificare sau completare a Codului fiscal să intre în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.
 • Totodată, se poate deroga de la intrarea în vigoare începând cu data de 01 ianuarie a fiecărui an și păstrarea nemodificate cel puțin în anul respectiv a unor noi impozite, taxe, contribuții sau a majorării celor deja existente, sau eliminării sau reducerii facilităților existente.
 • Fondul excepțiilor relatate mai sus este justificat exclusiv în situaţii extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene şi regulamentelor subsidiare agreate la nivel european.

Modificări aduse procedurilor de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale de TVA (Ordin 1462/2023)

 • Noile prevederi intra in vigoare pe 25 septembrie 2023.
 • Se aduc modificări Procedurilor de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimuri speciale de TVA, respectiv:

– regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în UE;

– regimul special pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, livrările de bunuri interne efectuate prin intermediul interfețelor electronice și servicii prestate de persoane impozabile stabilite în UE, dar nu în statul membru de consum;

– regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din țării terțe.

 • Dacă România este stat membru de înregistrare, au fost introduse mențiuni clare pentru cazul în care contribuabilii care aplică regimuri speciale de TVA indiferent dacă au domiciliul fiscal în România sau nu:

– pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România: organul fiscal competent transmite cererile de asistență reciprocă în recuperarea creanțelor fiscale conform Codului de procedură fiscală;

– pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în România: se aplică prevederile Ordinului nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Anularea normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane (Ordin nr. 1350/2023)

 • Începând cu data de 5 septembrie 2023, se abrogă Ordinul nr. 1886/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane.

Modificarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii (Ordin 2495/2023)

 • Se introduce o nouă facilitate fiscală.
 • Concret, organul fiscal central acordă amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal în anumite condiții.
 • Facilitatea mai sus menționată se acordă în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorităţi/instituţii publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligaţiilor de plată principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanţele judecătoreşti prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive.

Modificarea Procedurii de amânare definitivă a valorii în vamă (HG 849/2023)

 • Hotărârea este în vigoare de la 20 septembrie 2023 și stabilește că determinarea definitivă a valorilor în vamă se amână în următoarele cazuri:

– este necesară ajustarea prețului efectiv plătit, iar la momentul declarării pentru punerea în liberă circulație nu sunt prezentate documentele necesare pentru determinarea valorii;

– atunci când prețul nu include toate costurile aferente;

– în orice alte situații în care pentru determinarea valorii în vamă pe baza valorii de tranzacție sunt necesare documente suplimentare justificative.

 • Acordarea liberului de vamă este condiționată de constituirea unei garanții, care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe datorate bugetului de stat.
 • Biroul vamal trebuie să ia o decizie privind determinarea definitivă a valorii în vamă într-un termen de 30 de zile de la data comunicării documentelor de către importator.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată aplicabil începând cu data de 01 octombrie 2023 (HG 900/2023)

 • Începând cu 01 octombrie 2023, salariul minim brut pe țară garantat în plată se majorează la suma de 3.300 lei/lună, pentru un program normal de lucru de 165,333 ore/lună.

Indexarea tichetelor de creșă pentru semestrul II al anului 2023 (Ordin 2654/1925/2023)

 • Pentru semestrul II al anului 2023, valoarea sumei acordate lunar ca și tichete de creșă este de 620 lei. Această valoare este valabilă și pentru lunile februarie – martie 2024.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA