NewsflashNoutăți legislative din data de 21 decembrie 2020

decembrie 22, 20200
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2019/09/hero_coming_soon.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 21 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1.266, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1.269, Legea nr. 295 din data de 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv Legea nr. 296 din data de 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Aceste modificări vizează prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, microîntreprinderi, contribuții sociale, impozitul pe veniturile nerezidenților, TVA, accize, taxe locale, inspecțiile fiscale. Astfel, se reglementează consolidarea fiscală din perspectiva impozitului pe profit, și se aduc  serie de modificări privind deductibilitatea unor cheltuieli, termenul de depunere al declarațiilor 205, 207 și declarației unice, plafonul TVA la încasare, condițiile pentru aplicarea cotei de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe, periodicitatea evaluării clădirilor, transferul competenței de soluționare a contestațiilor, etc.

 

Modificări pe larg:

 

A. MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL

Impozit pe profit

 • Se introduc noi reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit. Astfel, persoanele juridice române/persoanele juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene, plătitoare de impozit pe profit, se vor putea constitui într-un grup fiscal, pentru a-și cumula rezultatele fiscale individuale și plăti impozitul pe profit pe baza rezultatului fiscal consolidat, în condiții de deținere, directă sau indirectă, de cel puțin 75%. Noul regim de consolidare fiscală stabilește și reguli de intrare și ieșire din grupul fiscal, reguli privind regimul pierderilor fiscale, precum și cu privire la obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile între membrii grupului.
 • Se aduc modificări cu privire la stabilirea locului conducerii efective pentru determinarea rezidenței persoanelor juridice străine.
 • Nu se va aplica facilitatea privind profitul reinvestit pentru achizițiile reprezentând aparate de marcat electronice fiscale.
 • Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă sunt considerate deductibile.
 • Nu vor putea fi deduse cheltuielile efectuate din tranzacții cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
 • Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni (de ex. Stock option plan) vor putea fi deduse la momentul acordării beneficiilor, indiferent de tratamentul fiscal aplicat la nivelul persoanei fizice.
 • Se reglementează situația în care un beneficiar al unei sponsorizări/ burse private/mecenat restituie suma respectivă.
 • Cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale care se scad din impozitul pe profit, sunt nedeductibile.
 • Ajustările pentru deprecierea creanțelor vor putea fi deduse fără limită, cu menținerea condițiilor de deductibilitate.
 • Pierderile fiscale înregistrate de societatea absorbită/divizată vor putea fi preluate de societatea absorbantă/beneficiară și în situațiile în care oricare din aceștia sunt sau au fost anterior plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Microîntreprinderi

 • Dividendele primite de la o persoană juridică română se scad din baza impozabilă.
 • Se reglementează regimul fiscal aplicabil diferențelor favorabile de curs de schimb în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în timpul anului.

Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

 • Se reglementează prevederile referitoare la persona obligată să plătească impozitul și contribuțiile sociale obligatorii în cazul avantajelor în bani/natură primite de la terți ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă.
 • Se clarifică regimul fiscal al cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori în limita de 150 lei, precum și modalitatea de determinare a plafonului neimpozabil de 400 euro pentru primele de asigurare voluntară de sănătate şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament.
 • Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor aflate în proprietatea sau folosința persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități nu vor fi impozabile.
 • Nu vor fi impozabile și nu se supun contribuțiilor sociale nici avantajele în natură acordate persoanelor fizice:
  • care ocupă funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale și în cazul instituirii stării de alertă (nu doar în stare de urgență sau asediu);
  • care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă, pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile, în limita a 400 de lei;
  • pentru acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor.
 • Se reglementează regimul fiscal al veniturilor reprezentând salarii/solde și diferențe de salarii/solde, acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept.
 • Se aduc modificări cu privire la închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, inclusiv posibilitatea de reducere a normelor anuale de venit cu până la 30%.
 • Se reglementează modul de calcul și declarare a contribuțiilor sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii, indemnizaţii, alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România.
 • Se modifică termenul de depunere al declarațiilor privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit rezident (205) și nerezident (207), respectiv al declarației unice.

Impozitul pe veniturile nerezidenților

 • Se aplică o cotă de 10% pentru impozitul cu reținere la sursă în cazul veniturilor obținute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, cu anumite excepții.
 • Nu vor genera venituri impozabile transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare ca efect al împrumutului de valori mobiliare la momentul transferului, la momentul constituirii de garanţii, precum şi la momentul restituirii valorilor mobiliare împrumutate.

TVA

 • Se modifică plafonul pentru aplicarea TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.
 • Se va putea reduce baza de impozitare a TVA dacă, în termen de 12 luni de la termenul de plată ori de la data emiterii facturi, nu a fost încasată contravaloarea livrării/prestării de la persoane fizice, cu excepția persoanelor afiliate, cu îndeplinirea anumitor condiții.
 • Pentru aplicarea cotei de TVA de 5% pentru livrarea către persoane fizice a locuințelor cu o suprafață utilă de maximum 120 m2, echivalentul în lei al plafonului de 140.000 de euro se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
 • TVA pentru achizițiile de băuturi alcoolice și produse din tutun va putea fi dedusă dacă sunt destinate acordării în mod gratuit de bunuri sau servicii în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice.
 • Poate fi dedusă TVA înscrisă în facturile de corecție emise de furnizori chiar dacă termenul de prescripție s-a împlinit, în maximum 1 an de la emiterea facturii de corecție.
 • Se modifică condițiile în care importatorii cu certificate de amânare de la plată pot să nu facă plata efectivă a TVA la organele vamale. În plus, nu va trebui să se facă plata efectivă a TVA la organele vamale nici pentru importurile efectuate de persoane care au obținut certificat de operator economic autorizat sau autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului sau pentru importurile de bunuri pentru care se aplică taxare inversă (de ex. deșeuri, cereale, telefoane mobile, console de jocuri, tablete PC și laptopuri).

Accize

 • Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili.
 • Se modifică nivelul accizei specifice pentru țigarete, precum și nivelul total al accizei.

Taxe locale

 • Fundațiile turnurile de susținere a turbinelor eoliene sunt considerate clădiri.
 • În cazul în care valoarea clădirilor nu este menționată în actul prin care se transferă dreptul de proprietate asupra clădirii se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.
 • Valoarea impozabilă a clădirii se va actualiza o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat.
 • În cazul unui mijloc de transport dobândit în alt stat decât România, obligația de depune o declarație la organul fiscal local intervine în termen de 30 de zile de la data eliberării cărții de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român.

 B. MODIFICĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

 • Contribuabilii nerezidenți care comunică cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță își vor putea îndeplini obligațiile direct, fără să fie obligați să desemneze un împuternicit.
 • Actul administrativ fiscal va fi considerat nul dacă organul fiscal nu motivează refuzul de a lua în considerare opinia prealabilă emisă în scris în cadrul activității de asistență și îndrumare a contribuabililor/plătitorilor, sau soluția adoptată de organul fiscal sau de instanța de judecată, pentru situații de fapt similare la același contribuabil/plătitor.
 • Actul administrativ fiscal va fi considerat nul și dacă nu se respectă considerentele deciziei de soluționare a contestației la emiterea noului act, dacă se emite actul după încetarea inspecției fiscale ca urmare a nerespectării duratei maxime a inspecției fiscale sau în situația în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală.
 • Codul de identificare fiscală poate fi utilizat de contribuabili şi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de înregistrare fiscală.
 • Nu vor fi considerate sedii secundare activitățile desfășurate de salariați la domiciliul acestora, în temeiul prevederilor privind activitatea de telemuncă și activitățile desfășurate la locațiile beneficiarilor, cu anumite excepții.
 • Sunt aduse modificări referitoare la obligația instituțiilor financiare de a furniza informații referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii nerezidenți sau casetele de valori închiriate de aceștia, și de a solicita înregistrarea fiscală a acestora.
 • Se introduc două noi situații de suspendare a inspecției fiscale (i.e. atunci când se află în desfășurare o procedură judiciară în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale sau în situația în care documentele financiar-contabile ale contribuabilului au fost ridicate de organul de urmărire penală).
 • Se introduce posibilitatea contestării deciziei de suspendare a inspecției fiscale.
 • Reverificarea după încheierea inspecției fiscale poate fi solicitată atât de organul fiscal, cât și de către contribuabil.
 • Discuția finală nu va putea fi stabilită mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data comunicării proiectului de raport de inspecție fiscală, respectiv 5 zile lucrătoare în cazul marilor contribuabili.
 • Certificatul de atestare fiscală nu mai este obligatoriu pentru înstrăinarea unor mijloace de transport dacă se utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport prevăzut prin ordin al ministrului.
 • Se introduc prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor plătite în cursul anului.
 • Reducerea cu 75% a penalității de nedeclarare se aplică din oficiu, fără să mai fie necesară cererea contribuabilului, iar organul fiscal nu va mai putea aplica penalitatea dacă nu face o mențiune în cuprinsul raportului de inspecție fiscală privind aplicarea penalității de nedeclarare.
 • Dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita dobânda se prescrie în termen de 5 ani. Legea reglementează și modul de calcul al termenului de 5 ani.
 • Se aduc modificări dispozițiilor privind eșalonarea la plată, inclusiv cu privire la garanții și plafoanele aplicabile asocierilor fără personalitate juridică.
 • Poate fi solicitată acordarea eșalonării la plată pe perioada suspendării executării silite ca urmare a depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție/consemnării de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului.
 • Sechestrul asupra unui bun poate fi înlocuit cu sechestrul asupra altui bun sau cu scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie/ consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului, în anumite condiții.
 • Poate fi depusă contestație și în lipsa unui act administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicat.
 • Competența de soluționare a contestațiilor se transferă către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
 • Contribuabilul/plătitorul poate cere reexaminarea deciziei emise în soluționarea contestației dacă nu s-au avut în vedere anumite dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată sau dacă se emite o decizie de către Comisia fiscală centrală, o hotărâre judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României sau o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care oferă o altă interpretare a dispozițiilor legale incidente speței, respectiv care dictează o practică judiciară diferită pentru problematica supusă analizei sau oferă o soluție contrară deciziei de soluționare a contestației.
 • În cazul tranzacțiilor între persoane membre ale aceluiași grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, în cazul în care se ajustează/estimează veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal în cadrul unei inspecții fiscale, organul de inspecție fiscală ajustează cu aceeași valoare cheltuielile sau veniturile celuilalt membru al grupului cu care au fost derulate tranzacțiile ajustate/estimate.
 • Se prelungește termenul în care se poate achita jumătate din minimul amenzii, de la 48 de ore la cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *